Firma HTC® jest zaangażowana w tworzenie innowacyjnych produktów w odpowiedzialny sposób — w poszanowaniu ludzi, społeczności, w których działamy, a także środowiska. Nasze globalne standardy odpowiedzialności biznesu i cele zrównoważonego rozwoju zostały opracowane w celu:

 • stworzenia zrównoważonego, satysfakcjonującego środowiska pracy, w którym pracownicy odnoszą sukcesy;
 • zminimalizowania wpływu firmy na środowisko w procesie wprowadzania produktów na rynek;
 • utrzymywania odpowiedzialnego łańcucha dostaw mającego minimalny wpływ na środowisko oraz bazy dostawców produkcyjnych, którzy wspierają przyjęte przez firmę standardy biznesowe i społeczne oraz ich przestrzegają.

Ludzie

Sukces naszej firmy i możliwość wprowadzania innowacji są bezpośrednio powiązane z dobrą kondycją naszego najcenniejszego aktywu — pracowników. Charakter naszej firmy oraz umiejętność tworzenia zrównoważonego, satysfakcjonującego środowiska pracy charakteryzuje się rzetelnością i uczciwością naszych pracowników. Pragniemy działać w zgodzie z odpowiedzialnymi, uczciwymi i etycznymi praktykami biznesowymi.

 • Prawa człowieka

  Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać fundamentalnych zasad dotyczących praw człowieka wobec w odniesieniu do wszystkich naszych pracowników. W przypadku pracowników naszych fabryk nasz szacunek dla ochrony i przestrzegania praw człowieka opiera się na zasadach określonych w Powszechnej deklaracji praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nasze relacje z pracownikami, klientami i dostawcami, a także z krajami i społecznościami, w których działamy, odzwierciedlają zasady określone i wymienione w niniejszym dokumencie. Ponadto promujemy swobodę wyboru zatrudnienia oraz zakazujemy prześladowania i dyskryminacji.

 • Godziny pracy

  Staramy się zapewniać naszym pracownikom zbilansowany harmonogram pracy zgodny z lokalnymi praktykami dotyczącymi siły roboczej. W odniesieniu do pracowników naszych fabryk przestrzegamy standardów ustanowionych przez Koalicję Odpowiedzialności Społecznej Przemysłu Elektronicznego (EICC) w celu ograniczenia nadmiernych nadgodzin. Dostawcy produkcyjni są zobowiązani do przestrzegania naszego Kodeksu postępowania dostawcy oraz zapewnienia przerwy w pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 24 godziny w każdym okresie siedmiu dni.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Dokładamy starań, aby stworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko pracy dla naszych pracowników. Na przykład pracownicy naszych fabryk otrzymują aktualne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymogami zajmowanych stanowisk, a zakłady produkcyjne firmy są zarządzane z uwzględnieniem właściwego projektowania, kontroli inżynieryjnych i administracyjnych, profilaktycznych konserwacji oraz ustanowienia bezpiecznych procedur pracy. Inspekcje są regularnie przeprowadzane.

  Nasze wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są co rok aktualizowane, aby odzwierciedlały bieżące warunki bezpieczeństwa i higieny. Wytyczne obejmują zarządzanie materiałami niebezpiecznymi oraz ograniczenie liczby obrażeń odnoszonych w miejscu pracy i stosowanych materiałów niebezpiecznych. Posiadamy certyfikat OHSAS18001:2007 dotyczący systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zautomatyzowaliśmy również określone części procesu montażowego w naszych fabrykach w celu zmniejszenia ryzyka występowania urazów spowodowanych powtarzającym się obciążeniem.

