În cadrul HTC®, suntem dedicaţi fabricării de produse inovatoare într-o manieră responsabilă – respectând oamenii, comunităţile în care activăm şi mediul înconjurător. Standardele noastre globale privind responsabilitatea corporativă şi obiectivele de sustenabilitate sunt concepute pentru:

 • crearea unui mediu de lucru sustenabil şi care oferă satisfacţii, în care angajaţii să progreseze.
 • minimizarea impactului asupra mediului pe măsură ce lansăm produse pe piaţă.
 • menţinerea unui lanţ de aprovizionare responsabil, care să aibă un impact minim asupra mediului, şi a unei baze de furnizori care să sprijine şi să respecte standardele noastre corporative şi sociale.

Oamenii

Succesul nostru în afaceri şi capacitatea de a inova sunt strâns legate de bunăstarea celui mai de preţ activ al nostru, angajaţii. Caracterul companiei noastre şi capacitatea de a crea un mediu de lucru sustenabil şi care oferă satisfacţii sunt definite de integritatea şi onestitatea personală a angajaţilor noştri, deoarece încercăm să aderăm la practici de afaceri responsabile, oneste şi etice.

 • Drepturile omului

  WNe-am luat angajamentul să susţinem principiile fundamentale ale drepturilor omului pentru toţi angajaţii noştri. Mai exact, cu privire la lucrătorii noştri din fabrici, respectul nostru pentru protejarea şi ocrotirea drepturilor omului este inspirat de principiile stabilite în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Relaţia noastră cu angajaţii, clienţii şi furnizorii, precum şi cu ţările şi comunităţile în care activăm, reflectă principiile stabilite şi menţionate în prezenta publicaţie. În plus, noi promovăm libertatea alegerii la angajare şi interzicem hărţuirea şi discriminarea.

  Programul de lucru

  Încercăm să asigurăm angajaţilor noştri un program de lucru echilibrat, în conformitate cu practicile de muncă locale. În ceea ce îi priveşte pe lucrătorii din fabrici, respectăm standardele stabilite de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC, Coaliţia Comunităţii din Industria Electronică)pentru a limita orele suplimentare în exces. Furnizorii din sectorul producţiei trebuie să respecte Codul de conduită pentru furnizori şi să implementeze un interval de odihnă de cel puţin 24 de ore pentru fiecare perioadă de şapte zile.

  Sănătatea şi siguranţa

  Ne străduim să creăm un mediu de lucru sănătos şi sigur pentru angajaţii noştri. De exemplu, angajaţii noştri din fabrici beneficiază în permanenţă de cursuri de instruire despre sănătate şi siguranţă, după cum este necesar în activitatea pe care o desfăşoară, iar unităţile noastre de producţie sunt gestionate atent prin sisteme de control tehnic, administrativ şi de design, prin întreţinere preventivă şi prin stabilirea unor proceduri de lucru sigure. Sunt efectuate regulat inspecţii.

  Instrucţiunile noastre cu privire la sănătate şi siguranţă sunt actualizate anual pentru a reflecta condiţiile actuale privind sănătatea şi siguranţa. Instrucţiunile includ gestionarea materialelor periculoase şi reducerea accidentelor de muncă şi a materialelor periculoase. Sistemul nostru de gestionare a siguranţei şi sănătăţii muncii este certificat conform OHSAS18001:2007 şi, de asemenea, am implementat automatizarea în anumite segmente ale procesului de asamblare din fabricile noastre, pentru a reduce riscul traumatismelor cauzate de eforturi repetate.

  Componente cheie ale instrucţiunilor noastre privind sănătatea şi siguranţa:

  • Asigurarea sistemelor de control corespunzătoare, procedurilor de siguranţă a muncii, întreţinerii preventive, echipamentelor de protecţie şi a altor măsuri de protecţie, pentru a reduce riscurile pentru sănătate şi siguranţă la locul de muncă.
  • Elaborarea unei politici privind reacţia în situaţii de urgenţă, pentru a instrui, notifica şi evacua angajaţii în cazul unei urgenţe.
  • Încurajarea angajaţilor din fabrici să participe la programe de sănătate sponsorizate de companie. În unităţile noastre de producţie din Taiwan şi China oferim abonamente la săli de fitness, consultaţii medicale la locul de muncă şi servicii de evaluare a stării de sănătate.

