Themes

< < Menu

Używanie naklejek jako ikon aplikacji

Zastąp zwyczajne ikony aplikacji naklejkami, aby wtopić je w tapetę ekranu głównego. Poszczególne naklejki można połączyć z różnymi aplikacjami.
  1. Przełącz do układu W stylu dowolnym.

    Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z częścią Wybieranie układu ekranu głównego.

  2. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
  3. Stuknij Dodaj naklejki.
  4. Przewiń naklejki, a następnie przeciągnij naklejkę na panel widżetów, do którego chcesz ją dodać.
  5. Stuknij nowo dodaną naklejkę, a następnie stuknij aplikację w celu połączenia jej z naklejką.
    Wskazówka: Jeśli chcesz połączyć naklejkę z inną aplikacją, naciśnij i przytrzymaj ją na panelu widżetów, a następnie przeciągnij do pozycji Zmień łącze.
  6. Aby pokazać lub ukryć nazwę powiązanej aplikacji, naciśnij i przytrzymaj naklejkę na panelu widżetów, a następnie przeciągnij do pozycji Pokaż etykietę lub Ukryj etykietę.
Wskazówka: Możesz wybrać pokazywanie lub ukrywanie etykiet wszystkich naklejek na ekranie głównym. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów, a następnie stuknij pozycję Pokaż/ukryj etykietę.