Witamy na stronie www.htc.com, „Witrynie”. Poniższe warunki i zasady korzystania ze strony HTC.com dotyczą Użytkownika i  HTC Corporation, 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan o numerze rejestracyjnym spółki 16003518, oraz jej jednostek zależnych („HTC”) i stanowią umowę prawną, która reguluje sposób korzystania z Witryny. Witryna składa się ze stron internetowych zawierających informacje i zasoby dostarczane przez HTC oraz zewnętrznych dostawców treści. Warunki Korzystania z Witryny HTC.com regulują wyłącznie korzystanie przez Użytkownika z Witryny. Nie dotyczą one korzystania z innych witryn  HTC (np. Sklep online HTC lub Sklep z akcesoriami HTC, dostępnych w niektórych państwach), produktów, oprogramowania lub usług, i nie modyfikują ani nie zmieniają innych umów, które Użytkownik mógł zawrzeć bądź zawrze z HTC. HTC oferuje Użytkownikowi dostęp do Witryny pod warunkiem akceptacji niniejszych warunków korzystania z witryny HTC.com, w tym zaakceptowania Oświadczenia o prywatności OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI oraz Kodeksu postępowania HTC Kodeks postępowania, postanowienia wymienionych dokumentów (łącznie „Warunki”) mogą czasem podlegać aktualizacji i stanowią część niniejszych Warunków korzystania z witryny HTC.com oraz dotyczą korzystania przez Użytkownika z Witryny. „Użytkownik” oznacza osobę, która uzyskuje dostęp do Witryny lub usług dostępnych w Witrynie („Usługi”).

Oświadczenie o prywatności HTC zawiera informacje na temat działań HTC dotyczących zbierania i korzystania z informacji na temat Użytkownika i jego użytkowania Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na to, że zgodnie z Oświadczeniem o prywatności OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI, HTC może zbierać, używać, ujawniać, transmitować, przetwarzać i zapisywać informacje powiązane z Użytkownikiem, jego kontem Usług w celu obsługiwania i dostarczania Witryny. Użytkownik ma prawo do aktualizacji, poprawiania oraz usuwania informacji osobistych zgodnie z Oświadczeniem o prywatności. Informacje Osobiste zbierane w Witrynie mogą być zapisywane i przetwarzane na terenie Tajwanu i innych krajów, na terenie których  HTC lub jej dostawcy usług posiadają siedziby. Korzystając z Witryny Użytkownik zgadza się na transfer, zapisywanie i przechowywanie takich informacji poza obszarem swojego kraju pobytu. Takie informacje mogą być udostępniane sądom, organom ścigania lub narodowym służbom bezpieczeństwa krajów, w których są one przetwarzane. Prosimy zapoznać się z Oświadczeniem o OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Warunkami przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z Witryny. Kliknięcie  w pole oznaczające zgodę na Warunki, korzystanie z lub uzyskanie dostępu do Witryny w inny sposób (tam gdzie taki dostęp lub korzystanie dozwolone są przez prawo) oznacza zgodę na niniejsze Warunki. Jeśli Użytkownik nie chce być związany niniejszymi Warunkami, nie powinien zgodzić sie na nie, ani nie uzyskiwać dostępu do Witryny i nie korzystać z niej. Witryna nie jest skierowana do ani przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli Użytkownik jest w wieku poniżej 13 lat, nie powinien uzyskiwać dostępu do Witryny lub Usług i nie powinien przekazywać HTC żadnych informacji o sobie, w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail (bezpośrednio lub na tablicach ogłoszeń witryny, blogach itd.). Aby zarejestrować się i korzystać z klubów e-Club lub YouClub, Użytkownik musi mieć skończone co najmniej 13 lat. Rejestrowanie się w lub korzystanie z klubów e-Club lub YouClub oznacza potwierdzenie, iż Użytkownik skończył 13 lat. Osoby w wieku 13 lat lub starsze, które zgodnie z prawem nie osiągnęły jeszcze wieku pełnoletniości (18 lat w większości krajów), przed zadecydowaniem o wyrażeniu (lub niewyrażeniu) zgody na korzystanie z tej Witryny lub udostępnianie Informacji osobowych firmie HTC są zobowiązane do przedstawienia niniejszego Oświadczenia rodzicom lub prawnym opiekunom w celu upewnienia się, że zarówno Użytkownicy, jak i ich rodzice lub prawni opiekunowie w pełni rozumieją to Oświadczenie. Rodzicom lub prawnym opiekunom zaleca się nadzorowanie dzieci, które korzystają z Internetu, telefonów komórkowych lub innych urządzeń. W przypadku mieszkańców Hiszpanii wspomniane ograniczenie dotyczy dzieci w wieku poniżej 14 lat. W przypadku mieszkańców Wietnamu wspomniane ograniczenie dotyczy dzieci w wieku poniżej 15. W przypadku mieszkańców Holandii wspomniane ograniczenie dotyczy dzieci w wieku poniżej 16. W przypadku mieszkańców Francji wspomniane ograniczenie dotyczy dzieci w wieku poniżej 18. Firma HTC zastrzega sobie prawo do zmiany tych Warunków w dowolnym momencie zgodnie z Częścią 18.