  Kluczowe elementy wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • Zapewnienie właściwych środków kontroli, procedur bezpiecznej pracy, profilaktycznych czynności konserwacyjnych, wyposażenia ochronnego oraz innych środków zabezpieczeń w celu ograniczenia zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy.
  • Opracowanie polityki reagowania w sytuacjach awaryjnych w celu szkolenia, powiadamiania i ewakuacji pracowników w sytuacji awaryjnej.
  • Zachęcanie pracowników fabryk do uczestnictwa w programach prozdrowotnych sponsorowanych przez firmę. W naszych zakładach produkcyjnych na Tajwanie i w Chinach oferujemy obecnie członkostwo w siłowni, konsultacje medyczne oraz usługi badania stanu zdrowia w miejscu pracy.
 • Brak dyskryminacji i prześladowania

  Różnorodność jest najważniejszą wartością naszej globalnej kultury korporacyjnej, która pozwala nam zaspokajać zmieniające się potrzeby naszych klientów, społeczności i partnerów. Jako pracodawca oferujący równe szanse firma nie stosuje w procesie zatrudniania i praktykach dotyczących personelu dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną, religię, narodowość lub jakąkolwiek inną cechę chronioną przez obowiązujące przepisy prawa.

 • Niezatrudnianie nieletnich

  Zatrudnianie nieletnich to bardzo poważny problem, dlatego podejmujemy aktywne kroki mające zapobiec pracy osób nieletnich w zakładach produkcyjnych naszej firmy, jak również naszych dostawców produkcyjnych. Żądamy okazania dokumentu potwierdzającego wiek do celów zatrudnienia, aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami i wymogami dotyczącymi pracy. Nasz Kodeks postępowania dostawcy skierowany do dostawców produkcyjnych ogranicza każdą formę niesprawiedliwych praktyk związanych z siłą roboczą i wyraźnie określa nasze wymagania, aby wszyscy pracownicy fabryk byli w wieku uprawniającym do legalnego podjęcia pracy. Ponadto regularnie przeprowadzamy kontrole siły roboczej oraz informujemy dostawców produkcyjnych o naszych wymaganiach w zakresie praktyk dotyczących sprawiedliwego zatrudnienia.

Ochrona środowiska

Naszym celem jest ciągłe poszukiwanie innowacyjnych sposobów redukcji zużycia energii, eliminowania odpadów oraz ponownego użycia materiałów, aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko i opracować zrównoważony ślad ekologiczny.

 • Zużycie energii i emisje

  W celu ograniczenia emisji i zmniejszenia śladu węglowego opracowaliśmy bardzo krótki łańcuch dostaw, a większość fabryk naszych dostawców jest usytuowana blisko naszych głównych obiektów produkcyjnych w Taoyuan na Tajwanie oraz w Szanghaju w Chinach. Nasi inżynierowie i projektanci koncentrują się na opracowywaniu urządzeń bardziej wydajnych pod względem energetycznym. Ponadto narzucamy standardy dostawcom produkcyjnym za pomocą naszego Kodeksu postępowania dostawcy oraz weryfikujemy praktyki dotyczące ochrony środowiska podczas audytów przeprowadzanych u takich dostawców. Monitorujemy również źródła i emisje gazów cieplarnianych zgodnie ze standardami ISO 14064-1.

 • Zarządzanie materiałami i substancjami szkodliwymi

  Właściwe zarządzanie odpadami, chemikaliami i innymi materiałami ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w naszych fabrykach. Wymagamy od naszych dostawców produkcyjnych przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i standardów branżowych, takich jak Dyrektywa dotycząca ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS). Prowadzimy kilka programów poświęconych zapewnieniu właściwego zarządzania materiałami odpadowymi i kontroli tych materiałów, w tym audyty zgodności u dostawców, inspekcje fabryk oraz programy dotyczące bezpiecznej obsługi i przechowywania chemikaliów i odpadów. Wdrożyliśmy również system inspekcji obejmujący analizę chemiczną i fizyczną oraz gromadzenie dokumentacji na przestrzeni całego łańcucha dostaw w celu redukcji lub eliminacji substancji stanowiących zagrożenie dla środowiska.

