Sense Companion

< < Menu

Làm thế nào để thay đổi cài đặt thông báo trong HTC Sense Companion?

Chọn xem hoặc không xem thông báo ở mép màn hình khi có thông báo từ HTC Sense Companion.
  1. Từ màn hình Chính, chạm vào Tất cả phím ứng dụng, sau đó tìm và chạm vào HTC Sense Companion.
  2. Chạm vào , sau đó chạm vào Thông báo cho tôi bằng.