  Nediscriminarea şi hărţuirea

  Diversitatea este o valoare de bază a culturii noastre corporative globale şi ne ajută să satisfacem nevoile în schimbare ale clienţilor, comunităţilor şi partenerilor noştri. Suntem adepţii egalităţii de şanse la angajare şi nu facem discriminări la angajare şi nici în practicile de personal pe baza rasei, sexului, vârstei, incapacităţii fizice sau mentale, religiei, originii naţionale sau a oricărei alte caracteristici protejate de legile în vigoare.

  Fără exploatare prin muncă a copiilor

  Exploatarea prin muncă a copiilor este o problemă foarte gravă şi luăm măsuri proactive pentru a preveni utilizarea forţei de muncă sub limita legală de vârstă în unităţile noastre de producţie, precum şi în cele ale furnizorilor noştri. Solicităm dovedirea vârstei la angajare, pentru a ne asigura că respectăm toate legile şi cerinţele de muncă locale. Codul de conduită pentru furnizori restricţionează toate practicile de muncă incorecte şi exprimă în mod clar aşteptările noastre ca toţi lucrătorii din fabrici să aibă vârsta legală pentru angajare. În plus, efectuăm regulat audituri de muncă şi comunicăm furnizorilor aşteptările noastre în ceea ce priveşte practicile de muncă corecte.

Mediul

Dorim să găsim în permanenţă moduri inovatoare de a reduce consumul de energie, de a elimina deşeurile şi de a reutiliza materialele, pentru a minimiza impactul asupra mediului şi pentru a dezvolta o amprentă sustenabilă.

 • Utilizarea energiei şi emisiile

  Pentru a reduce emisiile şi amprenta de carbon, am conceput un lanţ de aprovizionare foarte scurt, iar majoritatea fabricilor furnizorilor se află în apropierea unităţilor noastre principale de producţie din Taoyuan, Taiwan şi Shanghai, China. Inginerii şi proiectanţii noştri se concentrează pe proiectarea de dispozitive mai eficiente din punct de vedere energetic. În plus, le impunem furnizorilor noştri din sectorul producţiei standardele din Codul de conduită pentru furnizori şi revizuim practicile de protecţie a mediului în timpul auditurilor respectivilor furnizori. De asemenea, monitorizăm sursele şi emisiile de gaze cu efect de seră în conformitate cu standardele ISO 14064-1.

  Gestionarea substanţelor şi materialelor periculoase

  Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor, substanţelor chimice şi a altor materiale este esenţială pentru protecţia mediului şi pentru sănătatea şi siguranţa angajaţilor noştri din fabrici. Solicităm furnizorilor noştri să respecte legile şi standardele aplicabile din domeniu, cum ar fi Restricţia cu privire la utilizarea anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (RoHS). Avem mai multe programe dedicate asigurării gestionării şi controlului adecvat al deşeurilor, inclusiv audituri de conformitate pentru furnizori, inspecţii în fabrici şi manipularea şi depozitarea în siguranţă a substanţelor chimice şi a deşeurilor. De asemenea, am implementat un sistem de inspecţii care utilizează analize chimice şi fizice şi colectarea de documente în cadrul lanţului nostru de aprovizionare, pentru a reduce sau elimina substanţele periculoase pentru mediu.

