W niniejszej polityce prywatności („Polityka”) opisano sposoby, w jakie firma HTC Corporation i firmy powiązane („HTC” lub „my/nasze/nas”) gromadzą, wykorzystują oraz udostępniają informacje osobiste użytkownika witryn, urządzeń, aplikacji i usług firmy HTC (łącznie „Usługi”). Firma HTC dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać wszystkich przepisów prawa, mających zastosowanie do obsługi zgromadzonych informacji oużytkowniku. Niniejsza Polityka podlega tym przepisom, które mogą być bardziej restrykcyjne od przedstawionych w tym dokumencie. Termin „firmy powiązane” obejmuje firmę HTC Corporation, HTC America, Inc., HTC Europe Ltd. Inc. i podmioty stowarzyszone firmy HTC, które gromadzą i przetwarzają informacje osobiste użytkowników w krajach ich pobytu.

Niniejsza Polityka może być uzupełniana lub zmieniana o dodatkowe zapisy. Ponadto dla niektórych Usług mogą być publikowane inne polityki prywatności, w przypadku których postanowienia niniejszej Polityki przestaną obowiązywać. Na przykład, tam gdzie ma to zastosowanie, odrębne zasady obowiązują dla informacji zebranych z urządzenia użytkownika za pośrednictwem funkcji Raportowanie użytkowania Poinformuj firmę HTC oraz Poinformuj firmę HTC i raporty o błędach.

Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania, udostępniania lub wykonywania przez nas dowolnych działań w odniesieniu do jego informacji osobistych (w określonych okolicznościach), łącznie z używaniemich do marketingu bezpośredniego (np. otrzymywanie od nas wiadomości e-mail z powiadomieniami o innych usługach, które według nas mogą zainteresować użytkownika lub kontaktowanie się w sprawie różnych potencjalnych możliwości). Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z informacji kontaktowych zamieszczonych w odpowiedniej sekcji poniżej, aby uzyskać więcej szczegółów i w stosownych przypadkach skorzystać z tego prawa.

UWAGA: Operator sieci komórkowej, dostawca systemu operacyjnego dla urządzeń przenośnych i/lub aplikacje, paski narzędzi, usługi, „wtyczki”, platformy mediów społecznościowych i witryny innych firm także mogą gromadzić, wykorzystywać i udostępniać informacje o użytkowniku, jego urządzeniu i sposobie użytkowania. Polityka prywatności firmy HTC nie obejmuje żadnych innych firm, ich produktów, działań ani usług. Firma HTC nie ma kontroli nad sposobem gromadzenia, wykorzystywania ani zabezpieczania danych użytkownika przez inne firmy. Należy zapoznać się z polityką prywatności innych firm w celu uzyskania informacji na jej temat. Zalecane jest pobieranie aplikacji oraz nawiązywanie połączeń i korzystanie z usług zapewnianych wyłącznie przez renomowane firmy.

 1. INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

  Gdy użytkownik korzysta z naszych Usług, może przekazywać nam informacje, zarówno w trybie online, jak i offline, które obejmują m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numery telefonów, numer faksu, datę urodzenia, identyfikatory urządzenia, dane o lokalizacji, informacje o usługodawcy, zdjęcia, filmy i dane demograficzne (płeć, nazwa firmy lub organizacji, zawód, preferencje językowe, miejscowość, kraj, kod pocztowy, numer kierunkowy, strefa czasowa itp.). Jeśli użytkownik kupuje od nas Usługi, możemy ponadto przechowywać numery kart kredytowych lub inne wymagane informacje dotyczące płatności. Dowolne informacje przekazane przez użytkownika mogą być przechowywane i łączone z informacjami gromadzonymi z innych źródeł, w tym z kont w serwisach społecznościowych, które użytkownik powiązał z Usługami, albo z informacjami uzyskanymi od innych firm.

