Boost+

< < Menu

Xóa file rác bằng tay

Thường xuyên loại bỏ các file rác làm phân tán không gian lưu trữ của bạn hoặc làm chậm hiệu suất của điện thoại.
  1. Từ màn hình Chính, chạm vào All apps button, và sau đó tìm và chạm vào Boost+.
  2. Chạm Xóa file rác.

    Ứng dụng Boost+ sẽ tự động cho bạn biết bao nhiêu không gian dữ liệu đang bị các file rác sử dụng như các file bộ nhớ đệm, file quảng cáo, file tạm thời và các bộ cài ứng dụng.

  3. Chọn hoặc xóa các loại file rác bạn muốn xoá.

    Bạn có thể chạm bên cạnh một hạng mục để xem các file trong đó.

  4. Chạm vào Clean button để xóa file rác.
    Image showing how to select junk to clear.
Ghi chú: Trong cài đặt của ứng dụng Boost+, bạn cũng có thể chọn nhận thông báo khi file rác vượt quá giới hạn thiết lập hoặc khi một ứng dụng để không dùng trong một khoảng thời gian.