 1. Dodatkowe warunki. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny lub konkretnych funkcji Usługi lub pobieraniem materiałów z Witryny lub z wykorzystaniem Usług mogą zostać przedstawione dodatkowe warunki. Użytkownik wyraża zgodę na wszelkie dodatkowe warunki, które znajdują się w niniejszych Warunkach poprzez odesłanie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na dodatkowe warunki, to nie powinien używać ani kupować  poszczególnych funkcji, których te dodatkowe warunki dotyczą (jeśli warunki te są ograniczone do określonych funkcji) lub powinien zakończyć korzystanie z Witryny i zamknąć wszelkie powiązane konta na Usłudze. Użytkownik może również podlegać dodatkowym warunkom i zasadom pochodzącym od podmiotów trzecich, które mogą stosować się w przypadku zakupu produktów lub usług, lub korzystania bądź pobierania oprogramowania podmiotów trzecich.

 2. Hasła; przypisanie działań elektronicznych do Użytkownika. Niektóre czynności w tej Witrynie wymagają, aby Użytkownik, zalogował się korzystając z nazwy Użytkownika i hasła (na przykład w celu dołączenia do klubu e-Club lub YouClub (o ile dostępne), lub w celu wysyłania wiadomości w społecznościowej części wsparcia tej Witryny). Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania firmie HTC aktualnych, pełnych i dokładnych informacji. Użytkownik zgadza się utrzymywać i ponosić odpowiedzialność za utrzymanie poufności hasła i nazwy Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę, że jeśli jego nazwa Użytkownika i hasło będzie użyte w Witrynie, HTC może przypisać jemu to użytkowanie i będzie on prawnie odpowiedzialny za wszelką aktywność, która będzie miała miejsce w ramach tego konta. Użytkownik zgadza się natychmiast powiadomić firmę HTC o jakichkolwiek przypadkach nieautoryzowanego użycia jego konta lub innego złamania zabezpieczeń, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w części 18.

 3. Korzystanie z witryny. Dostęp do tej witryny zapewniany jest na zasadzie tymczasowej i Użytkownik może korzystać z Witryny, gdy jest ona dostępna. Witryna może nie być zawsze dostępna. Mogą wystąpić przerwy w jej działaniu lub dłuższe okresy nieaktywności. HTC zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia, zastrzeżenia lub zablokowania dostępu do Witryny w całości lub w części (w tym wszelkich jej funkcji) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

 4. Zachowanie Użytkownika. Witryna zawiera funkcje komunikacji (blogi, fora dot. wsparcia itd.) opracowane pod kątem umożliwienia Użytkownikowi komunikacji z HTC i ogółem. Użytkownik zgadza sie korzystać z Witryny wyłącznie w celu zamieszczania, przesyłania i otrzymywania wiadomości i materiałów, które są odpowiednie i powiązane z celem Witryny. Nie wolno nadużywać Witryny przez świadomie wprowadzać do Witryny wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów o złośliwym charakterze lub technicznie szkodliwych. Zabronione jest usiłowanie uzyskania nieupoważnionego dostępu do Witryny lub wszelkich serwerów, komputerów lub baz danych powiązanych z tą Witryną. Zabrania się atakować Witrynę za pomocą działań typu „denial of service” lub rozproszonego ataku „denial of service”. Użytkownik zgadza się, że podczas korzystania z Witryny nie będzie jej nadużywał (lub próbował nadużywać) we wspomniany wyżej sposób oraz w sposób przedstawiony w Kodeksie postępowania.W przypadku naruszeń postanowień w tej części może dojść do popełnienia przestępstwa. HTC będzie zgłaszało wszelkie takie naruszenia właściwym organom ścigania i będzie współpracowała z nimi ujawniając wszelkie istotne dane Użytkownika będące w posiadaniu HTC. W przypadku takiego naruszenia prawo Użytkownika do korzystania z Witryny wygasa ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli HTC będzie podejrzewać, że doszło do złamania postanowień niniejszej części, to będzie mogło wszcząć czynności przewidziane prawem we współpracy z odpowiednimi organami ścigania wobec naruszycieli. Użytkownik zgadza się współpracować z HTC w zakresie badania podejrzeń wystąpienia naruszeń. HTC zastrzega sobie prawo do instalowania, implementowania, zarządzania i operowania jednego lub więcej programów, nadzoru i innych rozwiązań opracowanych do wspomagania śledzenia aktywności, które HTC uważa za nielegalne lub stanowiące złamanie niniejszych Warunków, w takim stopniu, w jakim jest to dozwolone przez odpowiednie prawo.

