Datum van ingang: Juli 13, 2011


Welkom bij www.htc.com, de “Site.” Deze Voorwaarden van HTC.com vormen een rechtsgeldige overeenkomst. De Voorwaarden zijn van kracht op de gebruiksovereenkomst tussen u en HTC Corporation, gevestigd aan de 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan, met bedrijfsregistratienummer 16003518, en haar affiliates (“HTC”). De Site bestaat uit webpagina's die informatie en bronnen bevatten welke door HTC en bepaalde externe content-aanbieders worden aangeboden. Deze Voorwaarden voor HTC.com zijn uitsluitend van toepassing op uw gebruik van de Site. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op het gebruik van andere websites van HTC (zoals de website voor de HTC Online Store (HTC online winkel) of de HTC Accessory Store Website (HTC Accessoires Winkel), die in sommige gebieden beschikbaar kan zijn), producten, software of diensten, en hebben geen invloed op andere overeenkomsten die u nu of in de toekomst met HTC hebt of aangaat. HTC biedt u toegang tot de Site mits u deze HTC.com Voorwaarden accepteert Dit betekent tevens dat u instemt met de Privacyverklaring en de HTC Gedragscode, die elk van tijd tot tijd kunnen worden aangepast, die deel uitmaken van en opgenomen zijn in deze HTC.com Voorwaarden (hierna gezamenlijk: de “Voorwaarden”) en van toepassing zijn op uw gebruik van de Site. “U” wil zeggen een persoon die de Site of enige diensten beschikbaar via de Site (“Diensten”) benadert en/of gebruikt.


De Privacyverklaring van HTC bevat informatie over hoe HTC informatie over u en uw gebruik van de Dienst verzamelt en gebruikt. U stemt er mee in dat HTC, in overeenstemming met haar Privacy-beleidinformatie over u en uw account mag verzamelen, gebruiken, overbrengen, verwerken en opslaan om van de Dienst gebruik te kunnen maken en de dienst te kunnen aanbieden. U hebt het recht om uw persoonlijke informatie te bekijken, bij te werken, aan te vullen en te verwijderen in overeenstemming met de Privacy-verklaring. Persoonlijke informatie die via de Dienst wordt verzameld kan worden opgeslagen en verwerkt in Taiwan en elk ander land waar HTC of zijn dienstverleners actief zijn. Door de Site te gebruiken, stemt u in met de overdracht, vastlegging en opslag van informatie buiten het land waarin u verblijft. Ook als de informatie zich voor verwerking in een andere jurisdictie bevindt, hebben gerechten, politie en nationale veiligheidsorganisaties hier toegang toe Zie de Privacyverklaring.


Lees deze Voorwaarden zorgvuldig voordat u de Dienst gebruikt. Door het betreffende vakje aan te vinken of door anderszins van de Site gebruik te maken (waar uw toestemming voor zulke toegang door de wet is toegestaan) stemt u in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Als u niet aan deze Voorwaarden gebonden wilt zijn, moet u niet met de Voorwaarden instemmen of de Site benaderen of gebruiken. De Site is niet gericht op en bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Als je jonger bent dan 13 jaar, mag je de Site of Diensten niet gebruiken en HTC geen informatie aanbieden over jezelf, waaronder je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres (rechtstreeks of via bulletin boards, blogs enz. op de Site). U moet 13 jaar of ouder zijn om u in te schrijven voor de e-Club of YouClub of deze te mogen gebruiken. Door u in te schrijven voor de e-Club of YouClub of deze te gebruiken, verzekert u dat u 13 jaar of ouder bent. Als je 13 jaar of ouder bent maar nog niet volwassen volgens de toepasselijke nationale wetgeving (18 jaar in de meeste landen), moet je voordat je besluit of je deze site wel of niet wilt benaderen en Persoonlijke informatie met HTC delen, deze Privacyverklaring aan je ouders of voogd laten lezen en bespreken om er zeker van te zijn dat jij en je ouders of voogd deze Voorwaarden begrijpen. Ouders of voogden wordt aangeraden om toezicht te houden op hun kinderen als deze internet en mobiele en/of andere apparaten gebruiken. Als je in Spanje woont, geldt deze sectie voor kinderen jonger dan 14 jaar. Als je in Vietnam woont, geldt deze sectie voor kinderen jonger dan 15 jaar. Als je in Nederland woont, geldt deze sectie voor kinderen jonger dan 16 jaar. Als je in Frankrijk woont, geldt deze sectie voor kinderen jonger dan 18 jaar. HTC behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op elk moment te wijzigen overeenkomstig Sectie 18. 1. Aanvullende voorwaarden. In combinatie met uw gebruik van de Site of specifieke opties van de Site, of het downloaden van materiaal van de Site of via de Dienst, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. U stemt met alle aanvullende voorwaarden en termen in die ter referentie in deze Voorwaarden zijn opgenomen. U kunt aanvullende voorwaarden weigeren als u geen gebruik maakt van specifieke opties (indien de voorwaarden tot specifieke opties beperkt zijn) of als u de Dienst niet langer gebruikt en u uw account voor de Dienst beëindigt. U kunt ook onderworpen worden aan aanvullende voorwaarden van derden die van toepassing kunnen zijn indien u producten of diensten van derden aankoopt en/of gebruikt of indien u diensten downloadt van derden, zoals bijvoorbeeld software.

