Hos HTC® streber vi etter å lage innovative produkter på en ansvarlig måte – der vi respekterer mennesker, lokalsamfunnene der vi driver virksomhet, og miljøet. I selskapets samfunnsansvar inngår globale standarder og bærekraftighetsmål som er ment å:

 • skape et bærekraftig og givende arbeidsmiljø der ansatte blomstrer
 • minimere virksomhetens innvirkning på miljøet
 • opprettholde en ansvarlig forsyningskjede med minimal innvirkning på miljøet og en leverandørbase som støtter og overholder standardene våre for forretningsdrift og samfunnsansvar

Ansatte

Suksessen og innovasjonsevnen vår er direkte knyttet til velferden til den mest verdifulle ressursen vår: de ansatte. Selskapets karakter og evnen til å skape et bærekraftig og givende arbeidsmiljø defineres av den personlige integriteten og oppriktigheten til våre ansatte, og vi streber etter å drive forretningsvirksomheten vår på en ansvarlig, oppriktig og etisk måte.

 • Menneskerettigheter

  Vi har forpliktet oss til å opprettholde de grunnleggende menneskerettighetene for alle våre ansatte. Mer spesifikt har vi, når det gjelder de ansatte ved fabrikkene våre, basert vår beskyttelse og opprettholdelse av menneskerettighetene på prinsippene i FNs universelle menneskerettighetserklæring. Forholdet til våre ansatte, kunder og leverandører samt landene og lokalsamfunnene der vi driver virksomhet, gjenspeiler prinsippene som beskrives og refereres til i dette dokumentet. I tillegg fremmer vi fritt valg av arbeid og forbyr trakassering og diskriminering.

 • Arbeidstid

  Vi streber etter å gi våre ansatte en balansert arbeidsplan som er i tråd med lokal arbeidspraksis. Når det gjelder de ansatte ved fabrikkene våre, overholder vi standardene utarbeidet av Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) for å holde bruken av overtid på et akseptabelt nivå. Leverandører er pålagt å overholde våre etiske retningslinjer for leverandører og innføre minst 24 timer sammenhengende hvile i hver sjudagersperiode.

 • Helse og sikkerhet

  Vi streber etter å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte. De ansatte ved fabrikkene våre får for eksempel kontinuerlig den opplæring i helse og sikkerhet de trenger i jobbene sine, og produksjonsanleggene våre følges tett opp via riktig utforming, tekniske og administrative kontroller, forebyggende vedlikehold og utarbeidelse av prosedyrer som sikrer trygge arbeidsforhold. Inspeksjoner utføres med jevne mellomrom.

  Våre retningslinjer for helse og sikkerhet oppdateres årlig for å gjenspeile de rådende forholdene på området helse og sikkerhet. Retningslinjene omhandler håndtering av farlige stoffer samt reduksjon av skader på arbeidsplassen og bruken av farlige stoffer. Vi har også automatisert enkelte deler av monteringsprosessen i fabrikkene våre for å redusere faren for belastningsskader. Dette er sertifisert i henhold til OHSAS 18001:2007 for styringssystemer for arbeidsmiljø.

  Hovedpunkter i våre retningslinjer for helse og sikkerhet:

  • Redusere helse- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplassen ved hjelp av egnede kontroller, arbeidsprosedyrer, forebyggende vedlikehold, sikkerhetsutstyr og andre sikringstiltak.
  • Utarbeide beredskapsplaner som omfatter opplæring, varsling og evakuering av ansatte i krisesituasjoner.
  • Oppfordre ansatte ved fabrikker til å delta i selskapets velferdsprogrammer. Ved produksjonsanleggene våre i Taiwan og Kina tilbyr vi for øyeblikket medlemskap på treningsstudio, helsekonsultasjoner på stedet og helsekontroller.
 • Ingen diskriminering eller trakassering

  Mangfold er en av kjerneverdiene i vår globale bedriftskultur, og dette mangfoldet hjelper oss med å oppfylle de stadig skiftende behovene til kunder, lokalsamfunn og partnere. Som arbeidsgiver gir vi alle like muligheter og diskriminerer ikke – hverken når det gjelder ansettelse eller personalbehandling – på bakgrunn av rase, kjønn, alder, fysiske eller mentale handikap, religion, nasjonalitet eller annet som beskyttes av gjeldende lovgivning.

 • Ikke noe barnearbeid

  Barnearbeid er et svært alvorlig problem, og vi iverksetter proaktive tiltak for å hindre barnearbeid både ved egne produksjonsanlegg og ved produksjonsanleggene til leverandørene våre. Vi krever aldersbevis ved ansettelse for å sikre at vi oppfyller alle lokale arbeidsrelaterte lover og krav. Våre etiske retningslinjer for leverandører forbyr alle former for urettferdig behandling på arbeidsplassen og gir tydelig uttrykk for at vi forventer at alle ansatte ved fabrikker er gamle nok til å arbeide. I tillegg gjennomfører vi inspeksjoner og formidler våre krav om rettferdig behandling på arbeidsplassen til leverandørene våre med jevne mellomrom.

