Weather

< < Menu

Bật dịch vụ vị trí từ đồng hồ thời tiết

Nếu bạn quên bật dịch vụ vị trí, bạn có thể dễ dàng thực hiện từ widget đồng hồ thời tiết.
  1. Trên widget đồng hồ thời tiết, chạm vào Bật dịch vụ vị trí để có thông tin thời tiết > OK.
  2. Nếu được nhắc, chạm vào công tắc chuyển trên thanh tiêu đề Vị trí để bật dịch vụ vị trí.