 • Ponowne użycie i recykling

  Dla nas redukcja odpadów polega w pierwszej kolejności na ograniczeniu produkcji odpadów u źródła. Dokładamy starań, aby zredukować ilość odpadów przemysłowych powstających w czasie procesów produkcyjnych oraz zwiększać recykling zasobów. Dzięki temu udaje nam się utrzymać średni roczny odsetek odpadów poddawanych recyklingowi na poziomie 60% odpadów produkcyjnych. W głównej siedzibie firmy HTC wszystkie materiały opakowaniowe i odpady, takie jak pudła kartonowe, pojemniki i plastikowe materiały do pakowania są gromadzone i segregowane do celów recyklingu. Ponadto poszukujemy sposobów zmniejszenia ilości odpadów, takich jak wdrożenie programu przyjmowania zwrotów w Stanach Zjednoczonych, który umożliwia konsumentom bezpłatny zwrot używanych urządzeń elektronicznych w celu powtórnego użycia lub recyklingu, a także wprowadzenie programu pilotażowego mającego na celu usunięcie ładowarek do urządzeń z opakowań jednostkowych.

 • Zarządzanie środowiskowe i raportowanie

  Uzyskaliśmy serię certyfikatów ISO 14000 dotyczących zarządzania środowiskowego w celu stałego minimalizowania wpływu na środowisko oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i innymi standardami środowiskowymi. Nasze certyfikaty obejmują:

  • Certyfikat ISO 14001:2004 określający kryteria systemu zarządzania środowiskowego, który obejmuje redukcję kosztów zarządzania odpadami i oszczędzanie zużycia energii i materiałów.
  • Certyfikat ISO 14064-1:2006 dotyczący raportowania emisji i usuwania gazów cieplarnianych, który obejmuje wymogi w zakresie projektowania, opracowywania, raportowania i weryfikacji dokumentacji związanej z wytwarzanymi gazami cieplarnianymi oraz zarządzania tą dokumentacją.
  • Certyfikat ISO 50001:2011 promujący stałe doskonalenie oszczędzania energii, który obejmuje zgodność z wymogami prawno-regulacyjnymi oraz najlepsze praktyki w zakresie środków efektywnego wykorzystania energii.
  • Certyfikat IECQ QC 080000 HSPM dotyczący procesów projektowania i wytwarzania produktów niezawierających niebezpiecznych substancji, który obejmuje zgodność z przepisami prawa i standardami branżowymi oraz minimalny wpływ na środowisko.

Łańcuch dostaw

Jako warunek współpracy z naszą firmą wymagamy od naszych dostawców produkcyjnych przestrzegania zasad i standardów Kodeksu postępowania dostawcy firmy HTC w odniesieniu do ludzi, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać, pobierając nasz Kodeks postępowania dostawcy. Przeprowadzamy regularne audyty u naszych dostawców produkcyjnych, aby zapewnić przestrzeganie przepisów, oraz dokładnie monitorujemy każdego dostawcę podejrzanego o możliwość naruszenia naszego Kodeksu postępowania.

 • Kodeks postępowania dostawcy

  HTC’s Kodeks postępowania dostawcy firmy HTC (Kodeks) określa wymogi odpowiedzialności biznesowej i społecznej dotyczące naszych dostawców produkcyjnych. Warunkiem prowadzenia współpracy biznesowej z firmą HTC jest uznanie i wdrożenie tych wymogów oraz zapewnienie odpowiedzialnych praktyk biznesowych przez dostawców produkcyjnych (oraz ich dostawców). Regularnie oceniamy zgodność z niniejszymi wymaganiami i bierzemy pod uwagę spełnianie tych wymogów podczas dokonywania wyboru partnerów.

  Wymogi dotyczące siły roboczej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwestii etycznych określone w Kodeksie są spójne z uznanymi na całym świecie standardami ustanowionymi przez Koalicję Odpowiedzialności Społecznej Przemysłu Elektronicznego (EICC), Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). Nasz Kodeks obejmuje następujące zagadnienia:

  • Prawa dotyczące pracy oraz prawa człowieka, w tym zapobieganie zatrudnianiu nieletnich oraz pracy przymusowej, sprawiedliwe traktowanie, wolność zrzeszania się oraz zachowanie zgodności z regulacjami.
  • Praktyki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym planowanie gotowości na wypadek sytuacji awaryjnych oraz zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy.
  • Polityka środowiskowa, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom, zarządzanie odpadami i zachowanie zgodności z regulacjami prawnymi.
  • Etyka i uczciwość, w tym polityka pozyskiwania minerałów z regionów nieobjętych konfliktami, praktyki dotyczące ochrony prywatności i uczciwego prowadzenia działalności gospodarczej.
  • System zarządzania, w tym zgodność z przepisami prawa i regulacjami, audyty oraz ocena i dokumentacja.
 • Program audytów u dostawców

