Edge Sense

< < Menu

Włączanie trybu zaawansowanego

Po włączeniu Trybu zaawansowanego uaktywniany jest gest ściśnięcia i przytrzymania. W tym trybie funkcji Edge Sense można wykonywać następujące czynności:
  • Podczas korzystania z aplikacji Aparat HTC ściśnij i przytrzymaj dolną część boków telefonu w celu przełączenia między aparatem głównym a przednim. Czynność tę można wykonać tylko wtedy, gdy dla gestu ściśnięcia — niezależnie od tego, czy jest to krótkie ściśnięcie, czy ściśnięcie i przytrzymanie — ustawiona zostanie opcja Uruchom aplikację Aparat.
  • Wykonuj dwie różne czynności w zależności od czasu trwania ściśnięcia. Krótkie ściśnięcie otwiera domyślnie aplikację Aparat. Za pomocą gestu ściśnięcia i przytrzymania uruchamiany jest domyślny asystent głosowy, którym jest Google Assistant. Do tych dwóch gestów ściśnięcia można przypisać inne działania.
  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję Przycisk wszystkich aplikacji > Ustawienia > Edge Sense.
  2. Zaznacz pole wyboru Włącz tryb zaawansowany.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ustawić poziom siły ściśnięcia.
  4. Aby zmienić działanie telefonu uaktywniane po jego ściśnięciu, dotknij pozycji Dostosuj gest krótkiego ściśnięcia, a następnie wybierz preferowaną opcję.
  5. Aby zmienić działanie telefonu uaktywniane po jego ściśnięciu i przytrzymaniu, dotknij pozycji Dostosuj gest ściśnięcia i przytrzymania , a następnie wybierz preferowaną opcję.
  6. Naciśnij przycisk WSTECZ, aby zapisać ustawienia.