 2. Wachtwoorden; Verantwoordelijk voor elektronische handelingen. Er kan aan u gevraagd worden dat u zich met een gebruikersnaam en wachtwoord moet registrereren (zoals om lid te worden van de e-Club of YouClub (indien beschikbaar) of om onderdelen op het forum voor ondersteuning van deze Site te publiceren). Wanneer u zich inschrijft, dient u HTC te voorzien van actuele, volledige en nauwkeurige informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en gebruikersnaam. U stemt er mee in dat indien u gebruik maakt van een gebruikersnaam en wachtwoord in verband met de Site, u hier aan gebonden bent en u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt er mee in HTC direct op de hoogte te stellen van niet-geautoriseerd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging van de Site via het e-mailadres als vastgelegd in Sectie 18.

 3. Gebruik van de Site. Toegang tot de Site wordt op tijdelijke basis geleverd en u kunt de Site gebruiken als deze beschikbaar is. Mogelijk is de Site niet altijd beschikbaar. Er kunnen momenten zijn dat de Site niet beschikbaar is. HTC behoudt zich het recht voor om de toegang tot een deel of de gehele Site te wijzigen of verwijderen, beperken of blokkeren (inclusief onderdelen daarvan) op elk gewenst tijdstip zonder voorafgaand bericht.

 4. Uw gedrag. De Site kan communicatiemiddelen (zoals blogs, forums enz.) bevatten die ontworpen zijn om u in staat te stellen met HTC en het publiek te communiceren. U stemt er mee dat u de Site alleen gebruikt om berichten en materiaal te plaatsen, te verzenden en te ontvangen die passend zijn en betrekking hebben op het doel van de Site. U stemt er mee in dat u zich bij het gebruik van de Site niet zult (pogen) bezig te houden met enig ongepast gebruik. U stemt er mee in dat u de Site niet zult misbruiken door daar bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal op te plaatsen dat technisch of op wat voor manier dan ook schadelijk is of kan zijn. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Site of enige servers, computers of databases die met de Site verbonden zijn. U mag de Site niet aanvallen middels een denial of service-aanval, of een gedistribueerde denial-of-service aanval. U stemt er mee in dat u zich bij het gebruik van de Site niet zult bezighouden of proberen bezig te houden met enig ongepast gebruik, zoals hierboven is beschreven, en eveneens is beschreven in de Gedragscode . Als u inbreuk maakt op deze sectie van deze Voorwaarden, begaat u mogelijk een strafbaar feit.. HTC zal dergelijke inbreuken melden bij de betreffende politie-autoriteiten en HTC zal hiermee samenwerken door uw naam en andere relevante informatie te overhandigen die HTC over u heeft. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt direct uw recht op het gebruik van de Site. Als HTC inbreuk(en) op enige van dit artikel vermoedt, kan HTC juridische stappen ondernemen en samenwerken met juridische instanties om juridische actie jegens de overtreders te nemen. U stemt er mee in dat u met HTC samenwerkt bij het onderzoek naar verdenkingen van inbreuk. HTC behoudt zich het recht voor om een of meer software-, controle- of andere oplossingen, die ontworpen zijn om activiteiten die HTC als illegaal of als inbreukmakend op deze Voorwaarden beschouwt, te volgen of te identificeren, te installeren, in te voeren, beheren en bedienen, voor zover deze maatregelen door de wet zijn toegestaan.