 2. INFORMACJE GROMADZON E AUTOMATYCZNIE

  Gdy użytkownik korzysta z Usług, niektóre informacje są gromadzone automatycznie. Możemy gromadzić informacje o sposobie użytkowania i działaniach w naszych Usługach. Informacje, które mogą być rejestrowane automatycznie, gdy użytkownik odwiedza nasze witryny, obejmują m.in. wersję systemu operacyjnego, adres IP (Internet Protocol), czasy dostępu, rodzaj i język przeglądarki oraz witrynę odwiedzoną przed naszą. Gdy użytkownik korzysta z naszych urządzeń, pobiera nasze aplikacje i ich używa lub uzyskuje dostęp do Usług za pomocą swojego urządzenia, możemy rejestrować także informacje dotyczące urządzenia oraz sposobu użytkowania aplikacji i Usług. Możemy zarejestrować m.in. datę aktywacji urządzenia, lokalizację użytkownika, numer telefonu, typ urządzenia, numer seryjny, identyfikatory urządzenia (np. IMEI, MEID, numer seryjny, CID, MID i MCC lub numer identyfikacyjny karty SIM), typ i wersję systemu operacyjnego urządzenia przenośnego, zainstalowane i używane aplikacje i oprogramowanie oraz sposób ich użytkowania, wyświetlaną lub wykorzystywaną zawartość, a także dzienniki z sygnaturą czasową dotyczące wymiany danych.Jeśli użytkownik korzysta z Usług w celu wykonywania kopii zapasowych oraz przechowywania danych i zawartości urządzenia u niezależnego zewnętrznego usługodawcy, będziemy gromadzić określone informacje konieczne do przywrócenia danych i zawartości na urządzeniu, takie jak ustawienia urządzenia oraz nazwy plików i aplikacji, których kopia zapasowa ma zostać wykonana. Do rejestrowania informacji o użytkowniku mogą być także wykorzystywane sygnały nawigacyjne w sieci Web, pliki cookie, lokalne obiekty udostępnione (LSO) i podobne metody zgodnie z zapisam i w naszych zasadach dotyczących plików cookie. Dowolne informacje o użytkowniku zgromadzone przy użyciu tych metod mogą być automatycznie łączone z informacjami przekazanymi przez użytkownika i z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi zgodnie z niniejszą Polityką.

  Stany Zjednoczone: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/ settings_manager.html#117118

  Unia Europejska: http://www.youronlinechoices.com/

  Dane o użytkowaniu i raporty o błędach. Oprócz opisanych powyżej informacji gromadzonych automatycznie możemy także zbierać bardziej szczegółowe anonimowe dane o użytkowaniu urządzenia oraz raporty o błędach urządzenia (na starszych urządzeniach znane jako Raportowanie użytkowania Poinformuj firmę HTC oraz Poinformuj firmę HTC i raporty o błędach). Biorąc udział w tychprogramach, użytkownik dostarcza nam informacje o sposobach korzystania przez niego z urządzenia oraz pomaga nam ulepszać urządzenia HTC, a także inne produkty oraz usługi firmy HTC i jej zaufanych partnerów. Firma HTC może w stosowych przypadkach przywrócić możliwość identyfikacji użytkownika za pomocą tych danych, na przykład gdy chce on skorzystać z pomocy technicznej, chce używać określonej usługi lub aplikacji firmy HTC albo tworzy konto HTC. Aby dowiedzieć się więcej na temat raportów o użytkowaniu i błędach urządzenia i/lub aby zmienić opcję uczestnictwa w programie, należy przejść na urządzeniu do pozycji „Ustawienia”. Ustawienia danych o użytkowaniu i błędach nie mają wpływu na gromadzenie przez firmę HTC anonimowych danych dotyczących aktywacji lub danych o określonych używanych przez użytkownika aplikacjach i usługach firmy HTC, łącznie z kontem HTC, oraz podlegają ograniczeniom opisanym w niniejszej Polityce.Inne podmioty, w tym zewnętrzni dostawcy usług analitycznych i zewnętrzni dostawcy usług reklamowych, jak opisano w części poniżej, również mogą gromadzić automatycznie te same lub podobne informacje o użytkowniku i jego urządzeniu, gdy korzysta on z Usług, łącznie zumożliwiającymi identyfikację informacjami o działaniach użytkownika w Internecie na przestrzeni czasu oraz w różnych witrynach i aplikacjach innych firm.

