Ice View

< < Menu

Chọn những thông báo sẽ hiển thị trên bao điện thoại

Thiết lập loại thông báo ứng dụng bạn muốn xem trên điện thoại - bao gồm Thư, Tin nhắn, Điện thoại, và hơn thế nữa.
Quan trọng: Bạn có thể cần phải đưa điện thoại vào bao, sau đó nhấp đúp vào bao để kích hoạt hoặc hiển thị ứng dụng Ice View.
  1. Từ Màn hình chính, chạm Tất cả phím ứng dụng, sau đó tìm và chạm vào Ice View.
  2. Chạm vào Quản lý thông báo ứng dụng Ice View.
  3. Chọn thông báo ứng dụng bạn muốn hiển thị hoặc ẩn.