Google Photos

< < Menu

Cắt video

  1. Từ màn hình Chính, vuốt lên và và sau đó tìm và chạm vào Ảnh.
  2. Gõ vào hình thu nhỏ video để xem ở chế độ toàn màn hình.
    Ghi chú: Không thể cắt được video quay có âm thanh độ phân giải cao.
  3. Chạm vào Edit photo button, sau đó kéo thanh trượt cắt tới phần mà bạn muốn video bắt đầu và kết thúc.
  4. Chạm vào Play video button để xem trước video đã cắt.
  5. Gõ vào Lưu.
Video cắt được lưu lại thành bản sao. Video gốc vẫn không bị chỉnh sửa.