 3. INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ INNE FIRMY

  Część e-sklepu firmy HTC jest obsługiwana przez inne firmy, jak na przykład Digital River.Kupowanie produktów w e-sklepie podlega warunkom i zasadom korzystania firmy Digital River, posiadającej odrębną politykę prywatności, której treść dostępna jest w witrynie firmy. Firma Digital River jest samodzielnym administratorem danych. Firma Digital River udostępnia nam określone dane dotyczące transakcji użytkowników, na podstawie których opracowywujemy sprawozdania ze sprzedaży, dokonujemy analizy zachowań klientów oraz realizujemy inne uzasadnione cele zgodnie z zapisami niniejszej Polityki.

 4. Inne informacje związane z reklamami.

  Możemy korzystać z zewnętrznych dostawców usług reklamowych w celu obsługi reklam w naszych Usługach . Możemy także korzystać z usług innych firm w celu dostarczania lub obsługi dostarczania reklam firmy HTC w witrynach innych firm. Aby dostarczać te reklamy, inne firmy gromadzą automatycznie określone informacje o użytkowniku, jego urządzeniach i sposobie korzystania z Usług. Informacje te mogą obejmować korzystanie z witryn i aplikacji firmy HTC i innych firm, adres IP i dostawcę usług internetowych użytkownika, a także przeglądarkę używaną do odwiedzania naszej witryny. Inne firmy mogą gromadzić informacje za pomocą plików cookie, tak jak to zostało opisane w naszych zasadach dotyczących plikówcookie.Firma HTC może wykorzystywać informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub sygnałów nawigacyjnych innych firm w naszych Usługach lub wiadomościach e-mail w celu ulepszania reklam zapewnianych użytkownikowi w witrynach innych firm. Możemy rejestrować moment odwiedzin witryny firmy HTC przez użytkownika po przejrzeniu witryn innych firm, a także wykorzystywać zgromadzone informacje o użytkowniku do zapewniania reklam dostosowanych do jego zainteresowań w naszych Usługach lub w usługach innych firm.

 5. WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI OSOBISTYCH

  Firma HTC może wykorzystywać informacje o użytkowniku, w tym informacje osobiste, do poniższych celów:
   Świadczenie żądanych usług lub realizacja umowy z użytkownikiem

  • Zapewnianie i dostarczanie produktów oraz Usług żądanych przez użytkownika;
  • Przetwarzanie żądanych przez użytkownika procedur po dokonaniu transakcji, takich jak zwrot pieniędzy;
  • Wysyłanie użytkownikowi informacji związanych z jego prośbami, zapytaniami i zakupami, łącznie z potwierdzeniami, fakturami, informacjami technicznymi, aktualizacjami, alertami zabezpieczeń oraz wiadomościami administracyjnymi i dotyczącymi pomocy technicznej;

   W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika

   Wysyłanie użytkownikowi korespondencji marketingowej, dotyczącej m.in. konkursów, promocji, nagród, nadchodzących wydarzeń oraz wiadomości o produktach i usługach oferowanych przez firmę HTC i jej wybranych partnerów (na podstawie wyborów użytkownika), a także przetwarzanie oraz obsługa zgłoszeń do konkursów i związanych z nimi nagród.

   W przypadku uzasadnionego zainteresowania poprawą doświadczenia klienta i jakości świadczonych Usług:

