Sense Companion

< < Menu

Thiết đặt HTC Sense Companion

Khi cài đặt HTC Sense Companion lần đầu tiên, đăng nhập vào tài khoản HTC để HTC Sense Companion có thể liên kết đến tất cả các ứng dụng và các dịch vụ HTC. Việc này sẽ cho phép bạn nhận được đề xuất và thông tin tốt hơn phù hợp với nhu cầu.
  1. Từ màn hình Chính, chạm vào Tất cả phím ứng dụng, sau đó tìm và chạm vào HTC Sense Companion.
  2. Chạm Tiếp tục.
  3. Khi được nhắc chọn quyền truy cập, hãy chọn tất cả các tùy chọn để có đề xuất tốt hơn, sau đó chạm Tiếp theo.
  4. Chạm Đăng nhập hoặc để liên kết HTC Sense Companion vào Tài khoản HTC của bạn.
  5. Khi thực hiện xong, chạm Tiếp tục.
Thủ thuật: Để thay đổi cài đặt HTC Sense Companion, mở lại ứng dụng, sau đó chạm vào .