Blinkfeed

< < Menu

Xóa bỏ nội dung từ HTC BlinkFeed

Cho dù đó là ô hoặc toàn bộ feed, bạn có thể loại bỏ nội dung mà bạn không muốn nhìn thấy trên HTC BlinkFeed.
  • Để xóa bỏ một ô, nhấn và giữ ô muốn xóa, sau đó chạm vào Gỡ bỏ.
  • Để xóa mục chủ đề hoặc nguồn feed, trong menu trượt ra, bên cạnh News Republic gõ vào Mở rộng > Thêm chủ đề. Sau đó chạm vào Đang theo dõi bên cạnh hạng mục hoặc nguồn.
  • Để xóa bỏ ứng dụng hoặc mạng xã hội khỏi HTC BlinkFeed, trong menu trượt ra, gõ vào Thêm nguồn. Sau khi bỏ chọn các mạng xã hội hoặc ứng dụng bạn muốn ẩn khỏi HTC BlinkFeed.