  • Obsługa i usprawnianie naszych witryn, produktów, Usług i działań marketingowych
  • Odpowiadanie na komentarze i zapytania użytkownika or az świadczenie usług w zakresie obsługi klienta;
  • Opracowywanie informacji w celu zapewniania użytkownikowi spersonalizowanej i dostosowanej do jego potrzeb obsługi, zawartości, treści marketingowych i rekomendacji we wszystkich naszych Usługach (zgodnie z wyborami użytkownika dotyczącymi otrzymywania bezpośredniej korespondencji marketingowej);
  • Łączenie lub zestawianie informacji osobistych użytkownika z innymi zgromadzonymi informacjami dotyczącymi sposobu korzystania przez niego z innych Usług firmy HTC o raz z informacjami uzyskanymi od innych firm do celów opisanych w niniejszej polityce, w tym w celu poznania użytkownika i jego potrzeb, a także w celu zapewniania rekomendacji, lepszej obsługi i dostosowanych treści marketingowych;
  • Filtrowanie zawartości wyświetlanej w ramach Usług;
  • Opracowywanie statystyk dotyczących użytkowania i innych zagadnień oraz opinii na temat Usług;
  • Zapobieganie działaniom nieuczciwym, nieuprawnionym lub nielegalnym, analiza tych działań i zniechęcanie do nich oraz zapewnianie be zpieczeństwa sieci i informacji; a także
  • Ułatwianie udostępniania informacji i zawartości, którą użytkownik chce przesłać za pośrednictwem mediów społecznościowych (na przykład gdy użytkownik chce przesłać zawartość na forum firmy HTC lub do innych zastoso wań, może ona zostać udostępniona dla innych osób, korzystających z tego forum).

   W przypadku zobowiązań prawnych
  • Ochrona przed działaniami nieuczciwymi, nieuprawnionymi lub nielegalnymi, a także analiza tych działań i zniechęcanie do nich.


  • Gdy informacje osobiste użytkownika są konieczne do dostarczania mu żądanych usług, zostanie on o tym wyraźnie poinformowany. W razie braku zgody na przekazanie nam tego typu informacji lub w przypadku sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania żądane usługi nie będą mogły zostać zapewnione.

   W razie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach korespondencji marketingowej lub w przypadku wycofania zgody przez użytkownika jesteśmy zobowiązani, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, do wprowadzenia wymaganych danych (nazwisko, adres e-mail) do naszego wewnętrznego systemu obsługi wiadomości e-mail w celu dalszego uwzględniania sprzeciwu lub wycofania zgody przez użytkownika. Zablokowane dane będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu.

 6. WIĘCEJ INFORMAC JI O DANYCH DOTYCZĄC YCH LOKALIZACJI

  W przypadku korzystania przez użytkownika z określonych Usług możemy gromadzić, przetwarzać, przechowywać i udostępniać dane o jego dokładnej lokalizacji. Informacje o lokalizacji mogą obejmować dane w czasie rzeczywisty m o geograficznym położeniu urządzenia użytkownika. Mogą one także obejmować nazwy miejsc odwiedzonych przez użytkownika, w których zdecydował się on „zameldować”, w celu określania, rejestrowania lub udostępniania lokalizacji użytkownika; miejsca zaznaczo ne przez użytkownika na mapie; położenie geograficzne, daty i inne metadane dotyczące wykonanych zdjęć i pokonanych tras; odległość od innych urządzeń, takich jak urządzenia Bluetooth, routery Wi - Fi, oraz usługi korzystające z tych urządzeń (np. śledzenie w sklepie działań użytkownika w celach marketingowych i gromadzenia danych), a także daty i czas pobytu w określonych lokalizacjach. Firma HTC może udostępniać dane o lokalizacji użytkownika dostawcom aplikacji, którzy dysponują odpowiednimi zezwoleniami. Firma HTC może łączyć dane o lokalizacji z informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika lub informacjami identyfikacyjnymi, takimi jak identyfikator urządzenia lub informacje o koncie. Dane o dokładnej lokalizacji mogą być także gromadzone przez nasze Usługi w formie danych anonimowych i mogą być one przez nas udostępniane partnerom i operatorom w celu ulepszania funkcji i usług.

