HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Navigacija HTC U12 life uređajem pomoću TalkBack-a

Koristite TalkBack ako vam je potrebna navigacija HTC U12 life uređajem sa govornom povratnom informacijom. Kada dodirnete ekran, HTC U12 life vibrira i daje vam zvučni odgovor, tako da znate šta dodirujete.
Napomena: Nisu podržani svi jezici.

Uključivanje TalkBacka

 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Pristupačnost.
 2. Dodirnite TalkBack, a zatim dodirnite prekidač Uklj./Isklj.
 3. Pročitajte TalkBack izjavu o odricanju, a zatim dodirnite U redu.

Kratko uputstvo kako se koristi TalkBack počeće nakon što uključite TalkBack.

Napomena: TalkBack najbolje radi ako isključite automatsku rotaciju ekrana.

Uključivanje istraživanja dodirivanjem Uklj./Isklj.

Istraživanje dodirom omogućava HTC U12 life uređaju da odgovori na kratke pokrete i dodire ekrana zvučnim povratnim informacijama. Kada uključite TalkBack, biće omogućeno Istraživanje dodirom.
 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Pristupačnost.
 2. Dodirnite TalkBack, a zatim dodirnite Podešavanja.
 3. U opciji Navigacija, dodirnite prekidač za ukljivanje/isključivanje pored opcije Istraživanje dodirom da biste je uključili ili isključili.

Kada je Istraživanje dodirom onemogućeno, HTC U12 life više neće da odgovori na kratke pokrete ili govorne stavke kada dodirnete ekran.

Korišćenje TalkBack gestova

Kada je TalkBack uključen, a opcija Istraživanje dodirom odabrana, TalkBack gestovi zamenjuju redovne gestove dodira.
Uradite nešto od sledećeg:
Otvorite stavku
 1. Povucite prst po ekranu kako biste našli i odabrali stavku.
 2. Dvostruko dodirnite bilo koju tačku na ekranu da otvorite stavku.
Pomerite stavku
 1. Povucite prst po ekranu kako biste našli stavku.
 2. Dvostruko dodirnite bilo koju tačku na ekranu, ali ne podižite prst prilikom drugog dodira.
 3. Prevucite stavku do novog mesta i podignite prst.
Krećite se po ekranu Koristite dva prsta kako biste povukli gore, dole, levo ili desno.
Otključajte zaključani ekran Koristeći dva prsta, povucite gore sa dna ekrana.
Otvorite panel Obaveštenja Koristeći dva prsta, povucite dole sa vrha ekrana.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?