 5. Materiaal van derden. De Site kan koppelingen naar websites van derden bevatten (“Gekoppelde Sites”). De Gekoppelde Sites vallen niet onder het beheer van HTC en HTC is niet verantwoordelijk voor enige Gekoppelde Site. HTC biedt deze koppelingen aan voor uw gemak. Het opnemen van enige koppeling betekent niet dat HTC deze ondersteunt of met de aanbieders samenwerkt. Als u naar een Gekoppelde Site gaat, doet u dat op uw eigen risico. Verder kunt u tijdens het gebruik van een Dienst die via de Site wordt aangeboden, materiaal op uw apparaat downloaden dat door derden wordt geleverd of diensten en Gekoppelde Sites raadplegen die door derden worden aangeboden, zoals sociale mediapartners, draadloze aanbieders en externe softwareontwikkelaars. Als u via internet via de Site (of een Dienst) iets van een externe partij verkrijgt, rechtstreeks of indirect, waaronder begrepen maar niet beperkt tot beltonen, muziek, toepassingen, aandelenkoersen, nieuwscasts, weersvoorspellingen, inhoud of ander materiaal en informatie voor gebruik van de Dienst of Site op of met uw apparaat (“Materiaal van Derden”), begrijpt en accepteert u dat u dergelijk Materiaal van Derden (een externe partij) ontvangt en niet van HTC. De overeenkomst met betrekking tot Materiaal van Derden geldt tussen u en de leverancier en niet tussen u en HTC. Het is uw verantwoordelijkheid om het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op diensten van derden, Gekoppelde Sites en Materiaal van Derden te beoordelen. Enige aanspraken die u mogelijk hebt met betrekking tot diensten van derden, Gekoppelde Sites en Materiaal van Derden heeft u op de leverancier en niet op HTC.

 6. Waarschuwing betreffende nauwkeurigheid van informatie. Het is de bedoeling van deze Site om de huidige diensten en producten van HTC weer te geven, maar bepaalde informatie op de Site kan verouderd zijn. De Site kan zonder voorafgaande berichtgeving veranderd worden en kan typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevatten. De kleuren die u op de Site ziet (bijvoorbeeld kleuren van producten) zijn afhankelijk van de specificaties en instellingen van uw computer en geven mogelijk niet de feitelijke kleuren weer. U stemt er mee in om niet af te gaan op enige informatie die op deze Site geleverd wordt, welke uitsluitend voor uw gemak wordt geboden.

 7. Materiaal van gebruiker. De Site kan communicatiemiddelen (zoals blogs, forums enz.) bevatten die ontworpen zijn om u in staat te stellen met HTC en het publiek te communiceren. Gebruikers kunnen eveneens materiaal op de Site of een bepaalde Dienst plaatsen. “Gebruikersmateriaal” houdt in alle informatie, afbeeldingen, tekst, foto's, software, geluidsbestanden, video, berichten en andere materialen, waaronder alle metagegevens met betrekking tot enige inhoud, die op de Site of een Dienst wordt geplaatst door gebruikers van de Site (met uitzondering van Feedback, gedefinieerd in Sectie 9. Alle Gebruikermateriaal wordt beschouwd niet-vertrouwelijk te zijn en niet beschermd te worden door enige rechten van intellectueel eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht. Alleen u bent verantwoordelijk voor het Gebruikersmateriaal dat door u wordt geüpload, gedownload, geplaatst, per e-mail wordt verzonden, overgebracht, opgeslagen of anderszins beschikbaar gemaakt door u of via uw account. Mogelijk controleert HTC het Gebruikersmateriaal dat via de Site is geplaatst of overgebracht niet en HTC garandeert de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van enig Gebruikersmateriaal niet. Hoewel HTC het Gebruikersmateriaal dus niet vooraf controleert, behoudt HTC zich te allen tijde het recht voor om te bepalen of het Gebruikersmateriaal geschikt is en in overeenstemming is met de deze Voorwaarden. HTC kan Gebruikersmateriaal op elk gewenst moment en volgens eigen goeddunken vooraf controleren, filteren, beperken, blokkeren, verplaatsen, weigeren, aanpassen en/of verwijderen zonder voorafgaande waarschuwing. HTC is niet aansprakelijk voor enig Gebruikersmateriaal. HTC garandeert niet de veiligheid of beschikbaarheid van het Gebruikersmateriaal dat met de Site of een Dienst is overgebracht of opgeslagen, en HTC doet geen toezeggingen dat zij de toegang tot of het gebruik van de Site of een Dienst zal controleren. HTC raadt u aan om geen gevoelige persoonlijke informatie te publiceren of te delen.

