Boost+

< < Menu

Bật hoặc tắt Tăng cường thông minh

Tính năng Tăng cường thông minh cho phép ứng dụng Boost+ tự động giải phóng không gian bộ nhớ trên điện thoại.
  1. Từ màn hình Chính, chạm vào All apps button, và sau đó tìm và chạm vào Boost+.
  2. Chạm vào Uninstall button, sau đó chọn hoặc xóa tùy chọn Tăng cường thông minh.
  3. Nếu được nhắc cài đặt quyền truy cập hệ thống cho Boost+, chạm vào Tiếp tục > Boost+, sau đó chạm vào nút gạt Bật/Tắt Cho phép truy cập dữ liệu sử dụng ứng dụng.

Thêm ứng dụng vào danh sách ngoại lệ của Tăng Cường Thông Minh

Bạn có thể chọn để đặt ứng dụng Boost+ bỏ qua một số ứng dụng khi nó chạy Tăng Cường Thông Minh.
  1. Từ màn hình Chính, chạm vào All apps button, và sau đó tìm và chạm vào Boost+.
  2. Chạm Tăng Cường Thông Minh.
  3. Chạm vào More options button > Quản lý các ứng dụng được bỏ qua.
  4. Chạm vào Add, và sau đó chọn các ứng dụng để bỏ qua.
  5. Gõ vào Thêm.