Blinkfeed

< < Menu

Đăng lên mạng xã hội của bạn

Bạn có thể dễ dàng đăng cập nhật trạng thái từ HTC BlinkFeed.
Quan trọng:
  • Bạn cần phải đăng nhập vào mạng xã hội trước khi có thể đăng cập nhật trạng thái từ HTC BlinkFeed.
  • Khi thêm mạng xã hội vào HTC BlinkFeed, bạn cần cung cấp có quyền truy cập cho HTC Sense để truy cập nó.
  1. Trên HTC BlinkFeed, vuốt sang phải để mở menu trượt ra.
  2. Chạm vào Menu > Soạn tin, và sau đó chọn mạng xã hội.
  3. Soạn cập nhật trạng thái và đăng trên mạng xã hội của bạn.