Ngày Hiệu Lực: July 20, 2011


Nếu bạn tin rằng công trình của bạn đã bị sao chép một cách nào đó vi phạm bản quyền, xin vui lòng cung cấp văn bản thông báo theo quy định dưới đây tới bộ phận phụ trách bản quyền của HTC. Xin lưu ý rằng HTC chỉ cung cấp các thủ tục sau đây cho bạn để bạn thông báo cho HTC biết rằng công trình của bạn có bản quyền trên Trang web có thể đã bị vi phạm. Bất kỳ thắc mắc nào khác, chẳng hạn như yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, sẽ không nhận được phản hồi thông qua quy trình này.


Vui lòng gửi các thông tin sau bằng văn bản cho bộ phận phụ trách bản quyền của HTC:


  1. Chữ ký điện tử hoặc chữ ký tay của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu lợi ích tác quyền ;
  2.  Mô tả chi tiết của địa điểm nơi các tài liệu mà bạn cho là vi phạm được đăng trên Trang web để HTC có thể xác định vị trí tài liệu ;
  3. Địa chỉ bưu chính của bạn, điện thoại và địa chỉ email để HTC có thể liên lạc với bạn, nếu cần thiết, liên quan đến thông báo của bạn ;
  4. Một tuyên bố bạn tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý của mình hoặc của pháp luật; và
  5. Một tuyên bố của bạn, được làm cam đoan theo đúng sự thật, rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền tác giả.

Nếu bạn đang truy cập trang web từ Bắc Mỹ hoặc châu Mỹ La tinh thì có thể tiếp cận bộ phận phụ trách của HTC theo:


Copyright Agent; Phòng Pháp Lý
HTC America, Inc 13920 SE Eastgate Way, Suite 400 Bellevue, WA 98005
Điện thoại : (425) 679-5318
Fax : (425) 861-1715
Email: copyright_americas@htc.com


Nếu bạn truy cập trang web từ một vị trí bên ngoài Bắc Mỹ hoặc châu Mỹ La tinh, thì có thể tiếp cận bộ phận phụ trách về thông báo vi phạm bản quyền của HTC theo:


Copyright Agent; Phòng Pháp Lý
HTC Corporation
23 Xinghua Road,
Taoyuan District,
Taoyuan City 330, Taiwan
Phone: +886-3-3753252
Fax: +886-3-3753251
Email: Global-Copyright@htc.com