Calendar

< < Menu

Bỏ qua hoặc gia hạn nhắc nhở sự kiện

Nếu bạn đã thiết lập ít nhất một nhắc nhở cho một sự kiện, thì biểu tượng sự kiện sắp tới sẽ xuất hiện trong vùng thông báo trên thanh trạng thái để nhắc nhở bạn.
  1. Trượt mở bảng Thông báo.
  2. Nếu thông báo cho thấy rằng có nhiều nhắc nhở, chạm vào để xem tất cả các nhắc nhở. Bạn có thể chọn để gia hạn thêm hoặc hủy bỏ chúng.
  3. Nếu bạn nhìn thấy một thông báo sự kiện duy nhất, vuốt hai ngón tay vào thông báo để mở rộng nó. Sau đó bạn có thể:
    • Chạm vào Gia hạn thêm hoặc Hủy bỏ. Hoặc kéo thông báo sang trái hoặc phải để bỏ qua.
    • Chạm vào Gửi thư để gửi phản hồi nhanh cho những người tham dự cuộc họp.
      Thủ thuật: Để chỉnh sửa các phản hồi nhanh cài đặt sẵn hoặc thêm phản hồi riêng của bạn, mở Lịch hẹn, và sau đó chạm vào Nút Thêm các tùy chọn > Cài đặt > Phản hồi nhanh.
Nếu bạn không muốn hủy bỏ hoặc gia hạn thêm nhắc nhở lịch hẹn, nhấn vào QUAY LẠI từ bảng Thông báo để giữ chúng chờ trong vùng thông báo của thanh trạng thái.