 8. Licentie op inhoud van gebruiker. HTC claimt geen eigendom op Gebruikersmateriaal dat u aanbiedt of beschikbaar stelt via de Site of een bijbehorende Dienst. Door het Gebruikersmateriaal en persoonlijk identificeerbare informatie aan te bieden, te plaatsen of over te brengen naar delen van de Dienst die toegankelijk zijn voor andere gebruikers of het publiek, geeft u aan HTC en iedereen die toegang heeft tot dat Gebruikersmateriaal een wereldwijde, royalty-vrije, niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, uitzenden, distribueren, reproduceren, bewerken, aanpassen, publiceren, vertalen, openbaar uitvoeren en openbaar tonen van dat Gebruikersmateriaal, en toestemming voor de publicatie van uw naam en andere persoonlijk identificeerbare informatie in samenhang met dat Gebruikersmateriaal. HTC kan uw identiteit (indien bekend) openbaren aan elke externe partij die meldt dat enig materiaal dat door u op de Site is gepubliceerd of daarheen is geupload inbreuk maakt op diens intellectueel eigendomsrecht, of op diens recht op privacy. Door Gebruikersmateriaal aan te bieden, te plaatsen of over te brengen naar delen van de Site die toegankelijk zijn voor andere gebruikers of het publiek, geeft u aan en garandeert u dat u de eigenaar bent van dat Gebruikersmateriaal of dat u toestemming heeft om dit Gebruikersmateriaal te distribueren (inclusief de toestemming zoals vereist door de van toepassing zijnde nationale wetgeving). U garandeert tevens dat het gebruik en publicatie van het Gebruiksmateriaal geen inbreuk maakt op enige wet- en regelgeving. U begrijpt dat HTC voor het aanbieden van de Site en enige bijbehorende Dienst en voor het daarop beschikbaar stellen van uw Gebruikersmateriaal, uw Gebruikersmateriaal mag overbrengen via verschillende openbare netwerken, in verschillende media. U begrijpt tevens dat HTC uw Gebruiksmateriaal kan reproduceren, aanpassen of wijzigen voor opslag en dat HTC Gebruikersmateriaal mag terughalen, om dit aan u en aan andere leden van het publiek beschikbaar te stellen, om te voldoen aan technische eisen, en/of anderszins in verband met de werking van de Site. HTC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, jegens derden, met betrekking tot inhoud of nauwkeurigheid van enige inhoud of materiaal dat door u of enige andere gebruiker van de Site is gepubliceerd op de Site. HTC heeft het recht om al het materiaal of publicaties van de Site te verwijderen, ongeacht de reden, waaronder maar niet beperkt tot het niet voldoen aan de Gedragscode.

 9. Feedback. U stemt er mee in dat wanneer u aan HTC suggesties geeft voor het verbeteren van de producten en diensten van HTC (“Feedback”), u alle rechten, titels en belangen met betrekking tot de Feedback wereldwijd en onherroepelijk aan HTC overdraagt zonder recht op enige compensatie of royalties van HTC. U doet tevens afstand van de persoonlijkheidsrechten die u eventueel op de Feedback heeft voor zover dit bij wet is toegestaan. Bovendien stemt u er onherroepelijk mee in afstand te doen van enige aanspraken jegens HTC of een van de opvolgers van HTC met betrekking tot de Feedback die u aan HTC heeft gegeven. U stemt er eveneens mee in dat deze instemming van kracht is zonder dat enige verdere actie door u noodzakelijk is.

 10. HTC-inhoud; Eigendomsrechten; licenties; updates.. “HTC-inhoud” betekent alle informatie, afbeeldingen, tekst, foto's, software, geluidsbestanden, video, berichten en ander materiaal, waaronder alle metagegevens gekoppeld aan enige inhoud die HTC en haar licentiehouders u in samenhang met de Site levert. HTC en haar licentiehouders zijn eigenaar van alle HTC-inhoud, van de selectie en samenstelling van de HTC-inhoud, de "look and feel" van de Site. HTC en haar licentiehouders zijn eigenaar van alle wettelijke rechten, titels en belangen in en op de Site, de HTC-inhoud en alle software (inclusief updates en upgrades daarvan) die aan u geleverd worden als onderdeel van of in samenhang met de Site (“Software”), waaronder alle (intellectuele) eigendomsrechten die daarop rusten. HTC verschaft u een persoonlijke, niet exclusieve en niet overdraagbare licentie voor het gebruik van de Software zoals deze door HTC als onderdeel van de Dienst en in overeenstemming met deze Voorwaarden aan u is geleverd . HTC kan u van tijd tot tijd een update sturen voor Software die automatisch kan worden gedownload en geïnstalleerd op uw apparaat. Deze updates kunnen bug fixes, uitbreidingen van opties, verbeteringen of nieuwe versies van de Software bevatten. U stemt er hierbij mee in dat HTC deze updates automatisch bij u aflevert en dat u deze, indien gewenst, op uw apparaat ontvangt en installeert.

