Weather

< < Menu

Xem Thời tiết

Ghi chú: Nội dung trợ giúp ở đây dựa theo phiên bản ứng dụng sau: 8.50.9x trở lên. Một số mẫu điện thoại không hỗ trợ phiên bản ứng dụng mới nhất.
Sử dụng ứng dụng Thời tiết và widget để kiểm tra thời tiết hiện tại và dự báo thời tiết cho vài ngày tới. Ngoài vị trí hiện tại của bạn, bạn có thể xem dự báo thời tiết cho các thành phố khác trên toàn cầu.
  1. Từ Màn hình chính, chạm All apps button, sau đó tìm và chạm vào Thời tiết. Bạn sẽ xem được thời tiết của các thành phố khác nhau bao gồm cả thành phố nơi bạn đang ở.
  2. Chạm vào thành phố để xem thông tin thời tiết.
  3. Vuốt sang tab Hàng giờDự báo để xem dự báo thời tiết ở vị trí bạn chọn.
  4. Để xem thời tiết ở các thành phố khác, chạm vào Hiện biểu tượng danh sách thả xuống, sau đó chọn thành phố mà bạn muốn.
  5. Để thêm thành phố, chạm vào Thêm sau đó nhập vị trí.
  6. Để thay đổi thang nhiệt độ, chập nhật lịch trình và thêm nữa, chạm vào > Cài đặt.
    Hình ảnh thể hiện các tùy chọn có sẵn trong ứng dụng Thời tiết.
Cài đặt của bạn trong ứng dụng Thời tiết cũng kiểm soát thông tin thời tiết được thể hiện trong Đồng hồ.