Weather

< < Menu

Thay đổi thành phố trên đồng hồ thời tiết

Thay đổi thành phố trên đồng hồ thời tiết trực tiếp trên widget.
  1. Trên widget đồng hồ thời tiết, chạm vào tên của thành phố hiện được hiển thị.
  2. Chạm Thêm.
  3. Nhập tên thành phố bạn muốn tìm kiếm. Khi bạn gõ, gợi ý sẽ được liệt kê trên màn hình.
  4. Chạm vào thành phố bạn muốn thêm.
  5. Gõ vào thành phố để chọn khi thành phố được hiển thị trên đồng hồ thời tiết.
    Ghi chú: Nếu bạn được nhắc xác nhận lựa chọn, gõ OK.