Ice View

< < Menu

Kiểm soát phát lại nhạc từ bao điện thoại

Phát bài hát trên điện thoại sau đó đóng bao điện thoại để xem các điều khiển phát lại.
  1. Trong khi đang phát bài hát trong ứng dụng Play Music và bao điện thoại đóng, nhấp đúp vào bao để đánh thức màn hình.

    Bạn sẽ nhìn thấy các tính năng điều khiển hiển thị trên bao.

  2. Bạn có thể:
    • Chạm hoặc vuốt xuống trên để tạm dừng phát lại. Chạm hoặc vuốt lên trên để tiếp tục phát lại.
    • Chạm hoặc vuốt phải trên để đi đến bài hát trước đó. Chạm và vuốt trái trên để đến bài hát tiếp theo.
    • Nhấn phím ÂM LƯỢNG để điều chỉnh âm lượng.