Ngày Hiệu Lực: July 20, 2011


Chào mừng Quí Khách đến với www.htc.com, "Trang tin". Các Điều khoản và Điều kiện của HTC.com sau đây giữa Quí Khách và Công ty HTC, 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan, với số đăng kí của công ty là 16003518, và chi nhánh của công ty ("HTC") và cấu thành thỏa thuận pháp lý chi phối việc Quí Khách sử dụng Trang tin. Trang tin bao gồm các trang tin có chứa thông tin và các nguồn thông tin được HTC và các nhà cung cấp nội dung của bên thứ ba nào đó cung cấp. Các Điều khoản và Điều kiện của HTC.com chỉ chi phối việc Quí Khách sử dụng Trang tin. Các qui định này không áp dụng đối với việc sử dụng bất kỳ trang tin HTC khác (chẳng hạn như Cửa Hàng Trực Tuyến HTC hoặc Cửa Hàng Phụ Kiện HTC có thể có ở một số vùng lãnh thổ), sản phẩm, phần mềm hoặc dịch vụ, và các qui định này không sửa đổi hoặc thay đổi các thoả thuận khác mà Quí Khách có thể có, hoặc tham gia sau này với HTC. HTC cho phép Quí Khách truy cập vào Trang tin với điều kiện Quí Khách chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện HTC.com, bao gồm cả sự chấp nhận của Quí Khách với Tuyên bố Bảo mật TUYÊN BỐ BẢO MẬT và Quy Tắc Ứng Xử HTC Tắc Ứng Xử , được sửa đổi tùy từng thời điểm, là một phần của và được kết hợp vào Điều khoản và Điều kiện HTC.com (gọi chung là "Điều khoản") và áp dụng đối với việc Quí Khách sử dụng Trang tin. "Quí khách" có nghĩa là một cá nhân, người truy cập Trang tin hoặc bất kỳ dịch vụ nào thông qua Trang tin ("Dịch vụ").


Tuyên bố Bảo mật của HTC chứa thông tin về thông lệ HTC thu thập và sử dụng thông tin về Quí Khách và việc sử dụng Trang tin của quí khách. Quí Khách đồng ý với rằng HTC, với việc tuân thủ chính sách Tuyên bố Bảo mật của Trang tin TUYÊN BỐ BẢO MẬT, có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao, xử lý và lưu trữ thông tin liên quan đến Quí Khách và tài khoản của Quí Khách cho các Dịch vụ để vận hành và cung cấp Trang tin. Quí Khách có quyền cập nhật, sửa đổi và xóa thông tin cá nhân của Quí Khách phù hợp với Tuyên bố Bảo mật. Thông tin cá nhân được thu thập qua Trang tin có thể được lưu trữ và xử lý ở Đài Loan và các quốc gia khác nơi HTC hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của HTC cung cấp các cơ sở vật chất. Bằng cách sử dụng Trang tin, Quí Khách đồng ý với việc chuyển giao, ghi chép và lưu trữ thông tin bên ngoài quốc gia nơi Quí Khách cư trú. Khi thuộc thẩm quyền xử lý khác, thông tin có thể bị các tòa án, cơ quan thi hành pháp luật và cơ quan an ninh quốc gia truy cập. Vui lòng xem lại Tuyên bố Bảo mật TUYÊN BỐ BẢO MẬT.


Xin vui lòng đọc các Điều khoản này một cách cẩn thận trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang tin. Bằng cách nhấp vào hộp cho biết Quí Khách đồng ý với các Điều khoản, hoặc bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang tin (thỏa thuận bởi việc truy cập hoặc sử dụng được phép theo quy định của pháp luật), Quí Khách đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu Quí Khách không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, vui lòng không đồng ý với các Điều khoản hoặc truy cập hoặc sử dụng Trang tin. Trang tin không nhằm vào và không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu Quí Khách dưới 13 tuổi, Quí Khách không nên truy cập vào Trang tin hoặc Dịch Vụ và không nên cung cấp cho HTC bất kỳ thông tin nào về bản thân, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, hoặc địa chỉ email (trực tiếp, hoặc trên các bảng thông tin trang, blog v.v...). Quí Khách ít nhất phải 13 tuổi trở lên thì mới được đăng ký hoặc sử dụng e-Club hoặc YouClub. Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng e-Club hoặc YouClub, Quí Khách xác nhận rằng Quí Khách đã 13 tuổi trở lên. Nếu Quí Khách từ 13 tuổi trở lên nhưng dưới tuổi trưởng thành theo luật pháp địa phương (18 tuổi đối với hầu hết các quốc gia), trước khi Quí Khách quyết định có hoặc không truy cập Trang tin và chia sẻ Thông Tin Cá Nhân với HTC thì Quí Khách nên xem lại Tuyên bố Bảo mật này với cha mẹ hoặc người giám hộ của Quí Khách để chắc chắn rằng Quí Khách và cha mẹ hoặc người giám hộ hiểu rõ. Cha mẹ hoặc người giám hộ nên giám sát con cái của họ trong khi sử dụng Internet và các thiết bị di động và khác. Nếu Quí Khách sống ở Tây Ban Nha, giới hạn tuổi đã đề cập áp dụng cho trẻ em dưới 14 tuổi. Nếu Quí Khách sống ở Việt Nam, giới hạn tuổi đã đề cập áp dụng cho trẻ em dưới 15 tuổi. Nếu Quí Khách sống ở Netherlands, giới hạn tuổi đã đề cập áp dụng cho trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu Quí Khách sống ở Pháp, giới hạn tuổi đã đề cập áp dụng cho trẻ em dưới 18 tuổi. HTC bảo lưu quyền thay đổi các Điều Khoản này bất cứ lúc nào theo Mục 18. 1. Điều Khoản Bổ Sung. Điều khoản bổ sung có thể được giới thiệu cho Quí Khách về vấn đề sử dụng Trang tin của Quí Khách hoặc tính năng đặc biệt của Trang tin, hoặc tải các tài liệu từ Trang tin hoặc thông qua Dịch vụ. Quí Khách đồng ý tuân thủ bất kỳ điều khoản bổ sung nào, được đưa vào các Điều khoản này. Nếu Quí Khách không đồng ý với các điều khoản bổ sung, không sử dụng hoặc mua các tính năng đặc biệt mà các điều khoản bổ sung áp dụng (nếu các điều khoản giới hạn ở các tính năng cụ thể) hoặc ngừng sử dụng Trang tin và chấm dứt bất kỳ tài khoản Dịch Vụ liên quan nào. Quí Khách cũng có thể phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện bổ sung từ bên thứ ba có thể áp dụng khi Quí Khách mua sản phẩm, dịch vụ hoặc sử dụng hoặc tải phần mềm từ bên thứ ba.

