Calendar

< < Menu

Planowanie lub edycja wydarzenia

Można tworzyć lub edytować zdarzenia w swoim telefonie, a także synchronizować zdarzenia ze swoim kalendarzem Exchange ActiveSync. Można także tworzyć, modyfikować i synchronizować zdarzenia z kalendarzem Google.
Uwaga: Edytowanie wydarzeń nie jest obsługiwane dla wszystkich kont.
 1. Na ekranie głównym dotknij All apps button, a następnie znajdź i stuknij Kalendarz.
 2. W dowolnym widoku Kalendarz wykonaj jedną z poniższych czynności:
  Aby Wykonaj następującą czynność
  Tworzenie wydarzenia Po zakończeniu stuknij Dodaj wydarzenie. Stuknij ikonę , a następnie wybierz kalendarz, do którego ma być dodane zdarzenie.
  Edytowanie wydarzenia Wyświetl wydarzenie, a następnie stuknij ikonę > Edytuj wydarzenie.
 3. Wprowadź szczegółowe ustawienia wydarzenia. Oprócz ustawienia nazwy, daty, godziny i lokalizacji wydarzenia można także wykonać dowolną z poniższych czynności:
  Aby Wykonaj następującą czynność
  Zaprosić kontakty z konta Exchange ActiveSync lub Google Stuknij ikonę i wybierz kontakty, które chcesz zaprosić.
  Ustawić powtórzenie wydarzenia Stuknij przycisk Bez powtórzeń, a następnie wybierz harmonogram powtarzania. Można ustawić częstotliwość powtarzania i datę zakończenia.
 4. Stuknij przycisk Zapisz.

  Po zaproszeniu osób na wydarzenie stuknij polecenie Wyślij lub Wyślij aktualizację.

Sprawdzanie, czy w harmonogramie nie ma zdarzeń

Unikaj organizowania wielu spotkań jednocześnie. W Kalendarz możesz sprawdzić, czy nowe wydarzenie nie koliduje z umówionymi spotkaniami.
 1. Podczas tworzenia lub edycji wydarzenia stuknij Sprawdź kalendarz. Wydarzenie zostanie wyświetlone w kalendarzu wraz z innymi zaplanowanymi na ten dzień zdarzeniami.
 2. Naciśnij i przytrzymaj pole wydarzenia, a następnie przeciągnij w dostępne okienko czasowe.
 3. Przeciągnij górną i dolną granicę, aby ustawić czas trwania wydarzenia. W przypadku konfliktu z innymi zaplanowanymi wydarzeniami zostanie wyświetlony komunikat.
 4. Stuknij Gotowe, aby powrócić do ekranu wydarzenia, a następnie zapisz wydarzenie.