Blinkfeed

< < Menu

Phát video trên HTC BlinkFeed

Nếu bạn đã kết nối với Wi-Fi và có tin tức hay bài đăng trên phương tiện xã hội có chứa một video, thì video đó sẽ tự động phát theo tiêu đề.
  • Gõ vào tiêu đề video để phát toàn màn hình. Gõ hạm vào tiêu đề của tiêu đề video để mở trang bài viết của nó.
  • Trong khi video đang phát, gõ vào màn hình để xem các điều khiển phát lại.
  • Để tắt tự động phát hoặc nếu muốn tự động phát video bằng dữ liệu di động, gõ vào Hiện bộ vẽ điều hướng để mở menu trượt ra, và sau đó gõ vào Menu > Cài đặt > Tự động phát video. Gõ vào tùy chọn bạn muốn.