 2. Mật khẩu; Quy Kết Đạo Luật Điện Tử Đối Với Quí khách. Một số hoạt động trên Trang tin này yêu cầu Quí Khách phải đăng kí với tên người dùng và mật khẩu (chẳng hạn như tham gia e-Club hoặc YouClub (nếu có), hoặc đăng các bài viết vào phần hỗ trợ cộng đồng của Trang tin này). Nếu Quí Khách đăng ký, Quí Khách phải cung cấp HTC với các thông tin cập nhật, đầy đủ và chính xác. Quí Khách có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của Quí Khách và tên người dùng. Quí Khách đồng ý rằng nếu tên người dùng và mật khẩu được sử dụng trên Trang tin, HTC có thể gán việc sử dụng cho Quí Khách và Quí Khách sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ và tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của quí khách. Quí Khách đồng ý ngay lập tức thông báo cho HTC về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của Quí Khách hoặc bất kỳ vi phạm an ninh nào khác tại địa chỉ email được quy định Mục 18.

 3. Sử Dụng Trang tin. Việc truy cập vào Trang tin được cung cấp trên cơ sở tạm thời và Quí Khách có thể sử dụng Trang tin khi nó sẵn có. Trang tin có thể không luôn sẵn sàng. Có thể có sự gián đoạn hoặc ngưng hoạt động kéo dài. HTC có quyền thay đổi hoặc gỡ bỏ, xóa, hạn chế hoặc chặn truy cập vào, hoặc ngừng cung cấp tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang tin (bao gồm bất kỳ tính năng nào) bất cứ lúc nào mà không báo trước.

 4. Ứng Xử Của Quí khách.Trang tin có thể có các tính năng giao giao tiếp (như blog, diễn đàn hỗ trợ v.v...) được thiết kế để cho phép Quí Khách giao tiếp với HTC và công chúng nói chung. Quí Khách đồng ý sử dụng Trang tin chỉ để đăng, gửi và nhận tin nhắn, tài liệu và nội dung khác thích hợp và liên quan đến mục đích của Trang tin. Quí Khách không được lợi dụng Trang tin để cố tình cài virus, trojan, sâu hoặc bom logic hoặc các tài liệu khác nguy hại hoặc độc hại về mặt kỹ thuật. Quí Khách không được cố truy cập trái phép vào Trang tin, hoặc bất kỳ máy chủ, máy vi tính, hoặc bất kỳ cơ sở dữ liệu nào kết nối với Trang tin. Quí Khách không tấn công Trang tin bằng cuộc tấn công từ chối dịch vụ, hoặc một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân phối. Quí Khách đồng ý rằng khi sử dụng Trang tin, Quí Khách sẽ không tham gia hoặc cố gắng tham gia vào bất kỳ việc sử dụng không phù hợp, như quy định ở trên và cũng như trong Qui Tắc Ứng Xử .

  Nếu Quí Khách vi phạm điều này, Quí Khách có thể phạm tội hình sự. HTC sẽ báo cáo các hành vi vi phạm cho cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và HTC sẽ hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền tiết lộ tên của Quí Khách và bất kỳ thông tin khác có liên quan mà HTC nắm giữ về quí khách. Trong trường hợp vi phạm như vậy, Quí Khách mất quyền sử dụng trang tin ngay lập tức.