  Audyty u dostawców produkcyjnych stanowią istotny element zapewniania uczciwości naszego łańcucha dostaw. Dlatego też aktywnie zarządzamy procesem przeprowadzania audytów i posiadamy specjalny zespół ds. audytów u dostawców, który podróżuje do zakładów dostawców produkcyjnych w celu zapewnienia, że spełniają oni lokalne wymogi regulacyjne i przestrzegają zasad naszego Kodeksu postępowania dostawcy. Nasz zespół ds. audytów u dostawców jest odpowiedzialny za regularne przeprowadzanie audytów u dostawców produkcyjnych, między innymi w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi siły roboczej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzegamy uznanych w branży oraz akceptowanych na arenie międzynarodowej standardów, takich jak wytyczne ustanowione dla firm elektronicznych przez Koalicję Odpowiedzialności Społecznej Przemysłu Elektronicznego (EICC). Dostawcy, u których wykazano problemy związane ze zgodnością, zostają o tym fakcie poinformowani oraz natychmiast otrzymują zadanie opracowania planów naprawczych w celu wyeliminowania wskazanych problemów.

 • Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców

  Nasza polityka dotycząca pozyskiwania surowców wymaga, aby wydobywanie, przetwarzanie i produkcja surowców wykorzystywanych w naszych produktach odbywały się w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami naszej polityki dotyczącej ochrony środowiska i etyki. Używanie minerałów pochodzących z regionów objętych konfliktami w branży elektronicznej stanowi poważny problem. Jako członek Koalicji Odpowiedzialności Społecznej Przemysłu Elektronicznego (EICC) popieramy Kodeks postępowania EICC, który wymaga przyjęcia polityki dotyczącej pozyskiwania minerałów zapewniającej, że tantal (inna nazwa: koltan), cyna, wolfram oraz złoto używane w produktach nie są źródłem korzyści dla zbrojnych grup dopuszczających się naruszania praw człowieka w Demokratycznej Republice Konga i regionach sąsiadujących. Ze względu na fakt, że identyfikacja pochodzenia sprawia trudności, firma HTC całkowicie zaprzestała pozyskiwać minerały z Demokratycznej Republiki Konga i regionu środkowej Afryki. Warunkiem prowadzenia współpracy biznesowej z firmą HTC jest przyjęcie naszej polityki dotyczącej odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów oraz wyrażenie zgody na jej przestrzeganie. Praktyki naszych dostawców związane z pozyskiwaniem minerałów weryfikujemy za pomocą programu audytów u dostawców.

Społeczność

Pierwszym krokiem do bycia dobrym obywatelem świata jest bycie dobrym obywatelem społeczności lokalnej. W naszych społecznościach wspieramy szereg programów, które obejmują kształcenie i edukację, ochronę środowiska, kulturę i sztukę oraz usługi wolontariatu. Na przykład:

 • Za pośrednictwem naszej Fundacji HTC pracownicy siedziby firmy na Tajwanie promują programy rozwoju osobowego oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach zachęcania do aktywności obywatelskiej. Od 2008 roku w ramach projektu edukacyjnego fundacji noszącego nazwę Pan Shi (w tłumaczeniu: „Opoka”) przeznaczono łącznie 24 miliony TWD na cele finansowania, szkolenia i stypendiów dla 100 szkół oraz 68 tysięcy nauczycieli i studentów na całym Tajwanie.
 • Jesteśmy partnerem organizacji World Vision Taiwan finansującej edukację dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach w Ameryce Środkowej i Afryce.
 • Biuro firmy w Ameryce Północnej sponsoruje organizację Bellevue Boys and Girls Club oraz przekazuje darowizny na rzecz centrum TXL (Teen Excellence) pomagającego uczniom szkół ponadpodstawowych w nabywaniu umiejętności technicznych oraz rozwijaniu kreatywności.
 • Od 2007 roku oferujemy również szereg stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach w odległych północno-zachodnich regionach Chin: prowincji Syczuan, Liaoning i Qinghai.