 5. Materiały zewnętrzne. Witryna może zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych („Strony powiązane”). Strony powiązane nie znajdują się pod kontrolą HTC i HTC nie jest odpowiedzialna za jakąkilwiek podmiot powiązany. HTC dostarcza te łącza dla wygody Użytkownika. Dołączenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza, iż HTC zaleca jego odwiedzenie bądź jest powiązana z operatorami danej strony. Uzyskiwanie dostępu do Strony powiązanej odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Ponadto, w trakcie korzystanie z Usługi oferowanej w Witrynie Użytkownik może pobierać na swoje urządzenie zawartość, która jest dostarczona przez osoby trzecie lub uzyskiwać dostęp do usług i podmiotów powiązanych tych osób trzecich, np. do partnerów tzw. „social media”, dostawców usług bezprzewodowych i producentów zewnętrznych aplikacji. Jeśli Użytkownik uzyskuje jakiekolwiek materiały  pochodzące od osoby trzeciej przez Internet, bezpośrednio lub pośrednio w Witrynie lub ramach Usług, w tym m.in. dzwonki, utwory, aplikacje, informacje o akcjach, wiadomości, prognozy pogody, dowolną zawartość lub inne materiały i informacje do użytkowania na urządzeniu lub z nim i Witryną („Materiały zewnętrzne”), jest świadomy, iż otrzymuje on tego typu materiały od osób trzecich, a nie od HTC. Korzystanie z Materiałów zewnętrznych oznacza wejście w relację z ich dostawcą, nie zaś z HTC. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za sprawdzenie polityki prywatności i warunków korzystania, które stosują się do usług zewnętrznych, podmiotów powiązanych i Materiałów zewnętrznych. Wszelkie roszczenia Użytkownika powiązane z usługami zewnętrznymi, Stronami powiązanymi i Materiałami zewnętrznymi należy kierować do dostawcy, nie zaś do HTC.

 6. Ostrzeżenie o dokładności informacji. Mimo że dokładane są wszelkie starania, aby prezentować w tej Witrynie bieżące usługi i produkty HTC, niektóre informacje mogą być nieaktualne. Witryna może zostać zmieniona bez powiadomienia i może zawierać błędy typograficzne, nieścisłości lub opuszczenia. Kolory wyświetlane (na przykład kolory produktów) w Witrynie mogą się różnić w zależności od specyfikacji i ustawień komputera i mogą niedokładnie odzwierciedlać kolory rzeczywiste. Użytkownik przyjmuje, że nie będzie polegał na informacjach podanych w tej Witrynie, udostępnianych wyłącznie dla wygody Użytkownika.