Miljø

Vi har som mål å kontinuerlig finne innovative måter å redusere energiforbruket på, eliminere sløsing med ressurser og gjenbruke materialer for å minimere vår innvirkning på miljøet og utvikle en bærekraftig drift.

 • Energiforbruk og utslipp

  For å redusere utslipp og CO2-fotavtrykket vårt har vi utviklet en svært kort forsyningskjede, og de fleste av fabrikkene til leverandørene våre befinner seg i nærheten av de viktigste produksjonsanleggene våre, som ligger i Taoyuan i Taiwan og i Shanghai i Kina. Ingeniørene og designerne våre fokuserer på å utvikle enheter som er mer energieffektive. I tillegg håndhever vi standardene i våre etiske retningslinjer for leverandører overfor leverandørene våre og kontrollerer miljøtiltakene deres når vi inspiserer dem. Vi overvåker også klimagasskildene og -utslippene våre i henhold til standardene i ISO 14064-1.

 • Håndtering av skadelige stoffer og materialer

  Riktig håndtering av avfall, kjemikalier og andre materialer er svært viktig for å beskytte miljøet og helsen og sikkerheten til de ansatte ved våre fabrikker. Vi krever at leverandørene våre overholder gjeldende lover og bransjestandarder, for eksempel EUs RoHS-direktiv, som begrenser bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. Vi har flere programmer som er ment å sikre riktig håndtering av og kontroll med avfall, inkludert inspeksjoner der vi kontrollerer om leverandørene overholder kravene våre, fabrikkinspeksjoner og programmer for sikker håndtering og oppbevaring av kjemikalier og avfall. Vi har også innført et inspeksjonssystem basert på kjemiske og fysiske analyser og dokumentinnsamling i forsyningskjeden vår for å redusere eller eliminere bruken av miljøfarlige stoffer.

 • Gjenbruk og resirkulering

  For oss er første trinn i arbeidet med å produsere mindre avfall å redusere avfallsmengden ved kilden. Vi har som mål å redusere mengden industrielt avfall fra produksjonsprosessene våre og øke resirkuleringen av ressurser. Dette målet har ført til at vi i snitt resirkulerer 60 % av produksjonsavfallet hvert år. Ved HTCs hovedkontorer samler vi inn og sorterer alt av emballasje og avfall, for eksempel pappesker, kasser og plastemballasje, og resirkulerer det. I tillegg prøver vi hele tiden å redusere avfallsmengden, for eksempel ved å innføre et gratis returprogram i USA som lar forbrukere levere inn brukte elektroniske enheter til gjenbruk eller resirkulering, og et pilotprogram som skal fjerne ladere fra salgspakningene våre.

 • Miljøstyring og -rapportering

  Vi er sertifisert etter ISO 14000-serien med miljøstyringssertifiseringer for å kontinuerlig redusere vår innvirkning på miljøet og overholde gjeldende lover, forskrifter og andre miljøstandarder. Sertifiseringene våre omfatter:

  • ISO 14001:2004 for å definere kriteriene for et miljøstyringssystem, som inkluderer reduksjon av utgiftene til avfallshåndtering og lavere forbruk av energi og materialer
  • ISO 14064-1:2006 for å rapportere utslipp og rensing av klimagasser, som inkluderer krav til design, utvikling, administrasjon, rapportering og verifisering av klimagassbeholdningen vår
  • ISO 50001:2011 for å fremme kontinuerlig forbedring av energieffektiviteten, som inkluderer overholdelse av juridiske krav og forskrifter og gode fremgangsmåter for energieffektiviseringstiltak
  • IECQ QC 080000 HSPM for å sikre produksjonsdesign og produksjonsprosesser uten farlige stoffer, som inkluderer overholdelse av lover og bransjestandarder og minimal innvirkning på miljøet

Forsyningskjede

En av betingelsene for å jobbe med oss er at leverandørene våre overholder prinsippene og standardene i HTCs etiske retningslinjer for leverandører og respekterer mennesker, helse og sikkerhet og miljøet. Last ned våre etiske retningslinjer for leverandører hvis du vil vite mer. Vi inspiserer leverandørene våre med jevne mellomrom for å sikre at de overholder kravene våre, og overvåker nøye alle leverandører vi mener står i fare for å bryte våre etiske retningslinjer.

 • Etiske retningslinjer for leverandører

  HTCs etiske retningslinjer for leverandører (retningslinjene) beskriver kravene vi stiller til leverandører på områdene forretningsdrift og samfunnsansvar. En av betingelsene for å gjøre forretninger med HTC er at leverandørene våre (og deres leverandører) må anerkjenne og innføre disse kravene og sikre ansvarlig forretningsvirksomhet. Vi kontrollerer med jevne mellomrom om disse kravene overholdes, og vi tar overholdelse av disse kravene med i betraktningen når vi velger samarbeidspartnere.

