Boost+

< < Menu

Quản lý những hoạt động bất thường của các ứng dụng đã tải về

Ứng dụng Boost+ có thể kiểm tra hoạt động bất thường từ ứng dụng tải về gây ảnh hưởng đến hiệu suất điện thoại của bạn. Khi phát hiện hoạt động bất thường trên mẫu điện thoại được hỗ trợ, bạn có thể chọn để ngăn chặn hoạt động đó. Hoặc, bạn cũng có thể gỡ cài đặt ứng dụng đã tải về thông qua ứng dụng Boost+.
Quan trọng: Bạn chỉ có thể gỡ bỏ cài đặt ứng dụng bạn đã tải về.
  1. Từ màn hình Chính, chạm vào All apps button, và sau đó tìm và chạm vào Boost+.
  2. Gõ vào Quản lý ứng dụng.
  3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:
    • Để gỡ cài đặt các ứng dụng mà bạn không cần, chọn một hoặc nhiều ứng dụng trong tab Ứng dụng, sau đó chạm Uninstall button.
    • Nếu phát hiện có hoạt động bất thường được hỗ trợ, đi đến tab Các hoạt động không thường xuyên để xem có phát hiện hoạt động bất thường nào không. Nếu có, gõ vào nó và chọn hành động.