  Nếu HTC nghi ngờ vi phạm việc sử dụng không đúng cách bao gồm các hành vi vi phạm Quy Tắc Ứng Xử, HTC có thể có hành động pháp lý và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc tiến hành tố tụng pháp lý chống lại người vi phạm. Quí Khách đồng ý hợp tác với HTC trong việc điều tra hành vi vi phạm bị nghi ngờ. HTC bảo lưu quyền cài đặt, thực hiện, quản lý và vận hành một hoặc nhiều phần mềm, giám sát, giải pháp khác được thiết kế để hỗ trợ trong việc xác định hoặc theo dõi hoạt động HTC coi là bất hợp pháp hoặc vi phạm các Điều khoản này, các biện pháp ở mức độ được phép theo luật pháp cho phép.

 5. Tài Liệu Của Bên Thứ Ba. Trang tin có thể chứa đựng những liên kết đến các trang tin của bên thứ ba ("Trang Liên Kết"). Những Trang Liên Kết này không thuộc quyền kiểm soát của HTC và HTC không chịu trách nhiệm về bất cứ Trang Liên Kết nào. HTC cung cấp những liên kết này như một sự tiện lợi và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực của HTC hay sự liên quan với đơn vị vận hành của các liên kết đó. Khi Quí Khách truy cập vào một Trang Liên Kết, Quí Khách phải tự chịu trách nhiệm rủi ro. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng Dịch vụ trên Trang tin, Quí Khách có thể tải về nội dung cho thiết bị của Quí Khách được cung cấp bởi các bên thứ ba hoặc truy cập dịch vụ và Trang Liên Kết được cung cấp bởi các bên thứ ba, như các đối tác truyền thông xã hội, nhà cung cấp không dây, và các nhà phát triển ứng dụng phần mềm thứ ba. Nếu Quí Khách lấy về bất cứ điều gì từ bên thứ ba qua Internet, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Trang tin hoặc một Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn nhạc chuông, âm nhạc, các ứng dụng, giá chứng khoán, bản tin, bản tin thời tiết, bất kỳ nội dung hoặc các tài liệu khác và thông tin để sử dụng trên hoặc với thiết bị của Quí Khách và Trang tin (“Tài Liệu Của Bên Thứ Ba”), Quí Khách hiểu rằng Quí Khách nhận được các Tài Liệu Của Bên Thứ Ba đó từ các nhà cung cấp thứ ba chứ không phải từ HTC. Mối quan hệ của Quí Khách đối với Tài Liệu Của Bên Thứ Ba là với các nhà cung cấp, không phải với HTC. Quí Khách có trách nhiệm xem xét lại chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng áp dụng cho các dịch vụ bên thứ ba, Trang Liên Kết và Tài Liệu Của Bên Thứ Ba. Bất kỳ khiếu nại nào mà Quí Khách có thể có đối các dịch vụ bên thứ ba, Trang Liên Kết và Tài Liệu Của Bên Thứ Ba là khiếu nại với các nhà cung cấp chứ không chống lại HTC.

 6. Thận Trọng Về Độ Chính Xác của Thông Tin. Trang tin này là để giới thiệu các dịch vụ HTC và các sản phẩm hiện hành, tuy nhiên, một số thông tin có thể đã lỗi thời. Trang tin có thể thay đổi mà không cần thông báo và có thể chứa các lỗi đánh máy, sự không chính xác hoặc thiếu sót. Những màu sắc Quí Khách nhìn thấy (ví dụ, màu sắc sản phẩm) trên Trang tin có thể phụ thuộc vào các chi tiết kỹ thuật và các thiết lập của máy tính của Quí Khách và không thể mô tả chính xác màu sắc thực tế. Quí Khách đồng ý không dựa vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Trang tin này vốn chỉ được cung cấp vì sự thuận tiện cho quí khách.

 7. Nội Dung Người Dùng. Trang tin có thể chứa đựng những tính năng giao tiếp (chẳng hạn như blog, diễn đàn hỗ trợ, v.v) được thiết kế để cho phép người dùng giao tiếp với HTC và công chúng nói chung, và Nội Dung cũng có thể được người dùng đưa lên Trang tin hoặc Dịch Vụ nào đó. “Nội Dung Người Dùng” có nghĩa là tất cả thông tin, đồ họa, văn bản, hình ảnh, phần mềm, các tập tin âm thanh, video, giao tiếp, và các tài liệu khác, bao gồm tất cả các dữ liệu liên quan đến bất kỳ nội dung, được người sử dụng đăng lên Trang tin hoặc một Dịch vụ (trừ Phản hồi, được xác định trong Mục 9. Tất cả Nội dung Người Dùng được coi là không bảo mật và không độc quyền. Quí Khách có trách nhiệm duy nhất với tất cả các Nội Dung Người Dùng tải lên, tải về, đăng lên, gửi qua email, truyền tải, lưu trữ hoặc tạo ra thông qua tài khoản của quí khách. HTC không thể kiểm soát Nội Dung Người Dùng đăng hoặc truyền đi khi sử dụng Trang tin và HTC không đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội Dung Người Dùng. Mặc dù HTC không sàng lọc trước Nội Dung Người Dùng nhưng HTC có quyền xác định xem bất kỳ nội dung người dùng nào có thích hợp và phù hợp với Điều khoản này, và có thể sàng lọc, lọc, hạn chế, ngăn chặn, di chuyển, từ chối, sửa đổi hoặc gỡ bỏ Nội Dung Người Dùng bất cứ lúc nào tuỳ ý, mà không cần thông báo trước. HTC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào. HTC không đảm bảo bảo mật hay sự sẵn có của bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào đã truyền đi hoặc được lưu trữ bằng cách sử dụng Trang tin hay một Dịch vụ, và không đảm bảo rằng nó sẽ giám sát việc truy cập hoặc sử dụng Trang tin hoặc Dịch vụ. HTC khuyên Quí Khách không nên đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin cá nhân nhạy cảm.

