Calendar

< < Menu

Chấp nhận hoặc từ chối một lời mời họp

Chuyển sang giao diện Lời mời họp để xem các lời mời họp mà bạn chưa chấp nhận hoặc từ chối.
Quan trọng: Bạn phải lập một tài khoản Exchange ActiveSync để nhận lời mời họp trong Lịch hẹn.
  1. Từ Màn hình chính, chạm All apps button, và sau đó tìm và chạm Lịch hẹn.
  2. Chạm > Lời mời họp, sau đó chạm vào một lời mời họp.
  3. Chấp nhận, từ chối, hoặc tạm chấp nhận lời mời, hoặc đề nghị thời gian mới.
    Thủ thuật: Chạm Nút Thêm các tùy chọn để chọn thêm tùy chọn, chẳng hạn như di chuyển lời mời đến một thư mục.
Nếu bạn cần thay đổi phản hồi của bạn về lời mời họp đã chấp nhận, xem chi tiết sự kiện trong Lịch hẹn, và sau đó chọn phản hồi khác ở dưới cùng của màn hình.