 7. UDOSTĘPNIANIE INFORM ACJI OSOBISTYCH

  INFORMACJE UDOSTĘPNIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

  Usługi mogą umożliwiać użytkownikowi nawi ązywanie połączeń i udostępnianie informacji na temat podejmowanych działań, komentarzy, zawartości i innych informacji, publicznie lub określonym osobom. Użytkownik może ponadto łączyć się i udostępniać swoje informacje w platformach mediów społecznościow ych, witrynach, aplikacjach i usługach innych firm („Usługi udostępniania innych firm”) za pośrednictwem „wtyczek”, widżetów, przycisków i innych funkcji tychże firm, udostępnionych w naszych Usługach i z nimi połączonych. W przypadku nawiązywania połączeń , udostępniania i upubliczniania treści należy brać pod uwagę własne potrzeby w zakresie ochrony prywatności. Nie jesteśmy w stanie nadzorować ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji upublicznianych lub udostępnianych przez użytkownika innym osobom . Nie możemy ponadto skontrolować, a także nie ponosimy odpowiedzialności za żadne Usługi udostępniania innych firm ani ich działania, w tym m.in. za dane gromadzone przez Usługi udostępniania innych firm, które dotyczą użytkownika i jego urządzenia, ani z a sposób ich wykorzystywania. Należy zapoznać się z polityką prywatności wszystkich Usług udostępniania innych firm, aby poznać stosowane przez nie praktyki dotyczące ochrony prywatności.

  INFORMACJE UDOSTĘPNIANE PRZEZ NAS

  W przypadkach, gdy jest to zgodne z prawem, możemy udostępniać informacje osobiste użytkownika do poniższych celów:

  Za zgodą użytkownika.

  Użytkownik może zezwolić nam na udostępnianie jego informacji osobistych dostawcom reklam internetowych. Może on także wyrazić zgodę na udostępnianie je go informacji osobistych naszym partnerom działającym pod wspólną marką. Korzystanie z informacji osobistych użytkownika przez naszych partnerów podlega stosowanej przez nich polityce prywatności.

  W celu realizacji transakcji biznesowych (lub ich negocjowania) obejmujących sprzedaż albo przekazanie całości lub naszej działalności biznesowej bądź aktywów. Transakcje biznesowe mogą dotyczyć operacji lub postępowania w zakresie fuzji, finansowania, przejęcia lub upadłości.

  W celach prawnych, związanych z ochro ną, zabezpieczeniami i bezpieczeństwem:

  • w celu przestrzegania przepisów prawa lub wymogów regulacyjnych oraz reagowania na zgodne z prawem wnioski i postępowania sądowe;
  • w celu ochrony praw oraz własności firmy HTC, jej przedstawicieli, klientów i innych osób, łącznie z egzekwowaniem umów, polityki i warunków użytkowania oraz zapewnieniem ochrony sieci i rzeczowych składników aktywów; i/lub
  • w sytuacjach awaryjnych, łącznie z ochroną bezpieczeństwa pracowników i przedstawicieli, klientów lub innych osób.

   Usługodawcom, którzy przetwarzają informacje osobiste w ramach świadczonych nam usług i którzy podlegają odpowiednim zobowiązaniom wynikającym z umowy.

   Operatorom sieci komórkowych w celu świadczenia usług dla użytkownika .

   Korzystanie przez nich z informacji o użytkowniku podlega stosowanej przez nich polityce prywatności. Zbiorcze i anonimowe dane mogą być przez nas udostępniane innym podmiotom w dowolnym celu.

 8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI UŻYTKOWNIKA

  Gromadzone przez nas informacje mogą być przechowywane na telefonie użytkownika lub na naszych serwerach i mogą być przekazywane do, przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, na Tajwanie, w Singapurze, Chińskiej Republice Ludowej, Wielkiej Brytanii, innych krajach członkowskich Un ii Europejskiej (takich jak Polska) i w dowolnym innym kraju, w którym firma HTC lub jej usługodawcy mają swoje biura, w zależności od miejsca, w którym użytkownik korzysta z naszych produktów i usług. Jeśli informacje osobiste użytkownika są przekazywane z Unii Europejskiej do miejsc spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), stosowane są środki bezpieczeństwa i odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony informacji użytkownika, a wszystkie transfery tychże informacji są zgodne z obowiązują cymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i przebiegają stosownie do naszych instrukcji. Jako zabezpieczenie w przypadku każdej strony (łącznie z firmą HTC Corporation), której informacje o użytkowniku przekazywane są poza terenem EOG obowiązują sto sowne europejskie klauzule wzorcowe*. Aby dowiedzieć się więcej o zabezpieczeniach informacji użytkownika (i uzyskać kopię informacji o nich) przekazywanych poza teren EOG, należy skontaktować się z nami, korzystając z informacji kontaktowych zamieszczonyc h w odpowiedniej części poniżej.