 8. Giấy Phép Nội Dung Người Dùng. HTC không khẳng định quyền sở hữu Nội Dung Người Dùng mà Quí Khách gửi hoặc đưa ra bằng cách sử dụng Trang tin hoặc Dịch vụ liên kết. Tuy nhiên, bằng cách gửi, đăng hoặc truyền tải Nội Dung Người Dùng và/hoặc thông tin có thể nhận dạng cá nhân vào các khu vực của Trang tin mà người dùng khác hoặc cộng đồng có thể truy cập thì Quí Khách đã cấp phép cho HTC và những thành viên công cộng truy cập vào Nội Dung Người Dùng đó một giấy phép toàn cầu, miễn phí, không độc quyền để sử dụng, truyền tải, phân phối, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, tiết lộ cho bên thứ ba, xuất bản, dịch thuật, khai báo công khai và thể hiện công khai Nội Dung Người Dùng đó, và phổ biến tên của Quí Khách và thông tin có thể nhận dạng cá nhân khác liên quan tới Nội Dung Người Dùng đó. HTC có thể tiết lộ danh tính của Quí Khách (nếu nó biết điều đó) cho bất kỳ bên thứ ba nào khẳng định bất kỳ tài liệu nào Quí Khách đăng tải lên Trang tin là một hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ. Bằng việc gửi, đăng hoặc truyền tải Nội Dung Người Dùng trên các khu vực của Trang tin mà người dùng khác hoặc công chúng có thể truy cập thì Quí Khách đại diện và bảo đảm rằng Quí Khách là người sở hữu hợp pháp của Nội Dung Người Dùng đó hoặc có quyền phân phối nó (bao gồm tất cả những đồng ý theo yêu cầu của pháp luật áp dụng) và việc sử dụng và công bố Nội Dung Người Dùng đó không vi phạm luật pháp. Quí Khách hiểu rằng để cung cấp Trang tin và bất kỳ Dịch vụ liên quan nào và để thể hiện Nội Dung Người Dùng của Quí Khách trên đó, HTC có thể phải truyền tải Nội Dung Người Dùng qua nhiều mạng công cộng khác nhau, các phương tiện truyền thông khác nhau, và có thể tái sản xuất, sửa đổi hoặc thay đổi Nội Dung Người Dùng của quí khách, HTC có thể lưu trữ và khôi phục lại Nội Dung Người Dùng, có thể cung cấp cho người sử dụng và các thành viên công cộng khác, và có thể sửa đổi nó cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, hoặc phù hợp với yêu cầu hoạt động của Trang tin. HTC không chịu trách nhiệm, hoặc chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào được đăng bởi Quí Khách hoặc người dùng khác của Trang tin. HTC có quyền loại bỏ bất kỳ tài liệu nào đăng trên Trang tin, vì bất kỳ lý do nào bao gồm cả việc không tuân thủ theo Quy Tắc Ứng Xử .

 9. Phản hồi. Quí Khách đồng ý rằng, nếu Quí Khách gửi hoặc cung cấp đề nghị để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ (“Phản hồi”) đến HTC, với việc gửi hoặc đề nghị Quí Khách đã chuyển giao không thể thay đổi cho HTC mọi quyền, tư cách và lợi ích trên toàn thế giới trong Phản hồi mà không có quyền được bồi thường hoặc tiền bản quyền từ HTC và, trong phạm vi cho phép của pháp luật áp dụng, Quí Khách từ bỏ bất kỳ quyền nhân thân Quí Khách có thể có trong Phản hồi. Hơn nữa, Quí Khách từ bỏ không thể thay đổi và đồng ý không bao giờ khẳng định bất kỳ khiếu nại nào đối với HTC hay bất kỳ người kế nhiệm nào của HTC về lợi ích liên quan đến Phản hồi Quí Khách đã gửi hoặc cung cấp cho HTC. Quí Khách cũng đồng ý rằng việc nhượng lại và từ bỏ quyền này sẽ có hiệu lực mà không cần thêm bất kỳ hành động hoặc thực hiện thêm bất kỳ tài liệu nào từ phía quí khách.

