Edge Sense

< < Menu

Zmiana działań w aplikacji

Zarówno w przypadku aplikacji domyślnych, jak i aplikacji niestandardowych można zmieniać działania w aplikacji przypisane do gestów ściśnięcia.
  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję Przycisk wszystkich aplikacji > Ustawienia > Edge Sense.
  2. W obszarze Opcje w aplikacji stuknij aplikację, dla której chcesz wprowadzić zmiany.
  3. Określ, czy zmiana ma dotyczyć gestu Krótkie ściśnięcie czy Ściśnij i przytrzymaj.
  4. Jeśli utworzonych zostało już kilka działań, wybierz jedno, które chcesz przypisać do gestu ściśnięcia. Możesz też stuknąć pozycję Dodaj nowe działanie w celu utworzenia nowego.
    Wskazówka: Stuknij w celu zmiany nazwy utworzonego działania.