 11. Geen garantie. De Site, Gekoppelde Sites, inhoud, Materiaal van Derden en diensten, waaronder zonder beperking, updates en upgrades voor de Software geïnstalleerd op uw apparaat die u via de Site naar uw apparaat downloadt, worden geleverd "ALS ZODANIGIS", "MET INCLUSIEF ALLE FOUTENGEBREKEN" en "NAAR BESCHIKBAARHEID"., en h Het gehele risico wat betreft tevredenheid, prestaties, beschikbaarheid, beveiliging, nauwkeurigheid en inspanningen liggen ligt bij u tot voor zover de van toepassing zijnde de toepasselijke wetgeving dit toelaat. HTC en diens haar leveranciers doen geen uitspraken, geven geen garanties of voorwaarden, uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk voorgeschreven, inclusief waaronder begrepen zonder beperking dede geïmpliceerde impliciete garantie van van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel doel, of het niet maken van -inbreuk maken. Met name bieden geven HTC, diens haar leveranciers en licentiehouders geen garantie dat (i) de Site of Diensten aan uw eisen zuallen voldoen; (ii) de Site of Diensten ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zullen al worden uitgevoerd; (iii) enige informatie die door u via de Site of Diensten is verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn; of (iv) dat enige defecten of fouten in de aan u als onderdeel van de Site geleverde software zalullen worden gecorrigeerd. HTC is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service aanval, virussen of ander technisch schadelijk materiaal dat uw computer, apparaat, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de Site of als gevolg van het downloaden van enig materiaal dat daarop of op enige daarmee verbonden website beschikbaar is. , of van enige daarmee verbonden website. Alle inhoud die en anderen/of ander materiaal dat door u wordt gedownloadt of wordt verkrijgt verkregen via de Site wordtten op uw eigen risico gebruikt. en aAlleen u bent verantwoordelijk voor enige schade aan uw apparaat of verlies van gegevens of inhoud die voortvloeit uit hetals gevolg van het downloaden van enig materiaal. HTC verklaart noch garandeert dat de Site of enige optie of deel daarvan op enige specifieke locatie beschikbaar is of bruikbaar zal zijn. U bent verantwoordelijk er zelf verantwoordelijk voor het voldoendat wordt voldaan aan alle van toepassing zijndetoepasselijke wettengeving in samenhang relatie totmet uw toegang tot en gebruik van de Site. Op grond van uw lokale wetgeving kunt u U kunt aanvullende consumentenrechten hebben onder uw lokale wetgeving die deze Voorwaarden niet kunnen veranderen. Indien op grond van plaatselijke wetgeving niet in algemene voorwaarden van deze rechten kan worden afgeweken , is de mate van aansprakelijkheid van HTC beperkt tot hetgeen is toegestaan op basis van deze toepasselijke wetgeving.

 12. Afstand van aansprakelijkheid voor bepaalde schade. Voor zover de wet dit toelaat, zal HTC, een leverancier of licentiehouder Tot het maximum dat door de wet wordt toegestaan, zal oonder geen enkele omstandigheid HTC of een leverancier of licentiehouder aansprakelijk zijn voor (a) enige consequentiële,gevolgschade, speciale, incidentele, indirecte schade of schade door schuldpunitieve schade, of (b) schade door verlies van winstenals gevolg van winstderving of verlies van vertrouwelijke of andere informatie, bedrijfsschade, persoonlijk letsel, schade aan eigendommen, verlies van privacy, schade als gevolg van voor nalatigheid bij het voldoenhet niet voldoen aan enige verplichting van die voortvloeit uit goed vertrouwen of redelijke zorg, voor nalatigheid en voor enig ander geldelijk of ander verlies van welke aard dan ook,, in (a) en (b) voortkomende uit, gebaseerd op, als gevolg van of op enige wijze gegekoppeld relateerd aan deze Voorwaarden, de Site, uw gebruik van de Site, de Software, Gekoppelde Sites, HTC-inhoud, of Materiaal of diensten van Derden, zelfs als HTC of enige leverancier op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade . Sommige jurisdicties staan het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid voor incidentele schade, gevolgschade of punitieve schade niet toe., dus m Mogelijk zijn de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid van schade daarom niet op u van toepassing.