 9. * Europejskie klauzule wzorcowe to standardowe klauzule dotyczące przekazywania informacji osobistych do administratorów danych mających siedziby w krajach trzecich, stosowane na mocy decyzji Komisji Europejskiej 2001/497/ WE z dnia 15 czerwca 2001 r., w brzmieniu zmienionym przez decyzję Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r., a także standardowe klauzule dotyczące przekazywania informacji osobistych do podmiotów przetwarzających dane mających siedziby w krajach trzecich, stosowane na mocy decyzji Komisji Europejskiej 2010/87/WE z dnia 5 lutego 2010 r.

 10. PRZECHOWYWANIE

  Gromadzone przez nas informacje mogą być przechowywane tak długo, jak będą potrzebne do realizacji celów określonych w części „Wykorzystywanie informacji osobistych” powyżej lub przez czas wymagany przez obowiązujące regulacje lub przepisy prawa, jak na przykład zachowanie informacji do celów podatkowych i rachunkowych. Określanie właściwych okresów przechowywania odbywa się z uw zględnieniem czynników, takich jak::
  • nasze zobowiązania umowne i przepisy prawa odnoszące się do danych informacji;
  • lzobowiązania prawne wynikające z obowiązującego prawa dotyczące przechowywania danych przez określony czas;
  • przepisy o przedawnieniu w ramach obowiązującego prawa
  • (ewentualne) spory; a także
  • wytyczne opracowane przez właściwe organy ochrony danych.

   W innych przypadkach informacje użytkownika zostaną bezpiecznie usunięte po upływie okresu ich przydatności. Należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszych informacji o czasie przechowywania przez nas informacji użytkownika.

 11. PRAWA UŻYTKOWNIKA

  Na mocy obowiązujących przepisów użytkownikowi przysługuje szereg praw (z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków) dotyczących jego informacji. Aby uzyskać więcej informacji i porad dotyczących praw użytkownika, należy zwrócić się do organu regulacyjnego w zakresie ochrony danych w kraju użytkownika. Aby wyegzekwować swoje prawa, użytkownik powinien skontaktować się z nami, korzystając z informacj i kontaktowych zamieszczonych w części poniżej.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania . Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec określonych sposobów przetwarzania danych, łącznie z przetwarzaniem danych do celów marketingu bezpośredniego (np. otrzymywanie o d nas wiadomości e - mail z powiadomieniami o innych usługach, które według nas mogą zainteresować użytkownika lub kontaktowanie się w sprawie różnych potencjalnych możliwości)
  • Prawo do informacji . Użytkownik ma prawo do otrzymywania jasnych, przejrzystych i łatwych do zrozumienia informacji o sposobach wykorzystywania jego informacji oraz o przysługujących mu prawach. Z tego właśnie powodu informacje przekazywane są użytkownikowi w ramach niniejszej Polityki
  • Prawo dostępu . Użytkownik ma prawo dostępu do sw oich informacji (jeśli są przez nas przetwarzane), a także do niektórych innych informacji (zgodnie z niniejszą Polityką prywatności). W ten sposób użytkownik może sprawdzić i potwierdzić, że jego informacje są przez nas wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych
  • Prawo do korekty. Użytkownikowi przysługuje prawo do korekty jego informacji, w przypadku gdy są one niedokładne lub niekompletne. Może on zażądać naprawienia błędów w przechowywanych przez nas informacjach.
  • Prawo do usun ięcia. Prawo to znane jest także jako „prawo do bycia zapomnianym” i, w uproszczeniu, umożliwia użytkownikowi zażądanie skasowania lub usunięcia przechowywanych przez nas informacji użytkownika.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania . Użytkownik ma prawo do „ zablokowania” lub wstrzymania dalszego wykorzystywania jego informacji. Gdy przetwarzanie zostanie ograniczone, informacje użytkownika będą nadal przez nas przechowywane, ale bez możliwości ich dalszego wykorzystywania. Przechowywane są przez nas listy osó b, które zgłosiły chęć „zablokowania” dalszego wykorzystywania ich informacji, aby możliwe było stosowanie tego ograniczenia w przyszłości.
  • Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania swoich informacji i ich ponownego wykorzystania do wł asnych celów w różnych usługach. Na przykład, jeśli użytkownik postanowi zmienić dostawcę na nowego, prawo to umożliwi mu łatwe i bezpieczne przeniesienie, skopiowanie lub przekazanie jego informacji między naszym i nowym systemem IT, co odbędzie się bez w pływu na ich użyteczność. Nie jest to jednak prawo powszechne, ponieważ obowiązują w jego przypadku pewne wyjątki.
  • Prawo do złożenia skargi. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi na sposób obsługi lub przetwarzania przez nas jego informacji do organu regu lacyjnego w zakresie ochrony danych w kraju użytkownika.
  • Prawo do wycofania zgody. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na dowolne sposoby wykorzystywania jego informacji (np. zgoda użytkownika jest dla nas podstawą prawną do ich przetwarzania), ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie (zrobienie tego nie oznacza jednak, że czynności dokonane na danych osobistych użytkownika za jego zgodą do momentu jej wycofania były nielegalne). Zgodę na przetwarzanie informacji użytkownik może wycofać w każdej chwili.

