HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Kopiranje ili premeštanje datoteka između memorije telefona i memorijske kartice

Idite na Podešavanja da pogledate i upravljate datotekama u memoriji telefona i memorijskoj kartici. Ako koristite memorijsku karticu kao prenosivu memoriju, možete da kopirate ili premeštate datoteke između memorije telefona i memorijske kartice. Takođe, možete kopirati ili premeštati datoteke na ili sa eksternog USB memorijskog uređaja kada je spojen sa HTC U12 life uređajem.
 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Memorija.
 2. Dodirnite Ugrađena deljena memorija, zatim dodirnite Datoteke ili dodirnite naziv memorijske kartice.

  Ili dodirnite eksterni USB memorijski uređaj ako ste ga povezali.

 3. Otvorite fasciklu koja sadrži datoteke koje želite da kopirate ili premestite.
 4. Da biste odabrali ili poništili datoteke:
  • Dodirnite i držite datoteku da je odaberete. Da biste odabrali više datoteka, dodirnite svaku datoteku.
  • Dodirnite datoteku da je poništite.
  • Da biste izabrali sve datoteke, dodirnite > Izaberi sve.
 5. Dodirnite , a zatim dodirnite Kopiraj u ili Premesti u.
 6. Dodirnite da biste otvorili meni na izvlačenje, a zatim izaberite tip memorije u koju želite da kopirate ili premestite, a zatim otvorite odredišnu fasciklu.
 7. Dodirnite Kopiraj ili Premesti.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?