Google Photos

< < Menu

Làm đẹp ảnh RAW

Sau khi chụp ảnh RAW, bạn có thể nâng cao độ tương phản và chi tiết của nó từ ứng dụng Ảnh.
  1. Từ màn hình Chính, vuốt lên và và sau đó tìm và chạm vào Ảnh.
  2. Tìm và gõ vào ảnh RAW mà bạn muốn làm đẹp.

    Các ảnh RAW được đánh dấu bằng biểu tượng trên hình thu nhỏ.

  3. Chạm vào Edit photo button.
  4. Chạm để điều chỉnh đèn, màu sắc và nhòe tràn.
  5. Chạm Arrow down icon bên cạnh thanh trượt để chỉnh cài đặt chi tiết như phơi sáng, tương phản và độ bão hòa màu.
  6. Chạm Lưu khi xong. Ảnh tăng cường được lưu lại thành bản sao. Ảnh RAW gốc vẫn không bị chỉnh sửa.