 7. Treści pochodzące od Użytkownika. Witryna zawiera elementy służące komunikacji (blogi, fora dot. pomocy, itd.) opracowane pod kątem umożliwienia Użytkownikowi komunikacji z HTC i ogólnie pojętymi innymi użytkownikami, zawartość może być zamieszczana w Witrynie lub w poszczególnych Usługach przez użytkowników. „Treści pochodzące od Użytkownika” odnosi się do wszystkich informacji, grafik, tekstu, obrazów, oprogramowania, plików dźwiękowych, plików wideo, komunikacji i innych materiałów, w tym metadanych powiązanych z jakąkolwiek zawartością, które zamieszczane są w Witrynie lub w ramach Usługi przez Użytkowników Witryny (za wyjątkiem Opinii,  zdefiniowanej w części 9. Wszystkie Treści pochodzące od Użytkownika traktowane są jako niepoufne i nie stanowiące jego własności. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie Treści pochodzące od Użytkownika przesłane, pobrane, zamieszczone, przesłane pocztą e-mail, transmitowane, zapisane lub w inny sposób udostępnione przez Użytkownika lub za pośrednictwem jego konta. HTC nie może kontrolować Treści pochodzących od Użytkownika zamieszczanych lub transmitowanych za pomocą Witryny i nie gwarantuje precyzyjności, integralności lub jakości jakiejkolwiek Treści pochodzącej od Użytkownika. Pomimo tego, iż HTC nie sprawdza wstępnie Treści pochodzącej od Użytkownika, HTC zastrzega sobie prawo do określenia, czy jakiekolwiek Treści pochodzące od Użytkownika są odpowiednie i zgodne z właściwymi Warunkami i może wstępnie sprawdzać, filtrować, blokować, przenosić, odrzucić, modyfikować lub usunąć Treści pochodzące od Użytkownika w dowolnej chwili, zgodnie z własną oceną, bez wcześniejszego powiadomienia. HTC nie ponosi odpowiedzialności za Treści pochodzące od Użytkownika. HTC nie gwarantuje bezpieczeństwa lub dostępności jakiejkolwiek Treści pochodzącej od Użytkowników transmitowanej w Witrynie lub za pośrednictwem Usługi i nie składa żadnych gwarancji, że będzie monitorować dostęp lub korzystanie z Witryny lub Usługi. HTC nie zaleca publikowania lub współdzielenia poufnych informacji osobistych.

 8. Licencja na Treści pochodzące od Użytkownika. HTC nie jest właścicielem Treści pochodzących od Użytkownika lub udostępnianej przez niego w Witrynie lub powiązanej Usłudze. Jednakże przesyłanie, zamieszczanie lub transmitowanie Treści pochodzących od Użytkownika i/lub informacji pozwalających na identyfikację osoby w obszarach Witryny, które są dostępne dla innych użytkowników lub ogółu, oznacza udzielenie HTC oraz wspomnianym osobom, które mają dostęp do Treści pochodzących od Użytkownika, globalnej, zwolnionej z tantiem, niewyłącznej licencji na użytkowanie, transmitowanie, dystrybucję, reprodukcję, modyfikację, adaptację, ujawnianie osobom trzecim, publikowanie, tłumaczenie, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie owych Treści pochodzących od Użytkownika i na publikowanie imienia i nazwiska Użytkownika oraz innych informacji pozwalających na identyfikację w powiązaniu ze wspomnianymi Treściami pochodzącymi od Użytkownika. HTC może ujawnić tożsamość Użytkownika (jeśli ją zna) wszelkim osobom trzecim, twierdzącym, że opublikowanie lub przesłanie zawartości przez Użytkownika na Witrynę stanowi naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności. Przesyłanie, zamieszczanie lub transmitowanie Treści pochodzących od Użytkownika w Witrynie, które są dostępne dla innych Użytkowników lub są publicznie dostępne jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik jest właścicielem owych Treści pochodzących od Użytkownika lub posiada zgodę na ich rozpowszechnianie (włącznie z wszelkimi zezwoleniami wymaganymi przez odpowiednie prawo odnoszące się do dóbr osobistych,) oraz że użytkowanie i publikacja Treści pochodzących od Użytkownika nie narusza jakichkolwiek przepisów prawa. Użytkownik rozumie, iż w celu dostarczenia Witryny i powiązanych Usług i udostępnienia w jej ramach Treści pochodzących od Użytkownika, HTC może transmitować Treści pochodzące od Użytkownika poprzez różne sieci publiczne, na różnych nośnikach, oraz je reprodukować, modyfikować lub zmieniać , ponadto HTC może je zapisywać lub pobierać w celu ich udostępnienia użytkownikom i innym osobom, a także może poprawiać je w celu zachowania zgodności z wymaganiami technicznymi i innymi, powiązanymi z działaniem Witryny. HTC nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich za zawartość i dokładność zawartości publikowanej przez Użytkownika lub innych Użytkowników Witryny. HTC ma prawo do usunięcia wszelkiej zawartości lub wiadomości opublikowanych w Witrynie bez podania powodu, m.in. w przypadku niezgodności z Kodeksem postępowania .