 10. Nội dung HTC; Quyền Sở Hữu; Giấy Phép; Cập Nhật. "Nội Dung HTC" có nghĩa là tất cả các thông tin, đồ họa, văn bản, hình ảnh, phần mềm, tập tin âm thanh, video, truyền thông và các tài liệu khác (bao gồm tất cả các siêu dữ liệu liên quan tới bất kỳ nội dung nào) mà HTC và nhà cấp giấy phép của mình cung cấp cho Quí Khách liên quan đến Trang tin. HTC và nhà cấp phép của mình sở hữu tất cả Nội Dung HTC, bao gồm cả việc lựa chọn và sắp xếp Nội Dung HTC và giao diện trực quan của Trang tin. HTC và nhà cấp phép của mình sở hữu tất cả quyền hợp pháp, tiêu đề và lợi ích trong và đối với Trang tin, Nội Dung HTC, và bất kỳ phần mềm (bao gồm cả bản cập nhật và nâng cấp) được cung cấp cho Quí Khách như là một phần hoặc liên quan tới việc sử dụng Trang tin của Quí Khách (“Phần mềm”), bao gồm bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác có trong đó. HTC cấp cho Quí Khách giấy phép cá nhân, không độc quyền, không chuyển nhượng và giới hạn để sử dụng Phần mềm được HTC cung cấp như một phần Dịch vụ và phù hợp với các Điều khoản. HTC có thể gửi theo định kì cho Quí Khách các cập nhật Phần mềm được tự động tải về và cài đặt vào thiết bị. Những cập nhật này có thể bao gồm bản sửa lỗi, cải tiến tính năng, cải tiến, hoặc phiên bản mới của Phần mềm. Quí Khách đồng ý rằng HTC có thể tự động cung cấp các bản cập nhật cho Quí Khách và Quí Khách sẽ nhận được và cài đặt chúng trên thiết bị của Quí Khách theo yêu cầu.

 11. Không bảo đảm. Trang tin, Trang tin Liên Kết, Nội Dung, Tài Liệu Của Bên Thứ Ba, và các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, cập nhật và nâng cấp cho phần mềm được cài đặt trên thiết bị HTC của Quí Khách mà Quí Khách tải về thiết bị HTC của Quí Khách thông qua Trang tin, được cung cấp "NGUYÊN TRẠNG", "VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI" và "KHI SẴN CÓ", và toàn bộ rủi ro với chất lượng thỏa mãn, hiệu suất, tính sẵn có, độ bảo mật, chính xác và nỗ lực dành cho Quí Khách tới mức tối đa được phép theo quy định của luật áp dụng. HTC và nhà cung cấp không tuyên bố, bảo đảm hoặc ra điều kiện, thể hiện, ngụ ý hoặc theo luật định, bao gồm không giới hạn, ngụ ý bảo hành thương mại, chất lượng có thể buôn bán, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc việc không vi phạm. Đặc biệt, HTC, nhà cung cấp và cấp phép không đảm bảo rằng (i) Trang tin hoặc Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của Quí Khách (ii) Trang tin hoặc Dịch vụ sẽ được cung cấp trên cơ sở liên tục, kịp thời, an toàn hoặc không có bất kỳ lỗi (iii) bất kì thông tin nào Quí Khách có được bằng cách sử dụng Trang tin hoặc Dịch vụ sẽ chính xác hay đáng tin cậy; (iv) hoặc bất kỳ lỗi hoặc sai sót trong Phần mềm cung cấp cho Quí Khách thông qua Trang tin sẽ được sửa chữa. HTC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân phối, virus hoặc các tài liệu kỹ thuật có hại khác có thể lây nhiễm sang máy tính, thiết bị, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc vật liệu sở hữu khác do việc sử dụng Trang tin của Quí Khách hoặc như là một kết quả của việc tải về bất kỳ tài liệu có sẵn trên đó, hoặc trên bất kỳ trang tin liên kết với nó. Tất cả nội dung và tài liệu khác mà Quí Khách tải về hoặc có được thông qua Trang tin được truy cập theo rủi ro của riêng quí khách, và Quí Khách sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại cho thiết bị của Quí Khách hoặc mất dữ liệu hoặc nội dung do hậu quả từ việc tải tài liệu bất kỳ. HTC không đại diện hoặc đảm bảo rằng Trang tin hoặc bất kỳ tính năng hoặc một phần của chúng là có sẵn, hoặc thích hợp để sử dụng trong bất kỳ vị trí cụ thể nào. Quí Khách có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật áp dụng liên quan đến việc truy cập và sử dụng Trang tin. Quí Khách có quyền lợi của người tiêu dùng theo quy định luật địa phương của Quí Khách mà các Điều khoản này không thể thay đổi. Đặc biệt, ở mức độ pháp luật địa phương ngụ ý các điều khoản theo luật định không thể loại trừ thì những điều khoản đó được gắn kết vào tài liệu này nhưng trách nhiệm của HTC về việc vi phạm những điều kiện ngụ ý theo luật định đó là hạn chế theo và ở mức cho phép theo luật áp dụng.

