Blinkfeed

< < Menu

Tùy chỉnh feed Làm nổi bật

Feed Làm nổi bật hiển thị kết hợp các bài báo xu hướng đầu và cập nhật trạng thái từ các nguồn feed bạn thêm vào. Bạn có thể cài đặt feed Làm nổi bật vào chỉ các mục hiển thị từ ứng dụng và nguồn tin tức yêu thích của bạn.
  1. Trên HTC BlinkFeed, vuốt sang phải để mở menu trượt ra.
  2. Chạm vào Menu > Cài đặt > Chọn chủ đề Highlights.
  3. Chọn nguồn feed bạn muốn xuất hiện trong Làm nổi bật.