 9. Opinia. Użytkownik zgadza się, że jeśli prześle lub dostarczy HTC sugestie służące ulepszeniu produktów i usług HTC („Opinia”) , przez samo przesłanie lub zasugerowanie Użytkownik nieodwołalnie przenosi na HTC wszystkie prawa na obszarze całego świata, tytuły i zyski w związku z Opinią, bez prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub tantiem ze strony HTC, w stopniu dozwolonym przez właściwe prawoa także zrzeka się jakichkolwiek autorskich praw osobistych w związku z Opinią w szczególności ich wykonywania. Co więcej Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się i zgadza się nigdy nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń pod adresem HTC lub jakichkolwiek następców HTC w związku z Opinią, którą przesłał HTC. Użytkownik zgadza się również, że wskazane w tym punkcie przekazanie Opinii i zrzeczenie się praw do niej będzie skuteczne bez konieczności podejmowania dalszych działań lub podejmowania czynności dokumentacyjnych z jego strony.

 10. Treści pochodzące od HTC; prawa rzeczowe, licencja, aktualizacje. Termin „Treści pochodzące od HTC” odnosi się do wszystkich informacji, grafik, tekstu, obrazów, oprogramowania, plików dźwiękowych, plików wideo, komunikacji i innych materiałów (w tym metadanych powiązanych z jakąkolwiek zawartością), które zamieszczane są przez HTC i jej licencjodawców w Witrynie. HTC i jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich Treści pochodzących od HTC, włącznie z jej wyborem i układem, a także „wyglądem i atmosferą” Witryny. HTC i jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw, tytułów i zysków powiązanych z Witryną, Zawartością HTC i jakimkolwiek oprogramowaniem (w tym jego aktualizacjami i modernizacjami) dostarczonym Użytkownikowi jako część lub w powiązaniu z Witryną („Oprogramowanie”), włączając w to wszelką własność intelektualną i inne powiązane prawa majątkowe, które . HTC udziela Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej licencji na korzystanie z Oprogramowania w formie dostarczonej Użytkownikowi przez HTC jako część Usługi i na zasadach określonych w Warunkach. HTC może od czasu do czasu przesyłać aktualizacje Oprogramowania, które mogą być automatycznie pobrane i zainstalowane w urządzeniu. Aktualizacje te mogą zawierać naprawy błędów, poprawy funkcji, ulepszenia lub nowe wersje Oprogramowania. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na automatyczne dostarczanie przez HTC tych aktualizacji oraz potwierdza, iż odbierze je i zainstaluje na swoim urządzeniu zgodnie z wymaganiami.

 11.  Brak gwarancji/rękojmi. Witryna, Strony powiązane, Treści pochodzące od HTC, Materiały zewnętrzne i Usługi, w tym bez ograniczeń, aktualizacje zainstalowanego na urządzeniu HTC Oprogramowania, które pobrano na urządzenie z Witryny, są dostarczane W AKTUALNEJ FORMIE, ZE ZASTRZEŻENIEM MOŻLIWYCH BŁĘDÓW oraz ZGODNIE Z DOSTĘPNOŚCIĄ. Całe ryzyko odnoszące się do satysfakcjonującej jakości, działania, dostępności, bezpieczeństwa, dokładności i wysiłku spoczywa na Użytkowniku w najwyższym stopniu, jaki jest dopuszczony przez odpowiednie prawo. HTC i jej dostawcy nie składają żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków, wyrażonych, dorozumianych lub ustawowych, włączając w to bez ograniczeń dorozumiane gwarancje rynkowości, jakości rynkowej lub zadowalającej, przydatności do określonego celu, tytułu lub nienaruszalności. W szczególności HTC, jej dostawcy i licencjodawcy nie gwarantują, że (i) Witryna lub Usługi spełnią wymagania Użytkownika; (ii) Witryna lub Usługi będzie dostarczona bez przerw, na czas, z zabezpieczeniami lub bez błędów; (iii) jakiekolwiek informacje uzyskane przez Użytkownika podczas korzystania z Witryny lub Usługi będą precyzyjne i rzetelne; lub że (iv) jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy w dostarczonym Użytkownikowi Oprogramowaniu przez Witrynę będą poprawione. HTC nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane atakiem typu „denial-of-service”, wirusami lub innymi materiałami szkodliwymi technicznie , które mogą zainfekować komputer, urządzenie, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone treści w wyniku korzystania z Witryny lub w wyniku pobrania dowolnych materiałów dostępnej w niej lub w innej witrynie powiązanej z nią. Ryzyko związane z całą zawartością i innymi materiałami, które Użytkownik pobiera lub uzyskuje za pośrednictwem Witryny, spoczywa na Użytkowniku, który jest całkowicie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia lub utratę danych bądź zawartości, spowodowaną przez pobieranie jakichkolwiek materiałów. HTC nie twierdzi ani nie gwarantuje, że Witryna lub jakiekolwiek jej funkcje bądź części będą dostępne lub odpowiednie do użytkowania w określonej lokalizacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie zgodności z wszelkimi odpowiednimi przepisami prawa w powiązaniu z dostępem Użytkownika i korzystaniem przez niego z Witryny. Użytkownik może posiadać dodatkowe prawa konsumenckie na mocy prawa, które nie są wyłączane przez niniejsze Warunki. W szczególności w stopniu, w którym odpowiednie przepisy narzucają warunki ustawowe, których nie można wyłączyć, warunki te uznawane są za włączone w niniejszy dokument, ale odpowiedzialność HTC za naruszenie tych ustawowych dorozumianych warunków jest ograniczona zgodnie z tym prawem i w stopniu dozwolonym przez nie.

