Calendar

< < Menu

Lập kế hoạch hoặc chỉnh sửa sự kiện

Bạn có thể tạo hoặc chỉnh sửa sự kiện trong điện thoại của bạn, và đồng thời đồng bộ sự kiện với lịch hẹn Exchange ActiveSync của bạn. Bạn cũng có thể tạo, chỉnh sửa và đồng bộ sự kiện với Google lịch hẹn của bạn.
Ghi chú: Chỉnh sửa sự kiện không được hỗ trợ cho mọi tài khoản của bạn.
 1. Từ Màn hình chính, chạm All apps button, và sau đó tìm và chạm Lịch hẹn.
 2. Trên bất kỳ giao diện Lịch hẹn nào, làm một trong những điều sau đây:
  Để Làm điều này
  Tạo sự kiện Chạm Thêm sự kiện. Chạm và , sau đó chọn lịch hẹn bạn muốn thêm vào sự kiện.
  Chỉnh sửa sự kiện Xem sự kiện, và sau đó chạm vào > Chỉnh sửa sự kiện.
 3. Nhập và thiết lập chi tiết sự kiện. Bên cạnh việc thiết lập tên sự kiện, ngày, giờ và địa điểm, bạn có thể làm bất kỳ những thao tác sau:
  Để Làm điều này
  Mời các số liên lạc từ tài khoản Exchange ActiveSync hoặc tài khoản Google Chạm vào , và chọn số liên lạc bạn muốn mời.
  Thiết lập sự kiện lặp lại Chạm vào nút Không lặp lại, sau đó chọn kế hoạch lặp lại. Sau đó, bạn có thể đặt tần suất lặp lại và ngày kết thúc.
 4. Chạm vào Lưu.

  Nếu bạn đã mời mọi người đến sự kiện, chạm vào Gửi hoặc Gửi cập nhật.

Kiểm tra lịch trình sự kiện của bạn

Tránh bị trùng lặp nhiều cuộc họp cùng lúc. Trong Lịch hẹn, bạn có thể kiểm tra các cuộc hẹn để xem sự kiện mới có xung đột với lịch trình của bạn không.
 1. Khi tạo hoặc chỉnh sửa sự kiện, chạm vào Kiểm tra lịch hẹn. Bạn sẽ thấy sự kiện được hiển thị trên lịch hẹn cùng với bất kỳ sự kiện khác trong ngày.
 2. Bấm và giữ ô sự kiện, sau đó kéo vào khe thời gian khả dụng.
 3. Kéo nốt trên cùng và dưới nhất để chỉnh khoảng thời gian sự kiện. Bạn sẽ thấy thông báo nếu có xung đột với các sự kiện đã lên lịch khác.
 4. Chạm vào Xong để trở về màn hình sự kiện, sau đó lưu sự kiện của bạn.