 12. Từ Chối Các Thiệt Hại Nhất Định. Trong phạm vi được phép tối đa theo quy định của pháp luật, trong mọi trường hợp HTC hay bất kỳ nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm cho (a) những thiệt hại do hậu quả, bồi thường thiệt hại đặc biệt, thiệt hại ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc tiền bồi thường thiệt hại có tính trừng phạt; hoặc (b) thiệt hại mất lợi nhuận hoặc thông tin bí mật hoặc thông tin khác, vì gián đoạn kinh doanh, vì thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản, vì mất sự riêng tư, vì không đáp ứng nghĩa vụ tin tưởng hợp lí hoặc chăm sóc hợp lí hoặc do sơ suất, khi (a) và (b) phát sinh từ, dựa trên, kết quả từ hoặc theo bất cứ cách nào liên quan đến các Điều khoản này, Trang tin, việc Quí Khách sử dụng Trang tin, Trang Liên Kết, Nội Dung HTC, Tài Liệu Của Bên Thứ Ba hoặc Dịch Vụ, ngay cả khi HTC hay bất kỳ nhà cung cấp được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy. Một số luật không cho phép loại trừ hoặc hạn chế thiệt hại ngẫu nhiên hay do hậu quả hoặc bồi thường thiệt hại cho thương tích cá nhân, vì vậy những hạn chế hoặc, loại trừ những thiệt hại trên có thể không có thể áp dụng cho quí khách.
  HTC đảm bảo rằng, mọi thông tin và dữ liệu liên quan tới các sản phẩm dịch vụ, tiện ích hoặc các nội dung khác (sau đây gọi là “Thông tin”) tại Trang tin, được cung cấp với mức độ tin cậy cao nhất, tuy nhiên các thông tin chỉ có giá trị tham khảo đối với người sử dụng. Và như vậy, HTC không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất kỳ người nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin có trên Trang tin.
   Không có nội dung nào trong thỏa thuận này có thể chắc chắn rằng, việc Quí Khách sử dụng các Thông tin, dịch vụ do HTC cung cấp tại Trang tin sẽ không vi phạm quyền phát minh, sở hữu hay sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quy định khác. Vì thế, HTC không có bất cứ điều khoản đảm bảo nào đối với việc Quí Khách sử dụng những nội dung nêu trên sẽ không vi phạm bất kỳ quyền phát minh, sở hữu, sở hữu trí tuệ hoặc quy định khác. HTC sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu Quí Khách tải những thông tin hoặc phần mềm từ Trang tin. Hơn nữa, HTC sẽ không chịu trách nhiệm nếu Quí Khách sao chép, sửa chữa, đưa lên, tải về, gửi đi, (tái) xuất bản, xóa đi hoặc nhập nhằng bất kỳ một vật phẩm sở hữu trí tuệ nào, kể cả việc Quí Khách phân phối bất cứ dịch vụ hay nội dung nào từ Trang tin. HTC sẽ không chịu trách nhiệm nếu Quí Khách thay đổi nội dung hoặc sử dụng các nội dung và dịch vụ mà Quí Khách lấy được từ Trang tin để phục vụ bất kỳ mục đích nào ngoài những mục đích được cho phép. Nếu vi phạm nội dung của Điều khoản này, Quí Khách đã vi phạm sở hữu trí tuệ bao gồm cả nhãn mác, quyền sở hữu và các sản phẩm đã đăng ký độc quyền của HTC và bên thứ ba có liên quan.

 13. Giới Hạn Trách Nhiệm và Cách Thức Loại Trừ. Tới mức độ tối đa được pháp luật cho phép, toàn bộ trách nhiệm mà HTC và các nhà cung cấp của HTC, phải chịu đối với quí khách, và biện pháp khắc phục cho Quí Khách theo các Điều khoản này cho bất kỳ và tất cả thiệt hại, tổn thương, thiệt hại về tài sản và tổn thất phát sinh từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại và nguyên nhân của hành động nảy sinh từ, dựa trên hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan đến các Điều khoản này, Trang tin, Trang Liên Kết, Nội Dung HTC, Tài Liệu Của Bên Thứ Ba, Dịch vụ hoặc việc Quí Khách sử dụng Trang tin sẽ được phục hồi những thiệt hại thực tế mà Quí Khách phải chịu dựa trên sự phụ thuộc hợp lý vào Trang tin đến năm đô la ($5,00). Sự tồn tại của nhiều khiếu nại hoặc kiện tụng theo hoặc liên quan đến các Điều khoản, Trang tin,Trang Liên Kết, Nội Dung HTC, hoặc Tài Liệu Của Bên Thứ Ba hoặc Dịch Vụ sẽ không mở rộng hoặc nới rộng hạn chế về thiệt hại tiền bạc. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật áp dụng, Quí Khách phải chịu những thiệt hại về tiền bạc thực tế.
  Một số luật không cho phép có trong điều khoản hợp đồng. Nếu tòa án có thẩm quyền xét xử xét thấy các giới hạn trách nhiệm ở trên không thể thực thi, thì sẽ thay từ "lên tới năm đô là (U.S. $5,00)" sẽ được thay thế bằng các từ "lên tới giá trị của giao dịch liên quan tới trách nhiệm đã phát sinh."

  Không có điều nào trong Mục 13 này sẽ được hiểu là nội dung để loại trừ trách nhiệm pháp lý không thể loại trừ theo luật pháp hiện hành, nhưng bất kỳ quyền lợi nào theo pháp luật mà Quí Khách được hưởng sẽ được coi là hạn chế đến mức độ (nếu có) cho phép theo pháp luật đó.