 12. Wyłączenie części środków prawnych. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w żadnym przypadku HTC ani jakikolwiek jej dostawca nie będą odpowiedzialni za (a) jakiekolwiek szkody pośrednie, specjalne, następcze, przypadkowe; lub (b) szkody za utratę zysków lub poufnych bądź innych informacji, a także za przerwanie działalności, szkodę na osobie , uszkodzenia mienia, utratę prywatności, niemożność wykonania jakichkolwiek obowiązków w dobrej wierze lub z należytą starannością, za niedbalstwo, w przypadkach (a) i (b) wynikających z lub w jakikolwiek sposób powiązanych z niniejszymi Warunkami, Witryną, korzystaniem z Witryny przez Użytkownika, Powiązanymi stronami, Treściami pochodzącymi od HTC lub Materiałami zewnętrznymi lub Usługami, nawet jeśli HTC lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości powstania takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód pośrednich lub następczych lub odszkodowań za szkodę na osobieprzez co niektóre z powyższych ograniczeń lub wyłączeń odszkodowań mogą nie stosować się do Użytkownika.

 13.  Ograniczenie odpowiedzialności i sposób naprawienia szkody. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo maksymalny zakres odpowiedzialności HTC i jej dostawców względem Użytkownika, stanowiący wyłączne odszkodowanie w myśl niniejszych Warunków za wszelkie straty, obrażenia, uszkodzenia mienia i utraty wynikające z jakichkolwiek roszczeń i powództw wynikających z, opartych o lub w jakikolwiek sposób powiązanych z niniejszymi Warunkami, Witryną, Stronami powiązanymi, Treściami pochodzącymi od HTC i Materiałami zewnętrznymi bądź Usługami będzie ograniczony do pokrycia rzeczywistych szkód w oparciu o korzystanie, w granicach rozsądku, z Witryny, do kwoty pięciu dolarów (5,00 USD). Istnienie wielu roszczeń lub pozwów w związku z niniejszymi Warunkami, Witryną, Stronami powiązanymi, Treściami pochodzącymi od HTC, Materiałami zewnętrznymi lub Usługami nie będzie podstawą do poszerzenia zakresu odszkodowania pieniężnego. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe prawo wymienione odszkodowanie finansowe będzie stanowić jedyny środek prawny.

  Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na pewne warunki umowy. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna powyższe ograniczenie odpowiedzialności za nieskuteczne, nie będzie ono obowiązywać, ale zwrot „do kwoty pięciu dolarów (5,00 USD)” zostanie zastąpiony zwrotem „do wartości transakcji skutkiem której zaistniało zobowiązanie”.

  Żadne z postanowień w części 13 nie będzie interpretowane jako wyłączające odpowiedzialność, której nie można zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem wyłączyć, ale tego typu ustawowe prawo należne Użytkownikowi uważane będzie za ograniczone w stopniu (o ile to możliwe) dozwolonym przez te prawo.

 14. Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności i bronić HTC, jej kadry kierowniczej, pracowników, agentów, partnerów, dostawców i licencjodawców przed jakimikolwiek zewnętrznymi roszczeniami lub żądaniami, włączając to w granicach rozsądku honoraria prawników, powiązanymi z lub wynikającymi z (a) jakiejkolwiek przesłanej, zamieszczonej, transmitowanej lub w inny sposób udostępnionej Treści pochodzącej od Użytkownika w ramach jego konta przy użyciu Witryny lub Usługi; (b) korzystania przez Użytkownika z Witryny lub Usługi i czynności mających miejsce podczas korzystania z informacji o koncie; (c) jakiegokolwiek naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków; i (d) naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw zewnętrznych osób trzecich. To zwolnienie nie wygasa z momentem zakończenia obowiązywania niniejszych Warunków i korzystania przez Użytkownika z Witryny lub Usługi.

