Ice View

< < Menu

Xem thông báo ứng dụng từ HTC Ice View

Ghi chú: Nội dung trợ giúp ở đây dựa theo phiên bản ứng dụng sau: 2.00.8x. Một số mẫu điện thoại không hỗ trợ phiên bản ứng dụng mới nhất.
Điện thoại của bạn cho phép truy cập nhanh đến thông báo và các ứng dụng, bao gồm ứng dụng Máy ảnh mà không cần lật mở bao.
Quan trọng: Bạn có thể sử dụng ứng dụng HTC Ice View với bao điện thoại thương hiệu HTC được hỗ trợ.
  1. Để đánh thức điện thoại HTC, chạm hai lần vào bao điện thoại HTC.
  2. Khi nhìn thấy thông báo ứng dụng, vuốt sang trái hoặc phải để xem loại thông báo mà bạn đã nhận được.
  3. Vuốt lên để di chuyển qua các thông báo của một loại cụ thể, và sau đó vuốt trái hoặc phải để kiểm tra từng thông báo.
  4. Vuốt xuống bao để xóa thông báo.