 13. Beperking van aansprakelijkheid en genoegdoeningexclusieve verhaalsmogelijkheden. De maximale en gezamenlijke Voor zover de wet dit toelaatTot het maximum toegestaan door de betreffende wetgeving, zijn is de maximale en gezamenlijke aansprakelijkheid van HTC en dienshaar leveranciers en licentiehouders jegens u en uw exclusieve verhaalsmogelijkheden genoegdoening onder deze Voorwaarden voor enige schade, letsel, schade aan eigendommen en verliezen welke die voortkomen uit enige aanspraak vorderingen aanspraak en acties die gebaseerd zijn op, of voortkomen uit of op enige wijze betrekking hebben op deze Voorwaarden en acties die welke hieruit voortvloeien uit, , gebaseerd zijn op en op , voortkomen uit of op enige wijze betrekking hebben op deze Voorwaarden, de Site, uw gebruik van de Site, de Software, Gekoppelde Sites, HTC-inhoud, en Materiaal of diensten van Derden of uw gebruik van de Site, zal beperkt zijn tot het herstellen van de feitelijke door u opgelopen schade gebaseerd op een redelijk vertrouwen op de Dienst tot maximaal vijf dollar (U.S $5,00). Het bestaan van meerdere eventuele meerdere aanspraken of zaken een mogelijke gerechtelijke procedure op basis vanonder of met betrekking tot deze Voorwaarden, de Site, Gekoppelde Sites, iinhoud van HTC, Materiaal of diensten van Derden als de beperking vanzal het bedrag geldelijke van de schadevergoeding niet vergrotenverhogen of verruimen. Voor zover de wet dit toelaat is Tot het maximum dat door de van toepassing zijnde wet wordt toegestaan, is deze geldelijke geldelijke schadevergoeding uw enige genoegdoeningremedie. Sommige jurisdicties staan bepaalde contractuele voorwaardenbeperkingen van aansprakelijkheid niet toe. Indien een bevoegde rechterlijke instantie Als een gerechtshof de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking als als niet oplegbaar toelaatbaar beschouwt, zal deze tot die mate niet vanzal deze beperking niet van toepassing zijn. zijn maar In dat geval geldt dat de zinsnede in plaats daarvan zullen de woorden "tot maximaal vijf dollar (U.S $5.00)" wordt beschouwd worden als te zijn vervangen door de zinsnede de woorden "tot de waarde van de transactie met betrekking tot welkewaar de de aansprakelijkheid van kracht isbetrekking op heeft". De bepalingen uit Niets in deze sectieartikel 143 zijn op geen enkele manier opgenomen met de bedoeling om de aansprakelijkheid van HTC uit te sluiten indien dit op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving niet is toegestaan. De bepalingen zijn enkel bedoeld om enig recht dat u op basis van de wet heeft te beperken voor zover dat op basis van de toepasselijke wet- of regelgeving is toegestaan. 13 zal worden beschouwd als ondersteuning van het uitzonderen van aansprakelijkheid die onder de van kracht zijnde wetgeving niet kan worden uitgezonderd, maar elke u ten dienste staande wettelijke toewijzing zal worden beschouwd als beperkt te zijn tot de mate (indien van toepassing) welke onder dergelijke wetgeving toegestaan is.

 14. Vergoeding. U zult HTC, haar directeuren, managers, medewerkers, agenten, partners, leveranciers en licentiehouders verdedigen, waarborgen en vrijwaren van enige aanspraakaanspraken of eis vorderingen van derden, inclusief de te maken redelijke advocaatkosten, die , met betrekking tot hebben op of voortvloeiende uit (a) enig Materiaal van Gebruikersmateriaal dat wordt aangeboden, gepost, overgebracht of anderszins beschikbaar is gemaakt onder uw account met gebruikmaking van de Site of Dienst; (b) uw gebruik van de Site of Dienst en activiteiten welke die plaatsvinden door het gebruik van uw accountinformatie; (c) het door u niet in overeenstemming handelen met deze Voorwaarden; of (d) het door u in strijd handelen met enige enige rechten van derden. Deze vrijwaring zal ook van kracht zijn na de beëindiging of het verlopen van deze Voorwaarden envan uw gebruik van de Site of Dienst of het vervallen van deze Voorwaarden.

 15. Onafhankelijke verhaalsmogelijkheden. De uitsluiting van schade onder Sectie 12 bestaat onafhankelijk van uw exclusieve verhaalsmogelijkheid zoals bedoeld in Sectie 13 en blijft van kracht ook als het hoofddoel van de exclusieve verhaalsmogelijkheid faalt of anderszins niet toepasselijk is gebleken. Elk van deze beperkingen van aansprakelijkheid in de secties 12 en 13 zijn van toepassing zonder rekening te houden met het feit of de schade voortvloeit uit (a) contractbreuk, (b) garantiebreuk, (c) fouten of onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid en onjuiste voorstelling van zaken, (d) strikte aansprakelijkheid of (e) enige andere oorzaak, voor zover uitzonderingen en beperkingen niet door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn verboden.