 15. Niezależne sposoby naprawienia szkody. Wyłączenie szkód w myśl części 12 jest niezależne od ograniczonego prawa Użytkownika do odszkodowania w myśl części 13 i zachowuje ważność, nawet jeśli to odszkodowanie nie spełni swojego podstawowego celu lub w inny sposób zostanie ocenione jako nieskuteczne. Każde z ograniczeń odpowiedzialności wymienione w części 12 i 13 stosuje się niezależnie od tego, czy szkody wynikają z (a) naruszenia postanowień umowy, (b) naruszenia dowolnej gwarancji/rękojmi (c) zawinienia lub roszczeń deliktowych, włączając w to niedbalstwo i lekkomyślność, (d) odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub (e) innej przyczyny, w zakresie, w którym wyłączenia i ograniczenia nie są zakazane przez odpowiednie przepisy prawa.

 16.  Informacje o prawach autorskich i procedury usuwania treści. Użytkownik zgadza się respektować prawa do własności intelektualnej HTC i osób trzecich. Jeśli Użytkownik uważa, że materiał dostępny za pośrednictwem Witryny narusza prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej, prosimy o powiadomienie agenta ds. praw autorskich HTC, korzystając z procedury opisanej w części Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej.Po otrzymaniu powiadomienia HTC może usunąć lub odciąć dostęp do jakichkolwiek materiałów, które potencjalnie mogą stanowić naruszenie prawa autorskich. HTC ma prawo zamknięcia każdego konta lub usunięcia dostępu do Witryny za naruszenie prawa przez właściciela konta lub osobę uzyskującą dostęp do Witryny.

 17.  Prawo właściwe i forum. Niezależnie od przepisów dotyczących praw właściwego prawa, jeśli Użytkownik mieszka na terenie (a) Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej lub na innym obszarze — niniejsze Warunki i ich interpretację regulują prawa Stanu Waszyngton w Stanach Zjednoczonych i (b) wszelkich innych obszarów — niniejsze Warunki i ich interpretację regulują prawa Tajwanu (ROC). Pozostałe roszczenia — w tym roszczenia związane z prawami ochrony konsumenta, nieuczciwej konkurencji oraz deliktowe będą podlegać prawom stanu zamieszkania Użytkownika w Stanach Zjednoczonych lub, jeśli Użytkownik mieszka poza USA, prawom kraju, w którym oferujemy usługę. W przypadku Użytkowników zamieszkałych w Ameryce Północnej lub Ameryce Łacińskiej Użytkownik i  HTC zgadzają się podporządkować wyłącznej jurysdykcji i miejscu wykonania w stanie oraz sądzie federalnym King County, Waszyngton, w przypadku wszelkich sporów, roszczeń i akcji wynikających z lub w połączeniu z Usługą i niniejszymi Warunkami. W przypadku Użytkowników z wszelkich innych obszarów Użytkownik i  HTC zgadzają się podporządkować wyłącznej jurysdykcji Sądu Rejonowego w Tajpej na Tajwanie w przypadku wszelkich sporów, roszczeń i akcji wynikających z lub w połączeniu z Usługą i niniejszymi Warunkami. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów zostaje wyraźnie wyłączona ze stosowania na mocy tych Warunków. Użytkownik nie będzie używał lub eksportował żadnego elementu Witryny lub Usługi (w tym Oprogramowania), który wiązałby się ze złamaniem amerykańskich praw i regulacji eksportowych (lub takich przepisów innych krajów) lub niniejszych Warunków. O ile następujące ograniczenie nie jest zakazane przez właściwe prawo, jakiekolwiek roszczenia lub podstawy roszczenia wynikające z lub powiązane z niniejszymi Warunkami lub korzystaniem z Witryny lub Usługi muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego (1) roku po zaistnieniu przyczyny roszczenia lub ulegną przedawnieniu.

 18.  Zmiany niniejszych Warunków. HTC zastrzega sobie prawo do zmiany tych Warunków w dowolnym momencie. Zaktualizowana wersja stanie się obowiązująca z datą zamieszczenia, za wyjątkiem przypadków opisanych w zaktualizowanych Warunkach. Użytkownik może zapoznać się z najnowszą wersją Warunków w dowolnym czasie pod adresem www.htc.com .Akceptacja Warunków przez Użytkownika, poprzez kliknięcie w pole (jeśli zostanie ono udostępnione) lub dalsze korzystanie z Witryny po zaktualizowaniu po wejściu w życie zaktualizowanych Warunków, jest jednoznaczna z akceptacją zaktualizowanej wersji Warunków. Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze zaktualizowaną wersją, musi natychmiast zakończyć rejestrację i/lub zaprzestać korzystania z Witryny.