  Reutilizarea şi reciclarea

  Pentru noi, reducerea deşeurilor începe cu reducerea producţiei de deşeuri la sursă. Suntem dedicaţi reducerii volumului de deşeuri industriale provenite din procesele noastre de producţie şi intensificării reciclării resurselor. Acest angajament a avut ca rezultat menţinerea unei rate anuale de reciclare de 60% a deşeurilor din procesul de producţie. În principalele birouri HTC, toate ambalajele şi deşeurile, cum ar fi cutiile de carton, containerele şi ambalajele din plastic sunt colectate şi separate în vederea reciclării. Mai mult, căutăm modalităţi de reducere a deşeurilor, cum ar fi implementarea unui program de returnare în S.U.A., care permite consumatorilor să returneze dispozitivele electronice uzate fără costuri de reutilizare sau reciclare şi introducerea unui program pilot pentru a elimina încărcătoarele pentru dispozitive din pachetele produselor vândute de noi.

  Gestionarea şi raportarea problemelor de mediu

  Am obţinut seria de certificări ISO 14000 pentru gestionarea problemelor de mediu pentru a minimiza în permanenţă impactul nostru asupra mediului înconjurător şi pentru a respecta legile, reglementările şi celelalte standarde ecologice aplicabile. Certificările noastre includ:

  • ISO 14001:2004, pentru a stabili criteriile pentru sistemul de gestionare a problemelor de mediu, care include reducerea costurilor de gestionare a deşeurilor şi a consumului de energie şi materiale.
  • ISO 14064-1:2006, pentru a raporta emisiile şi eliminarea gazelor de seră, care include cerinţe de design, dezvoltare, gestionare, raportare şi verificare a stocului de gaze de seră.
  • ISO 50001:2011, pentru a promova îmbunătăţirea continuă în ceea ce priveşte economiile de energie, care include cerinţe legale şi de reglementare pentru conformitatea şi cele mai bune practici în ceea ce priveşte măsurile de eficientizare a consumului de energie.
  • IECQ QC 080000 HSPM, pentru a obţine designuri de produse şi procese de fabricaţie lipsite de substanţe periculoase, care include conformitatea cu legile şi standardele din domeniu şi impactul minim asupra mediului înconjurător.

Lanţul de aprovizionare

Pentru a lucra cu noi, le cerem furnizorilor noştri din sectorul producţiei să adere la principiile şi standardele cu privire la oameni, sănătate şi siguranţă şi mediul înconjurător din Codul de conduită pentru furnizori al HTC. Pentru mai multe detalii, descărcaţi Codul de conduită pentru furnizori. Efectuăm audituri regulate asupra furnizorilor noştri din sectorul producţiei pentru a asigura conformitatea şi a monitoriza îndeaproape toţi furnizorii care prezintă riscul de a încălca Codul de conduită.

 • Codul de conduită pentru furnizori

  Codul de conduită pentru furnizori al companiei HTC (Codul) descrie cerinţele cu privire la responsabilitatea corporativă şi socială a furnizorilor din sectorul producţiei. Pentru a colabora cu HTC, ne aşteptăm ca furnizorii noştri din sectorul producţiei (şi furnizorii acestora) să consimtă şi să implementeze aceste cerinţe şi să asigure practici de lucru responsabile. Evaluăm în mod regulat conformitatea cu aceste cerinţe şi impunem respectarea lor atunci când ne alegem partenerii.

  Cerinţele de muncă, protecţia mediului, sănătate şi siguranţă şi cele de etică menţionate în acest Cod sunt conforme cu standardele recunoscute la nivel internaţional stabilite de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC, Coaliţia Comunităţii din Industria Electronică), Naţiunile Unite şi Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO). Codul nostru acoperă:

  • Munca şi drepturile omului, inclusiv prevenirea exploatării prin muncă a copiilor şi a muncii forţate, tratamentul corect, libertatea asocierii şi conformitatea cu reglementările.
  • Practicile de sănătate şi siguranţă, inclusiv pregătirea pentru situaţiile de urgenţă şi politicile de protecţia muncii.
  • Politicile de protecţia mediului, inclusiv prevenirea poluării, gestionarea deşeurilor şi conformitatea cu reglementările.
  • Etica şi integritatea, inclusiv politica privind aprovizionarea cu substanţe minerale din zone lipsite de conflicte, confidenţialitatea şi practicile corecte de afaceri.
  • Sistemul de gestionare, inclusiv conformitatea cu legile şi reglementările, auditurile şi evaluările şi documentaţia.

