Ice View

< < Menu

Khởi động máy ảnh từ bao điện thoại

Bạn có thể mở và sử dụng ứng dụng Máy ảnh trực tiếp trên bao điện thoại.

  1. Nhấc điện thoại theo hướng dọc.
  2. Ngay lập tức vuốt xuống hai lần vào bao điện thoại.
    Ghi chú: Chiều dài vuốt phải hơn 3 cm.
  3. Chụp ảnh hoặc quay video ngay từ bao.

Gặp vấn đề khởi động máy ảnh?

Nếu bạn không thể khởi động ứng dụng Máy ảnh từ bao điện thoại, kiểm tra xem các tính năng Mở máy ảnh khi màn hình tắt và tính năng Mở máy ảnh từ Màn hình chính Ice View có bật không.
  1. Từ Màn hình chính, chạm Tất cả phím ứng dụng, sau đó tìm và chạm vào Ice View.
  2. Chọn tùy chọn Mở máy ảnh khi màn hình tắt và tùy chọn Mở máy ảnh từ Màn hình chính Ice View.