Boost+

< < Menu

Sử dụng Bộ tối ưu pin cho ứng dụng của bạn

Tối ưu hiệu suất của các ứng dụng đã cài đặt và giúp kéo dài thời lượng pin của điện thoại bằng cách sử dụng Bộ tối ưu pin.
 1. Từ màn hình Chính, chạm vào All apps button, và sau đó tìm và chạm vào Boost+.
 2. Chạm Bộ tối ưu pin.
 3. Trên màn hình Bộ tối ưu pin, chạm vào một ứng dụng bên dưới Không tối ưu hóa để xem các tùy chọn tối ưu hiện có:
  • Chạm vào Tối ưu nền sau để không cho ứng dụng chạy trong nền khi không sử dụng.
  • Chạm Tối ưu nền trước để tối ưu độ phân giải màn hình điện thoại khi sử dụng ứng dụng.
  • Chạm Tối ưu đám mây để tối ưu việc sử dụng CPU và GPU của ứng dụng dựa trên dữ liệu hiện có của nó trên đám mây.
  Ghi chú: Bộ tối ưu sẵn có sẽ khác nhau tùy theo mỗi ứng dụng.

Quản lý ứng dụng bằng Tối ưu nền

Sau khi bật Tối ưu nền trên một ứng dụng, bạn có thể cài đặt ứng dụng Boost+ để tự động dừng các ứng dụng không sử dụng khỏi chạy trong nền. Để bật chức năng này, hãy xem Sử dụng Bộ tối ưu pin cho ứng dụng của bạn.
 1. Dưới tab Đang tối ưu hóa, chạm vào ứng dụng có áp dụng Tối ưu nền sau, sau đó chạm vào .
 2. Chọn một trong những các tùy chọn sau:
  • Chạm vào Luôn dừng chạy để không cho ứng dụng chạy trong nền khi không sử dụng.
  • Theo mặc định, bạn có thể chạm vào Dừng sau 3 ngày không sử dụng để không cho ứng dụng chạy trong nền khi không sử dụng trong một khoảng thời gian.
 3. Để thay đổi thời gian dừng tự động cho Tối ưu nền sau, chạm vào More options button > Lên kế hoạch tự động dừng, sau đó chọn khoảng thời gian để ứng dụng không sử dụng trước khi nó bị dừng chạy trong nền.