På HTC® arbetar vi hängivet med att skapa innovativa produkter på ett ansvarstagande sätt – med respekt för människor, de samhällen där vi verkar och miljön. Våra globala standarder för socialt ansvar (CSR) och våra hållbarhetsmål har utformats för att:

 • Skapa en hållbar, givande arbetsmiljö där alla medarbetare trivs.
 • Minimera vår miljöpåverkan i hela livscykeln när vi lanserar produkter på marknaden.
 • Upprätthålla en ansvarstagande leveranskedja med minsta möjliga miljöpåverkan, och en bas med tillverkningsleverantörer som stödjer och efterlever våra uttryckliga affärsmässiga och sociala standarder.

Människor

Våra affärsframgångar och vår innovationsförmåga är helt beroende av att våra medarbetare trivs – de är vår mest värdefulla tillgång. Vårt företags anseende och våra möjligheter att skapa en hållbar, givande arbetsmiljö definieras av den personliga integriteten och ärligheten hos våra medarbetare, och vi strävar alltid efter att vara ansvarstagande, ärliga och etiska i allt vi gör inom verksamheten.

 • Mänskliga rättigheter

  Vi arbetar hängivet med att skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna för alla som arbetar för oss. Mer specifikt skyddar och bevarar vi mänskliga rättigheter för våra fabriksarbetare i enlighet med principerna i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Våra relationer med våra medarbetare, kunder och leverantörer och med de länder och samhällen där vi har verksamhet avspeglar de principer som definieras och refereras i denna deklaration. Utöver detta följer vi principen om fritt vald sysselsättning, och trakasserier och diskriminering är förbjudet.

 • Arbetstider

  Vi strävar efter att erbjuda ett balanserat arbetsschema i enlighet med lokal arbetstidspraxis för våra medarbetare. Vad gäller våra fabriksarbetare följer vi de standarder som upprättats av Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) för att begränsa övertidsarbetet. Våra tillverkningsleverantörer måste följa vår Uppförandekod för leverantörer och se till att varje medarbetare får minst 24 timmars obruten vilotid inom varje sjudagarsperiod.

 • Hälsa och säkerhet

  Vi arbetar ständigt för att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö för våra medarbetare. Som ett exempel utbildar vi regelbundet våra fabriksarbetare i hälso- och säkerhetsfrågor i enlighet med vad som krävs för deras arbete. Våra tillverkningsanläggningar styrs noggrant genom kontrollfunktioner för utformning, teknik och administration, förebyggande underhåll och upprättande av säkra arbetsprocedurer. Inspektioner genomförs regelbundet.

  Våra riktlinjer för hälsa och säkerhet uppdateras årligen för att återspegla gällande förutsättningar. Riktlinjerna rör bland annat hantering av farliga material samt minimering av antalet skador på arbetsplatsen och användningen av farliga material. Vi är certifierade enligt OHSAS18001:2007 för ledningssystem för arbetsmiljö, och vi har implementerat automatiserade åtgärder i vissa delar av monteringsprocessen i våra egna fabriker för att minska risken för belastningsskador på grund av repetitivt arbete.

  Nyckelkomponenter i våra riktlinjer för hälsa och säkerhet:

  • Att tillhandahålla lämpliga kontrollfunktioner, säkra arbetsprocedurer, förebyggande underhåll, säkerhetsutrustning och andra skyddsåtgärder för att minska hälso- och säkerhetsriskerna på arbetsplatsen.
  • Att utveckla en policy för nödsituationer för att utbilda, informera och evakuera medarbetare vid eventuella nödsituationer.
  • Att uppmuntra fabriksmedarbetare att delta i de hälsofrämjande program som företaget stöder. På våra tillverkningsanläggningar i Taiwan och Kina erbjuder vi för tillfället gymmedlemskap, hälsorådgivning på arbetsplatsen och förebyggande hälsoundersökningar.
 • Policy mot diskriminering och trakasserier

  Mångfald är ett kärnvärde i vår globala företagskultur, som hjälper oss att möta de skiftande behoven hos våra kunder och partners och i de samhällen där vi verkar. Vi är en arbetsgivare som strävar efter lika rättigheter för alla, och vi diskriminerar ingen (vid såväl anställning som hantering av olika personalfrågor) på grund av ras, kön, ålder, fysiska eller mentala funktionshinder, religion, nationellt ursprung eller andra egenskaper som skyddas i gällande lagstiftning.

 • Inget barnarbete

  Barnarbete är en mycket allvarlig fråga och vi arbetar förebyggande för att se till att inga minderåriga ska arbeta på våra egna tillverkningsanläggningar eller hos våra tillverkningsleverantörer. Vi kräver åldersbevis vid anställning för att säkerställa att vi uppfyller alla krav i gällande arbetslagstiftning och regelverk. Vår Uppförandekod för leverantörer innebär att tillverkningsleverantörer måste se till att goda arbetsförhållanden råder, och koden innehåller en tydlig formulering om att alla fabriksarbetare ska ha uppnått den lagstadgade åldern för att arbeta. Dessutom genomför vi regelbundna arbetsplatsinspektioner och informerar regelbundet våra tillverkningsleverantörer om våra förväntningar på goda arbetsförhållanden.