 16. Copyrightmelding en Takedown procedures. U stemt er mee in dat u de intellectuele eigendomsrechten van HTC en derden respecteert. Als u vermoedt dat materiaal dat beschikbaar is via de Site invloed heeftinbreuk maakt op het copyrightde intellectuele eigendomsrechten van enige externe partijeen derde, verzoeken wij u om dit door te geven aan HTC’s copyright agent door de middel van de meldingsprocedure te gebruikendie die is beschreven op de “Meldingsprocedure voor Inbreuken op Intellectuele Eigendomsrechten” Copyright en intellectueel eigendom. Na het ontvangen van een bericht melding kan HTC besluiten toegang tot te verwijderen of uit te schakelen tot het mogelijkhet inbreuk makende materiaal te verwijderen of de toegang ertoe te verhinderenbeletten. HTC heeft het recht om elk account stop te zetten of het toegangsrecht op toegang tot de Site te beëindigen beëindigen wegens inbreuken op de rechten vande houder van de account houders van een account, of of personenpersoon die toegang hebben tot de Site benadert, of inbreuken op de rechten van HTC of de rechten van van anderen.

 17. Toepasselijk recht en forum. Ongeacht de conflictende principes van wetsprincipeconflictenrecht geldt het volgende: Wanneer, als u woont in (a) Noord Amerika, Latijns Amerika, zijn op deze Voorwaarden, de interpretatie daarvan en op vorderingen op basis van inbreuken dzijn de wetten van de staat Washington in de Verenigde Staten van toepassing op de Voorwaarden, de interpretatie daarvan en claims op inbreuk. Wanneer u woont in , en (b) enig ander gebied, zijn op de Voorwaarden, de interpretatie daarvan en op vorderingen op basis van inbreuken de wetten van Taiwan (ROC) van toepassing op de Voorwaarden, de interpretatie daarvan en claims op inbreuk. ; aAlle andere claimsvorderingen, inclusief claims vorderingen met betrekking totop basis van wetten voor consumentenbeschermingrecht, wetten en op oneerlijke concurrentie, enalsook bij benadelingvorderingen op basis van onrechtmatige daad, zijn in de Verenigde Staten ondergeschikt aan de wetten van de staat waar u verblijft in de Verenigde Staten, of en als u buiten de Verenigde Staten verblijft aan , de wetten van het land waarheen we uwwaarop de dienst gericht is. richten. Als u in Noord Amerika of Latijns Amerika woont, komen ukomt u met en HTC overeen om dat u te zich met betrekking tot alle geschillen, vorderingen en acties voortvloeiende uit of in relatie tot de Dienst en deze Voorwaarden onderwerpen onderwerpt aan de exclusieve jurisdictie in van de staats- en federale hoven in King County, Washington voor alle disputen, aanspraken en acties welke voortkomen uit of in samenhang met de Dienst en deze Voorwaarden. Als Indien u elders woont, komten u en met HTC overeen om dat u zich met betrekking tot alle geschillen, vorderingen en acties voortvloeiende uit of in relatie tot de Dienst en deze Voorwaarden onderwerpt te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van het Taipei District Court in Taiwan voro alle disputen, aanspraken en acties welke voortkomen uit of in samenwerking met de Dienst of deze Voorwaarden. De toepasselijkheid van Hde et handvest van de Verenigde NatiesUnited Nations Convention over de internationale verkoop van goederen op deze Voorwaarden is wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten voor toepassing op deze voorwaarden. U zult niets van deze Site of een de Dienst gebruiken of exporteren (inclusief Software) in strijd met de exportwetten van de VS en de bepalingen in deze Voorwaarden in overtreding van de exportwetten van de V.S en de reguleringen in deze Voorwaarden. Elke aanspraak of oorzaak van actievordering of actie die welke voortkomtvloeit uit of betrekking heeft op deze Voorwaarden of het gebruik van de Site of een de Dienst moet binnen een (1) jaar na vanaf het moment dat het feit, dat aanleiding voor de vordering en/of actie was zich heeft voorgedaan aanhangig de oorzaak van de actie ziworden gemaaktjn ingediend of anders worden verjaard.Indien dit niet binnen de genoemde periode gebeurt dan zal de vordering en/of actie verjaren.