   W p rzypadku gdy informacje osobiste użytkownika są gromadzone na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), może on skontaktować się z nami, korzystając z informacji kontaktowych firmy HTC Europe Co. Ltd w celu wyegzekwowania dowolnych z opisanych pow yżej praw.

 12. WYBORY I ZMIANY DOTY CZĄCE INFORMACJI

  W naszych marketingowych wiadomościach e - mail zamieszczone są instrukcje dotyczące sposobu rezygnacji z ich otrzymywania. W razie rezygnacji do użytkownika nadal mogą być wysyłane wiadomości e - mail o charakterze innym niż marketingowy. Wiadomości inne niż marketingowe obejmują wiadomości e - mail dotyczące kont użytkownika i transakcji biznesowych realizowanych między nim i nami, a także mogą zawierać prośby o udział w ankietach związanych z użytkowaniem i zadowoleniem z Usług.

  Użytkownik może wysyłać do nas zgłoszenia dotyczące jego informacji osobistych, korzystając z informacji kontaktowych zamieszczonych w części poniżej. Zgodnie z opisanymi powyżej prawami użytkownik może zgłosić chęć zmiany wybranych opcji kontaktu lub dotyczących otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, a także zaktualizować, uzyskać dostęp, usunąć lub wprowadzić inne zmiany w informacjach osobistych lub zawartości publikowanej przez niego w Usługach. Możemy nie realizować wszystkich tego typu zgłoszeń, chyba że jest to wymag ane przez prawo.

  Podczas korzystania przez użytkownika z naszych Usług możemy wraz z innymi firmami oferować wybór opcji dotyczących stosowania określonych mechanizmów śledzenia, łącznie ze śledzeniem działań użytkownika w Internecie na przestrzeni czasu o raz w różnych witrynach, aplikacjach i usługach online. Na urządzeniu użytkownika mogą zostać zapewnione ustawienia, umożliwiające zmianę sposobu gromadzenia przez nas i inne firmy określonych informacji o użytkowniku. Należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia, aby uzyskać więcej informacji o jego ustawieniach. W wielu przeglądarkach ustawione jest akceptowanie plików cookie, o ile i do czasu, gdy użytkownik zmieni ustawienia.

  Usunięcie lub zablokowanie naszych plików cookie może mieć wpływ na działan ie naszych witryn i Usług w przypadku danego użytkownika, a także spowodować usunięcie lub wyłączenie plików cookie umożliwiających rezygnację, umieszczonych przez nas i inne firmy.