  Kravene på områdene arbeid, miljø, helse og sikkerhet og etikk som beskrives i retningslinjene, er i tråd med internasjonalt anerkjente standarder som er fastsatt av Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), FN og International Labor Organization (ILO). Retningslinjene våre dekker:

  • arbeidstaker- og menneskerettigheter, inkludert rettferdig behandling, organisasjonsfrihet, overholdelse av forskrifter og forhindring av barnearbeid og tvangsarbeid
  • retningslinjer for helse og sikkerhet, inkludert beredskapsplanlegging og retningslinjer som skal sikre en trygg arbeidsplass
  • miljøretningslinjer, inkludert avfallshåndtering, overholdelse av forskrifter og forhindring av forurensning
  • etikk og integritet, inkludert anskaffelse av konfliktfrie mineraler, personvern og redelig forretningsvirksomhet
  • styringssystem, inkludert overholdelse av juridiske krav og forskrifter, inspeksjoner, kontroll og dokumentasjon
 • Program for inspeksjon av leverandører

  Inspeksjon av leverandørene er svært viktig for å sikre integriteten til forsyningskjeden vår. Vi styrer derfor inspeksjonsprosessen aktivt og har et eget inspeksjonsteam som drar til anleggene til leverandørene våre for å sikre at de overholder lokale forskrifter og våre etiske retningslinjer for leverandører. Inspeksjonsteamet har ansvaret for å inspisere leverandørene våre med jevne mellomrom og påse at de overholder kravene på blant annet områdene arbeid, miljø og helse og sikkerhet. Vi overholder bransjestandarder og internasjonalt anerkjente standarder som for eksempel retningslinjene som er utarbeidet for elektronikkselskaper av Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). Leverandører vi mener har problemer med å overholde standarder og retningslinjer, blir informert og får umiddelbart beskjed om å utarbeide tiltak som løser problemene vi har funnet.

 • Ansvarlig anskaffelse av råvarer

  Våre retningslinjer for anskaffelse av råvarer krever at råvarer som brukes i produktene våre, må utvinnes, behandles og produseres på en ansvarlig måte som er i tråd med våre etiske og miljømessige retningslinjer. Bruken av mineraler fra konfliktområder er et alvorlig problem i elektronikkbransjen. Som medlem av Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) overholder vi EICCs etiske retningslinjer, som krever at medlemmene innfører retningslinjer for anskaffelse av råvarer som sikrer at tantal (også kjent som coltan), tinn, wolfram og gull som brukes i produktene deres, ikke beriker væpnede grupper som bryter menneskerettighetene i Kongo og omkringliggende områder. Ettersom det fremdeles er vanskelig å spore opprinnelsesstedet, har HTC helt stoppet å anskaffe mineraler fra Kongo og den sentralafrikanske regionen. En av betingelsene for å gjøre forretninger med HTC er at leverandørene våre må anerkjenne og godta våre retningslinjer for ansvarlig anskaffelse av råvarer. Vi kontrollerer hvordan leverandørene våre anskaffer mineralene de trenger, via vårt program for inspeksjon av leverandører.

Lokalsamfunn

Å være et godt medlem av det globale samfunnet begynner med å være et godt medlem av lokalsamfunnet. Vi støtter en rekke programmer i lokalsamfunnene der vi driver virksomhet, blant annet programmer for skolegang og utdanning, miljøvern, kultur og kunst og frivillig arbeid. Eksempler:

 • I Taiwan fremmer de ansatte ved hovedkvarteret vårt – via HTC Foundation – karakterbyggende programmer og kurs for barn og unge som en del av vårt arbeid med å oppfordre til samfunnsdeltakelse. Siden 2008 har stiftelsens utdanningsprogram Pan Shi (som betyr “fundament”) gitt totalt 24 millioner taiwanske dollar i finansiering, opplæring og stipender til 100 forskjellige skoler og 68 000 lærere og studenter i Taiwan.
 • Vi samarbeider med World Vision Taiwan om å finansiere skolegang for barn fra familier med lav inntekt i Sentral-Amerika og Afrika.
 • I Nord-Amerika sponser det amerikanske hovedkvarteret vårt Bellevue Boys and Girls Club og støtter TXL (Teen Excellence) Center, som gir elever i ungdomsskolen og videregående skole teknologirelaterte ferdigheter og kreative evner.
 • Vi gir også en rekke stipender til studenter fra familier med lav inntekt i Kinas avsidesliggende nordvestre regioner samt provinsene Sichuan, Liaoning og Qinghai, og dette har vi gjort siden 2007.

HTCs kontaktperson for selskapets samfunnsansvar

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til selskapets samfunnsansvar, kan du kontakte Corporate_Responsibility@htc.com