HTC Desire 526G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Editing a contact’s information

  1. On the People tab, tap a contact to view the contact details.
  2. Tap > Edit.
  3. Enter the new information.
  4. Tap Done.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?