 18. Wijzigingen van deze voorwaarden. HTC behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De aangepaste versie zal van kracht worden op de datum van publicatie, tenzij anders aangegeven is in de aangepaste Voorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Voorwaarden altijd bekijken op www.htc.com . U aanvaardt en stemt in met de toepasselijkheid van de (aangepaste versie van de) Voorwaarden door het keuzevakje aan te vinken (indien beschikbaar) of door uw doorgaand gebruik van de Site nadat de aangepaste versie van de Voorwaarden van kracht is geworden. Indien u niet wenst in te stemmen met de aangepaste versie van de Voorwaarden, dient u direct uw registratie en/of uw gebruik van de Site te beëindigen.

 19. Beëindiging. U kunt op elk gewenst moment de registratie van uw account of het gebruik van de Site beëindigen. HTC behoudt zich het recht voor op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing uw toegang tot (een deel van) de Site, inclusief iedere Dienst, en deze Voorwaarden te beëindigen. De secties 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 en 23 blijven ook na beëindiging van de Voorwaarden of uw toegang tot de Site of Dienst van kracht.

 20. Kennisgevingen. HTC kan u, wanneer zij daartoe op basis van de wet verplicht is, u alle kennisgevingen (inclusief kennisgevingen over rechtszaken) doen toekomen. Hieronder valt mede het plaatsen van een kennisgeving op de Site of het toesturen van een kennisgeving naar enig e-mail- of postadres welke u aan HTC hebt doorgegeven. U stemt er mee in uw e-mail- en postadressen actueel te houden en regelmatig te controleren of kennisgevingen op de Site zijn geplaatst. U stemt ermee in HTC kennisgevingen te sturen naar het onderstaande adres voor juridische kennisgevingen van HTC:
 21. HTC Corporation
  Attn: Legal Department . 
  23 Xinghua Road 
  Taoyuan District
  Taoyuan City 330, Taiwan


  Met een kopie aan:
  HTC America, Inc.
  Attn: Legal Department
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005

 22. Algemeen. Als een competent gerecht bepaalt dat enig deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet van toepassing is, dan wordt het ongeldige of niet toepasselijke gedeelte vervangen door een geldig en toepasselijk gedeelte en/of bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling waarbij de rest van deze Voorwaarden van kracht blijven. De titels van de bepalingen in deze Voorwaarden worden alleen gebruikt voor het gemak van de betrokken partijen en hebben geen juridische of contractuele betekenis. HTC kan deze Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk overdragen, op ieder moment met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U kunt deze Voorwaarden of uw rechten ten aanzien van de Site, indien aanwezig, niet overdragen, overzetten of sublicentiëren. Indien HTC niet reageert op een inbreuk door u of een derde is dit geen vrijwaring en betekent dit niet dat HTC niet mag reageren op volgende of gelijksoortige inbreuken. Deze Voorwaarden (inclusief de Privacyverklaring , de Gedragscode, de Gebruiksrechtovereenkomst en enige andere opgenomen voorwaarden) vormen de volledige overeenkomst tussen u en HTC met betrekking tot de Site. Deze Voorwaarden vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicaties van enige soort tussen u en HTC met betrekking tot de Site. Deze Voorwaarden zijn vertaald op basis van lokale eisen. Als er een geschil optreedt tussen de Engelse en een niet-Engelse versie van deze Voorwaarden, dan zal de Engelse versie van deze Voorwaarden prevaleren.

 23. Ondersteuning. HTC biedt geen klantondersteuning voor de Site of voor enige optie of dienst die beschikbaar is via de Site, behalve wanneer HTC informatie op de Site heeft geplaatst dat klantondersteuning wordt aangeboden voor een bepaald deel van de Site.

 24. Meldingen over auteursrecht en handelsmerken. Behalve voor Gebruikersmateriaal geldt dat alle inhoud die in samenhang met de Site wordt aangeboden rusten bij: © 2012 HTC Corporation en/of haar leveranciers, 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan Alle rechten worden voorbehouden. Alle software en de inhoud die op de Site wordt geleverd worden beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit wetten en verdragen. HTC en/of haar leveranciers zijn eigenaar van de titel, het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de Site, HTC-inhoud, Feedback en Software (inclusief alle software-updates en upgrades die via de Site op uw HTC-apparaat worden gedownload). Het HTC logo, het HTC quietly brilliant logo en/of andere productnamen en diensten van HTC waarnaar op de Site verwezen wordt, zijn handelsmerken van HTC Corporation. Alle andere bedrijfsnamen, productnamen, namen van diensten en logo's waarnaar op de Site wordt verwezen, kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.