 19. Zakończenie. Użytkownik może zakończyć rejestrację konta lub przestać używać Witryny w dowolnej chwili. HTC zastrzega sobie prawo zakończenia stosowania tych Warunków i zamknięcia dostępu do Witryny lub jej dowolnej części, włącznie z dowolnymi usługami w dowolnej chwili bez powiadomienia. Postanowienia z części 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 oraz 23 nie wygasają z momentem zakończenia.

 20.  Uwagi. Firma HTC może przekazać Użytkownikowi wszelkie uwagi (w tym dot. procedur prawnych), które HTC jest zobligowana przekazać za pośrednictwem dowolnych dopuszczonych prawem metod, w tym poprzez zamieszczenie uwagi w Witrynie lub przesłanie jej na jakikolwiek adres e-mail bądź pocztowy, który Użytkownik poda HTC. Użytkownik zgadza się aktualizować adres e-mail oraz pocztowy i sprawdzać Witrynę pod kątem zamieszczonych uwag. Użytkownik zgadza się na przesyłanie HTC uwag poprzez wysyłanie je na „Adres dla uwag prawnych” HTC:
 21. HTC Corporation
  Do: Dział prawny
  23 Xinghua Road 
  Taoyuan District
  Taoyuan City 330, Taiwan


  Kopia do:

  HTC America, Inc.
  Do: Dział prawny
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005

 22. Postanowienia ogólne. Jeśli sąd właściwy określi, że dowolna część niniejszych Warunków jest nieważna lub nieskuteczna, zastąpi on nieważną lub nieskuteczną część jej ważną i skuteczną wersją, która zachowa bliską zgodność z zamierzeniami oryginalnego fragmentu, zaś pozostałe Warunki utrzymają swoją moc. Tytuły części w niniejszych Warunkach stosowane są wyłącznie dla wygody stron i nie posiadają prawnego lub umownego znaczenia. HTC może przenieść niniejsze Warunki na osoby trzecie, w całości lub w części, w dowolnej chwili, bez powiadomienia Użytkownika. Użytkownik nie może przenieść  niniejszych Warunków na osobę trzecią lub przenosić bądź udzielać sublicencji na jego prawa, jeśli takie istnieją, w ramach Witryny. Brak działania ze strony HTC na złamanie zasad przez Użytkownika lub inne osoby nie oznacza wyłączenia jej praw do działania w związku z kolejnymi lub podobnymi przypadkami. Warunki te (włączając w to Oświadczenie o prywatności, Kodeks postępowania oraz inne powiązane warunki) stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a HTC w odniesieniu do Witryny. Warunki te są nadrzędne wobec wszelkich wcześniejszych lub aktualnych ustaleń dowolnego rodzaju pomiędzy Użytkownikiem a firmą HTC w odniesieniu do Witryny. Wszelkie tłumaczenia niniejszych Warunków wykonywane są zgodnie z lokalnymi wymaganiami. W przypadku różnicy pomiędzy angielską i inną wersją językową wersja angielska niniejszych Warunków zachowuje nadrzędność.

 23. Wsparcie techniczne. HTC nie oferuje klientom pomocy dotyczącej Witryny lub dowolnej funkcji dostępnej poprzez Witrynę, za wyjątkiem sytuacji, w której HTC zamieściła informacje w Witrynie o oferowaniu przez firmę HTC pomocy klientom w ramach danej części Witryny.

 24. Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych. Za wyjątkiem Treści pochodzących od Użytkownika, wszelka zawartość oferowana w połączeniu z Witryną © 2012 HTC Corporation i/lub jej dostawcy, 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie oraz inne prawa do własności intelektualnej oraz umowy chronią dowolne oprogramowanie oraz treści, dostępne w Witrynie. HTC i/lub jej dostawcy są właścicielami tytułu, praw autorskich i innych praw do własności intelektualnej w Witrynie, Zawartości HTC, Opinii i Oprogramowania (włączając w to dowolne aktualizacje, które są pobierane na urządzenie HTC z Witryny). Logo HTC, logo HTC quietly brilliant i/lub inne nazwy produktów i usługi HTC, które użyte w Witrynie, są znakami handlowymi  HTC Corporation. Wszelkie inne nazwy firm, nazwy produktów, usług i logo użyte w Witrynie, mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
 25. © 2012 HTC Corporation