Miljö

Vi strävar ständigt efter att hitta nya, innovativa sätt att minska energiförbrukningen, minimera mängden avfall och återanvända material för att minska vår påverkan på miljön och utveckla en hållbar verksamhet.

 • Energianvändning och utsläpp

  För att minska våra utsläpp och vårt kolavtryck har vi utformat en mycket kort leveranskedja, och de flesta av våra leverantörers fabriker ligger nära våra huvudtillverkningsanläggningar i Taoyuan i Taiwan och Shanghai i Kina. Våra ingenjörer och designers fokuserar på att utforma energieffektiva enheter. Dessutom kontrollerar vi att våra tillverkningsleverantörer efterlever standarderna i vår Uppförandekod för leverantörer, och vi granskar miljöarbetet varje gång vi gör inspektioner hos leverantörerna. Utöver detta övervakar vi våra växthusgaskällor och-utsläpp, i enlighet med standarderna i ISO 14064-1.

 • Hantering av skadliga ämnen och material

  Korrekt hantering av avfall, kemikalier och andra material är avgörande för att vi ska kunna skydda miljön och våra medarbetares hälsa och säkerhet. Vi kräver att våra tillverkningsleverantörer arbetar i enlighet med tillämpliga lagar och branschstandarder, till exempel direktivet om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS). Vi använder flera olika åtgärdsprogram för att säkerställa korrekt hantering och kontroll av avfallsmaterial, bland annat granskningar av leverantörernas efterlevnad, fabriksinspektioner samt åtgärder för säker hantering och förvaring av kemikalier och avfallsmaterial. Vi har även implementerat ett inspektionssystem med kemiska och fysiska analyser och dokumentinsamling inom hela leveranskedjan för att minska eller eliminera användningen av miljöskadliga ämnen.

 • Återanvändning och återvinning

  För oss börjar arbetet med att minska avfallet redan vid källan. Vi arbetar ständigt med att minska mängden industriavfall från våra tillverkningsprocesser och öka återvinningen av resurser. Det här enträgna arbetet har medfört att vi i dag årligen återvinner i genomsnitt 60 procent av avfallet från vår produktion. På HTC:s huvudkontor samlas allt förpackningsmaterial och avfall in för återvinning, till exempel förpackningar i kartong och plast. Vi letar också ständigt efter nya sätt att minska avfallet, till exempel genom att implementera ett returprogram i USA för att konsumenter ska kunna lämna tillbaka elektroniska enheter utan kostnad för återanvändning eller återvinning. Dessutom har vi startat ett pilotprogram för att ta bort medföljande laddare från försäljningsförpackningarna.

 • Hantering och rapportering av miljöfrågor

  Vi har certifierats enligt ISO 14000-serien för miljöledningssystem. Vi arbetar kontinuerligt med att minimera vår miljöpåverkan och se till att vi efterlever tillämpliga lagar, regler och andra typer av miljöstandarder. Vi är bland annat certifierade enligt:

  • ISO 14001:2004 som definierar kriterier för ett miljöledningssystem som innefattar minskade kostnader för avfallshantering och besparingar i energi- och materialförbrukning.
  • ISO 14064-1:2006 för rapportering av utsläpp och avlägsnande av växthusgaser, vilket innefattar krav på utformning, utveckling, ledning, rapportering och verifiering av vår växthusgasanvändning.
  • ISO 50001:2011 för att främja kontinuerliga förbättringar inom energibesparingar, vilket innefattar efterlevnad av lagar och regelverk och bästa praxis för energieffektivisering.
  • IECQ QC 080000 HSPM för att upprätthålla produktdesign-och tillverkningsprocesser utan farliga ämnen, vilket innefattar efterlevnad av lagar och branschstandarder och minimerad miljöpåverkan.

Leveranskedja

Som ett villkor för samarbete med oss kräver vi att våra tillverkningsleverantörer ska efterleva principerna och standarderna i HTC:s Uppförandekod för leverantörer vad gäller medarbetare, hälsa och säkerhet och miljön. Hämta vår Uppförandekod för leverantörer om du vill veta mer. Vi genomför regelbundna inspektioner hos våra tillverkningsleverantörer för att säkerställa efterlevnaden. Om det finns misstankar om att en leverantör bryter mot vår Uppförandekod övervakas denne noggrant.