 14. Bồi thường. Quí Khách sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ cho HTC, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lí, đối tác, nhà cung cấp và các tổ chức cấp giấy phép vô hại khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào của bên thứ ba, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, liên quan đến hoặc phát sinh từ (a) bất kỳ Nội Dung Người Dùng đã gửi, đăng tải, truyền tải hoặc phương thức khác có trong tài khoản của của Quí Khách bằng cách sử dụng Trang tin hay Dịch vụ, (b) sử dụng trang tin hoặc Dịch Vụ của Quí Khách và các hoạt động xảy ra bằng cách sử dụng thông tin tài khoản của quí khách, (c) bất kỳ hành vi vi phạm của Quí Khách đối với các Điều khoản; và (d) bất kỳ vi phạm quyền nào của bên thứ ba. Việc bồi thường này sẽ không chấm dứt hoặc làm hết hạn các Điều khoản và việc sử dụng Trang tin hoặc Dịch vụ của quí khách.

 15. Biện Pháp Độc Lập. Việc loại trừ thiệt hại theo Mục 12 là độc lập với biện pháp khắc phục độc quyền của Quí Khách tại mục 13 và nó tồn tại ngay cả khi các biện pháp khắc phục độc quyền không đạt được mục đích thiết yếu của mình hoặc nếu được coi là không thể thực thi. Mỗi giới hạn của trách nhiệm tại mục 12 và 13 áp dụng mà không quan tâm để xem các thiệt hại phát sinh từ (a) vi phạm hợp đồng, (b) hành vi vi phạm bảo hành, (c) lỗi hoặc sai lầm cá nhân, bao gồm cả do sơ suất và trình bày sai lạc, (d) trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc (e) bất kỳ nguyên nhân nào khác hành động, trong phạm vi các loại trừ và hạn chế không bị cấm bởi pháp luật áp dụng.

 16. Thông Báo Bản Quyền Và Thủ Tục Tháo Gỡ. Quí Khách đồng ý tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của HTC và các bên thứ ba. Nếu Quí Khách cho rằng tài liệu có trên Trang tin vi phạm bản quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, xin vui lòng thông báo cho bộ phận bản quyền của HTC bằng cách sử dụng các thủ tục thông báo mô tả tại Bản Quyền và Sở Hữu Trí Tuệ . Sau khi nhận được thông báo, HTC có thể loại bỏ hoặc vô hiệu hóa truy cập vào bất kỳ tài liệu vi phạm nào. HTC có quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản hoặc quyền truy cập nào đối với Trang tin vì việc vi phạm của chủ tài khoản, hoặc người truy cập Trang tin, hoặc các quyền của HTC hay quyền khác.

 17. Luật Áp Dụng và Diễn Đàn. Bất kể mâu thuẫn về nguyên tắc pháp luật, nếu Quí Khách sống ở (a) Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, pháp luật của tiểu bang Washington ở Hoa Kỳ sẽ chi phối Điều khoản, việc giải thích và khiếu nại vi phạm; và (b) bất kỳ khu vực nào khác thì pháp luật của Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc) sẽ chi phối Điều khoản, việc giải thích quyền và khiếu nại vi phạm; mọi khiếu nại khác, bao gồm khiếu nại về pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, pháp luật cạnh tranh không lành mạnh, và sai lầm cá nhân, sẽ chiếu theo luật bang cư trú của Quí Khách ở Hoa Kỳ, hoặc, nếu Quí Khách sống bên ngoài Hoa Kỳ, pháp luật của nước mà chúng tôi cung cấp dịch vụ cho quí khách. Nếu Quí Khách sống ở Bắc Mỹ hoặc Mỹ La Tinh, Quí Khách và HTC đồng ý chấp nhận quyền tài phán độc quyền và địa điểm trong các toàn án bang và liên bang ở Quận King, Washington cho bất kỳ các tranh chấp, khiếu nại và các hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch Vụ hoặc Điều khoản. Nếu Quí Khách sống ở khu vực khác, Quí Khách và HTC đồng ý chấp nhận quyền tài phán ở Tòa án Quận Đài Bắc, Đài Loan cho bất kỳ các tranh chấp, khiếu kiện và các hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch Vụ hoặc Điều khoản Công ước của Liên Hợp Quốc về Buôn Bán Hàng Hóa Quốc tế được loại trừ rõ ràng khỏi việc áp dụng Điều khoản. Quí Khách sẽ không sử dụng hoặc xuất bất cứ điều gì từ Trang tin hoặc Dịch Vụ (bao gồm cả Phần mềm) mà vi phạm luật xuất khẩu của Mỹ hoặc các quy định và luật xuất khẩu của các quốc gia khác hoặc Điều khoản. Trừ khi các giới hạn sau đây bị cấm bởi luật áp dụng, bất kỳ khiếu nại nào hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản hoặc việc sử dụng Trang tin hay một Dịch Vụ phải được nộp trong vòng một (1) năm sau khi xảy ra nguyên nhân của hành động phát sinh hoặc sẽ bị cấm.