  Programul de auditare a furnizorilor

  Auditurile furnizorilor din sectorul producţiei sunt esenţiale pentru asigurarea integrităţii lanţului nostru de aprovizionare. Prin urmare, gestionăm în mod activ procesul de auditare şi avem o echipă dedicată auditării furnizorilor, cară se deplasează în unităţile furnizorilor din sectorul producţiei pentru a se asigura că respectă cerinţele reglementărilor locale şi că aderă la Codul de conduită pentru furnizori. Echipa de auditare a furnizorilor este responsabilă cu auditarea regulată a furnizorilor din sectorul producţiei, aceasta verificând inclusiv conformitatea în ceea ce priveşte munca, protecţia mediului şi sănătatea şi siguranţa. Respectăm standarde recunoscute în domeniu şi acceptate la nivel internaţional, cum ar fi instrucţiunile pentru companiile de produse electronice stabilite de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC, Coaliţia Comunităţii din Industria Electronică). Furnizorii care au probleme de conformitate sunt informaţi şi li se impune imediat să creeze planuri de remediere care să rezolve problemele identificate.

  Aprovizionarea responsabilă

  Politica noastră privind aprovizionarea stabileşte că materiile prime utilizate în produsele noastre trebuie să fie extrase, procesate şi produse într-o manieră responsabilă, conformă cu politicile noastre de etică şi protecţia mediului. Utilizarea în industria electronică a mineralelor extrase din zone de conflict reprezintă o problemă semnificativă. În calitate de membri ai Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC, Coaliţia Comunităţii din Industria Electronică), ne supunem Codului de conduită al EICC, care cere participanţilor să adopte o politică de aprovizionare prin care se asigură că tantalul (cunoscut şi sub numele de coltan), staniul, tungstenul şi aurul utilizat în produsele acestora nu aduce beneficii grupurilor armate care încalcă drepturile omului în Republica Democrată Congo şi în zonele din jurul acesteia. Având în vedere că este greu de urmărit acest lucru, HTC nu se mai aprovizionează cu minerale din Republica Democrată Congo şi din zona Africii Centrale. Pentru a colabora cu HTC, furnizorii noştri trebuie să fie de acord cu politica noastră privind aprovizionarea responsabilă. Revizuim practicile de aprovizionare cu minerale ale furnizorilor noştri prin intermediul programului de auditare a furnizorilor.

Comunitatea

Pentru a fi un bun cetăţean al lumii trebuie să fiţi, mai întâi, un bun cetăţean local. Sprijinim o serie de programe în comunităţile noastre care includ programe academice şi de educaţie, protecţia mediului, programe culturale şi artistice şi servicii de voluntariat. De exemplu:

 • În Taiwan, prin intermediul Fundaţiei HTC, angajaţii de la sediul nostru central promovează programele de dezvoltare a caracterului şi cursurile pentru copii şi tineri, ca parte dintr-un efort de încurajare a participării civice. Din 2008, Proiectul de educaţie Pan Shi (în traducere „temelie”) al fundaţiei o oferit finanţări, cursuri de instruire şi burse în valoare de 24 milioane NT$ pentru 100 de şcoli diferite şi 68.000 de profesori şi studenţi din întregul Taiwan.
 • Împreună cu partenerii noştri World Vision Taiwan, furnizăm fonduri pentru educaţie copiilor din cămine cu venituri mici din America Centrală şi Africa.
 • În America de Nord, sediul central din S.U.A. sponsorizează Bellevue Boys and Girls Club (Clubul băieţilor şi fetelor din Bellevue) şi contribuie la Centrul TXL (Excelenţa adolescenţilor) care îmbunătăţesc abilităţile tehnice şi creativitatea elevilor de gimnaziu şi liceu.
 • De asemenea, încă din 2007 oferim numeroase burse pentru studenţii din cămine cu venituri reduse din regiunile izolate din nord-vestul Chinei, provincia Sichuan, provincia Liaoning şi provincia Qinghai.