 • Uppförandekod för leverantörer

  HTC:s Uppförandekod för leverantörer (Koden) innehåller de krav vad gäller verksamhet och socialt ansvarstagande som vi ställer på tillverkningsleverantörer. För att en tillverkningsleverantör ska få samarbeta med HTC förväntar vi oss att denne (och eventuella underleverantörer) godkänner och implementerar dessa krav och bedriver sin verksamhet på ett ansvarstagande sätt. Vi granskar regelbundet leverantörernas efterlevnad av dessa krav, och graden av efterlevnad vägs in när vi väljer partnerföretag för samarbete.

  De krav gällande arbetsförhållanden, miljö, hälsa och säkerhet samt etik som definieras i Koden har formulerats i enlighet med internationellt erkända standarder som upprättats av Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), FN och Internationella arbetsorganisationen (ILO). Koden innefattar följande:

  • Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, inklusive förbud mot barn- och tvångsarbete, krav på rättvis behandling, föreningsfrihet och efterlevnad av lagar och regler.
  • Praxis för hälso- och säkerhetsfrågor, inklusive planer för nödsituationer och policyer för säkerhet på arbetsplatsen.
  • Miljöpolicyer, inklusive förebyggande arbete mot föroreningar, avfallshantering och efterlevnad av lagar och regler.
  • Etik och integritet, inklusive en policy för användning av konfliktfria mineraler och praxis för sekretessfrågor och rättvisa affärsvillkor.
  • Ledningssystem, inklusive efterlevnad av lagar och regler, revisioner och utvärderingar och dokumentation.
 • Revisionsprogram för leverantörer

  Revisioner hos tillverkningsleverantörer är avgörande för att säkra integriteten i leveranskedjan. Därför hanterar vi revisionsprocessen på ett aktivt sätt, med ett dedikerat revisionsteam som reser till tillverkningsleverantörernas anläggningar för att kontrollera att de efterlever lokala lagar och regler och arbetar i enlighet med vår Uppförandekod för leverantörer. Vårt revisionsteam ansvarar för att regelbundet revidera och inspektera våra tillverkningsleverantörer, bland annat vad gäller regelefterlevnad för arbetsförhållanden, miljö, hälsa och säkerhet. Vi följer branschens erkända, internationellt accepterade standarder, till exempel de riktlinjer för elektronikföretag som upprättats av Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). Om efterlevnadsproblem rapporteras från en leverantör informeras leverantören om detta, och uppmanas omedelbart att ta fram åtgärdsplaner för de problem som identifierats.

 • Utvinning under ansvar

  Vår utvinningspolicy innebär att de råmaterial som används för våra produkter ska utvinnas, bearbetas och framställas på ett ansvarstagande sätt, i enlighet med våra miljö- och etikpolicyer. Användningen av konfliktmineraler inom elektronikbranschen är ett allvarligt problem. HTC är medlem i Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) och har undertecknat EICC:s uppförandekod (Code of Conduct). Alla företag som skrivit under denna kod åtar sig att använda en utvinningspolicy som innebär att inget av det tantal (kallas även coltan), tenn, tungsten och guld som används i deras produkter förvärvas från beväpnade grupper som bryter mot mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo eller närliggande områden. Eftersom det är svårt att spåra mineraler har HTC helt slutat att använda mineraler från Demokratiska republiken Kongo och hela Centralafrika. För att en leverantör ska få samarbeta med HTC måste denne godkänna och acceptera vår policy om ansvarstagande mineralutvinning. Vi granskar alla leverantörers mineralanvändningsprocesser genom vårt revisionsprogram för leverantörer.

Samhället

Att vara en god global medborgare börjar med att vara en god medborgare lokalt. Vi stöder ett flertal program i de samhällen där vi har verksamhet, bland annat för utbildning, miljöskydd, kultur, konst och volontärarbete. Här är några exempel:

 • Vid vårt huvudkontor i Taiwan bidrar medarbetarna via stiftelsen HTC Foundation till karaktärsutvecklande program och utbildning för barn och unga vuxna för att främja deras utveckling som samhällsmedborgare. Sedan 2008 har stiftelsens utbildningsprojekt Pan Shi (betyder ungefär ”grundsten”) bidragit med totalt 24 miljoner taiwanesiska dollar för finansiering, utbildning och stipendier till 100 skolor med 68 000 lärare och elever i hela Taiwan.
 • Vi samarbetar med organisationen World Vision i Taiwan för att erbjuda utbildningsfinansiering till barn från hushåll med låga inkomster i Centralamerika och Afrika.
 • I Nordamerika sponsrar vårt amerikanska huvudkontor Bellevue Boys and Girls Club och bidrar till centret TXL (Teen Excellence), som utvecklar teknikkunskaper och kreativitet hos tonåringar.
 • Dessutom erbjuder vi (sedan 2007) flera stipendier för studenter från hushåll med låga inkomster i provinserna Sichuan, Liaoning och Qinghai i nordvästra Kina.

HTC:s företagsansvar – kontakt

Kontakta Corporate_Responsibility@htc.com om du har frågor eller kommentarer om vårt ansvar som företag