 18. Thay Đổi Các Điều Khoản Này. HTC có quyền thay đổi những Điều khoản này vào bất cứ lúc nào. Phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực kể từ ngày đăng trừ khi được quy định khác trong Điều khoản cập nhật. Quí Khách có thể xem phiên bản mới nhất của Điều khoản bất cứ lúc nào tại www.htc.com .Sự chấp nhận các Điều khoản của Quí Khách bằng cách nhấp chuột vào hộp (nếu sẵn có cho quí khách), hoặc việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi phiên bản cập nhật của Các điều khoản có hiệu lực cấu thành sự chấp nhận ràng buộc của Quí Khách đối với phiên bản cập nhật của các Điều khoản. Nếu Quí Khách không đồng ý với bất kỳ phiên bản cập nhật, ngay lập tức Quí Khách phải chấm dứt việc đăng ký và/hoặc ngừng sử dụng Trang tin.

 19. Chấm dứt. Quí Khách có thể chấm dứt việc đăng kí tài khoản của Quí Khách hoặc ngừng sử dụng Trang tin bất cứ lúc nào. HTC có quyền chấm dứt các Điều khoản này và truy cập của Quí Khách vào các Trang tin hoặc bất kỳ phần nào của chúng, bao gồm bất kỳ Dịch Vụ nào tại bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo. Mục 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, và 23 sẽ chấm dứt sự tồn tại.

 20. Thông Báo. HTC có thể cung cấp cho Quí Khách tất cả các thông báo (bao gồm cả quy trình pháp lý) mà HTC cần cung cấp theo bất kỳ phương pháp hợp pháp nào, kể cả bằng cách gửi thông báo trên Trang tin hoặc bằng cách gửi nó cho bất kỳ email hay địa chỉ gửi thư mà Quí Khách cung cấp cho HTC. Quí Khách đồng ý phải giữ cho email và địa chỉ gửi thư của Quí Khách được cập nhật và để kiểm tra các thông báo được đăng trên Trang tin. Quí Khách đồng ý gửi thông báo cho HTC bằng cách gửi thư cho tới "Địa Chỉ Cho Thông Báo Pháp Lý" là:
 21. Tập đoàn HTC
  Chuyển cho: Phòng Pháp Lý. 
  23 Xinghua Road 
  Taoyuan District
  Taoyuan City 330, Taiwan


  Với một bản sao tới
  HTC America, Inc.
  Chuyển cho: Phòng Pháp Lý
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005

 22. Các điều khoản chung. Nếu một tòa án có thẩm quyền xác định rằng bất cứ phần nào của các Điều khoản này không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì phải thay thế điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thực thi bằng một điều khoản hợp lệ, có thể thực thi gần nhất với dự định của những điều khoản cũ và phần còn lại của các Điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực. Các đề mục trong Điều khoản chỉ được sử dụng vì sự tiện lợi của các bên và không có ý nghĩa pháp lý hay hợp đồng. HTC có thể chỉ định các Điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo cho quí khách. Quí Khách không thể chỉ định những Điều khoản này hoặc chỉ định, chuyển giao hoặc cấp phép các quyền của quí khách, nếu có, trong Trang tin. Việc HTC không hành động đối với vi phạm do Quí Khách hoặc người khác sẽ không từ bỏ quyền của mình để hành động đối với vi phạm tương tự hoặc về sau. Những Điều khoản này (trong đó có Tuyên bố Bảo mật, Quy Tắc Ứng Xử và bất kỳ điều khoản kết hợp nào khác) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Quí Khách và HTC liên quan đến Trang tin. Những Điều khoản này thay thế tất cả các thông tin liên lạc trước đây giữa Quí Khách và HTC liên quan đến Trang tin. Bất kỳ bản dịch nào của các Điều khoản này được thực hiện theo các yêu cầu địa phương. Nếu có mâu thuẫn giữa tiếng Anh và bất kì phiên bản nào không phải là tiếng Anh thì phiên bản tiếng Anh của Điều khoản sẽ được áp dụng.

  Các Điều khoản và Điều kiện HTC.com này sẽ được áp dụng cho bất kỳ người nào duyệt/truy cập Trang tin và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ Dịch vụ do HTC cung cấp.

 23. Hỗ Trợ. HTC không cung cấp hỗ trợ khách hàng đối với Trang tin hoặc bất kỳ tính năng hoặc dịch vụ nào có trên Trang tin, trừ khi HTC đã đưa thông tin trên trang tin rằng chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ khách hàng về một phần đặc biệt của Trang tin.

 24. Thông Báo Bản Quyền và Thương Hiệu. Ngoại trừ Nội Dung Người Dùng, tất cả nội dung trong Trang tin là của © 2011 HTC Corporation và/hoặc nhà cung cấp 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan Bảo lưu tất cả các quyền. Bản quyền và luật sở hữu trí tuệ và các điều ước bảo vệ bất cứ phần mềm và nội dung nào được cung cấp khi sử dụng Trang tin. HTC và/hoặc các nhà cung cấp sở hữu tiêu đề, bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ trong Trang tin, Nội dung HTC, Phản hồi và Phần mềm (bao gồm bất kỳ cập nhật phần mềm và nâng cấp nào được tải xuống cho thiết bị của Quí Khách qua Trang tin). Lôgô HTC, lôgô HTC quietly brilliant và/hoặc những tên sản phẩm HTC khác và dịch vụ có trong Trang tin là các thương hiệu của Công ty HTC. Tất cả tên công ty, tên sản phẩm, tên dịch vụ, lôgô khác có trong Trang tin có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.
 25. © 2011 Tập đoàn HTC