  Niektórzy z naszych zewnętrznych dostawców usług reklamowych również oferu ją wybór w zakresie stosowania plików cookie w celu dostarczania reklam dostosowanych do profilu i preferencji użytkownika.
  by dowiedzieć się więcej, należy przejść na stronę: http://optout.networkadvertising.org/#!/ http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#measure
  Pomimo że my i inne firmy oferujemy użytkownikowi pewne możliwości wyboru, jak określono w niniejszej Polityce , istnieje wiele sposobów, za pomocą których sygnały przeglądarek internetowych i podobne mechanizmy mogą wskazywać możliwość wyłączenia śledzenia i nie każdy taki mechanizm może być nam znany lub przez nas uznawany

 13. OCHRONA INFORMACJI O SOBISTYCH

  Dokładamy wszelkich starań, aby chronić informacje osobiste uzyskiwane od użytkownika za pośrednictwem naszych Usług przed nieuprawnionym lub bezprawnym dostępem, wykorzystywaniem, przetwarzaniem lub modyfikowaniem, a także przed jakimikolwiek naruszeniami lub utra tą informacji osobistych i w tym celu stosujemy odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki ochrony, takie jak anonimizacja, pseudonimizacja, szyfrowanie (np. szyfrowanie transmisji za pomocą protokołu Transport Layer Security (HTTPS)), ogranic zony dostęp itp. Pomimo podejmowania przez nas różnych działań w zakresie stosowania i ulepszania zabezpieczeń, żaden system ani technologia nie zapewni pełnego bezpieczeństwa. W razie wykrycia luki technicznej mającej wpływ na działanie Usług firmy HTC pr osimy o zgłoszenie tego w witrynie lub pisząc na adres security@htc.com W przypadku wątpliwości dotyczących ochrony informacji osobistych lub niniejszej Polityki prosimy o wysłanie wiadomości e - mail na adres Global-Privacy@htc.com. Konto HTC umożliwia log owanie się do witryny HTCSense.com oraz innych aplikacji i Usług firmy HTC za pomocą jednej nazwy użytkownika i jednego hasła. Niektóre aplikacje i Usługi firmy HTC wymagają użycia innej nazwy użytkownika i innego hasła. Nazwy użytkownika i hasła należy chronić, aby inne osoby nie uzyskały dostępu do kont i informacji osobistych użytkownika.

  Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo niezależnych aplikacji i usług innych firm ani za dane o użytkowniku, które t e aplikacje i usługi mogą gromadzić. Należy skontaktować się z daną firmą, aby uzyskać informacje o jej sposobie zabezpieczania danych.

 14. INFORMACJE KONTAKTOW E

  Zachęcamy do przesyłania komentarzy lub pytań dotyczących niniejszej Polityki. Prosimy o wysyłanie wiadomości e - mail na adres global-privacy@htc.com. Można się również skontaktować z nami listownie, pisząc na podane poniżej adresy:
  Ameryki:
  HTC America, Inc.
  308 Occidental Ave. South, Suite 300 Settle, WA 98005
  Do wiadomości: Administrator ds. prywatności

 15. Azja i Pacyfik:
  HTC Corporation
  23 Xinghua Road,
  Taoyuan District,
  Taoyuan City 330, Taiwan
  Company registration number: 16003518
  Do wiadomości: Administrator ds. prywatności

  Unia Europejska:
  HTC Europe Co. Ltd
  Salamanca, Wellington Street
  Slough, Berkshire SL1 1YP, U.K.
  Company registration number: 04826012
  Do wiadomości: Administrator ds. prywatności

  (Firma HTC Europe Co. Ltd jest głównym przedsta wicielem firmy HTC Corporation w Unii Europejskiej.)

 16. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

  Treść niniejszej Polityki może ulec zmianie. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce zostaną one opublikowane na tej stronie wraz z uaktualnioną datą ostatniej aktualizacji poniżej. NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI ZOSTAŁA OSTATNIO ZAKTUALIZOWANA 0 5/25/2018 .
 17. (Zobacz wersje zarchiwizowane)