Bij HTC® leggen wij ons toe op het maken van innovatieve producten op een verantwoordelijke manier—met respect voor mensen, de gemeenschap waarin wij werkzaam zijn, en het milieu. Onze normen voor algemene bedrijfsverantwoordelijkheid en onze duurzaamheidstargets hebben als doel:

 • Het creëren van een duurzame en belonende werkomgeving waarin werknemers optimaal kunnen werken.
 • Het minimaliseren van de impact op het milieu bij het uitbrengen van producten.
 • Het onderhouden van een verantwoordelijke toeleveringsketen met minimale impact op het milieu, en een bestand van productieleveranciers die onze bedrijfsmatige en sociale normen ondersteunen.

Mensen

Hoe succesvol wij zijn als bedrijf, en hoe innovatief wij kunnen zijn, is direct verbonden met het welzijn van onze meest waardevolle mensen: onze werknemers. Het karakter van ons bedrijf en in hoeverre wij een duurzame, belonende werkomgeving kunnen creëren, wordt bepaald door de persoonlijke integriteit en eerlijkheid van onze werknemers. Wij leggen ons toe op een verantwoordelijke, eerlijke en ethische bedrijfsvoering.

 • Mensenrechten

  Fundamentele mensenrechten voor al onze werknemers zijn voor ons van het grootste belang. Specifiek voor onze fabrieksarbeiders is onze toewijding aan mensenrechten gebaseerd op de grondbeginselen in de Universele verklaring van de rechten van de mens van de VN. Onze band met onze werknemers, klanten en leveranciers, en met de landen en gemeenschappen waarin wij werkzaam zijn, weerspiegelen de grondbeginselen die hierin zijn uiteengezet. Daarnaast stimuleren wij vrijwillig werknemerschap en verbieden wij pesterij en discriminatie.

  Werkuren

  Wij streven ernaar een gebalanceerd werkrooster voor onze werknemers te leveren dat in samenspraak is met plaatselijke arbeidswetten. Met betrekking tot onze fabrieksarbeiders volgen wij normen die zijn opgesteld door de EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) teneinde excessief overwerken te beperken. Wij eisen dat productieleveranciers onze Gedragscode voor Leveranciers volgen en een pauze van ten minste 24 achtereenvolgende uren invoeren bij elke periode van zeven dagen.

  Gezondheid en veiligheid

  Wij streven ernaar een gezonde en veilige werkomgeving voor onze werknemers te creëren. Onze fabrieksarbeiders volgen bijvoorbeeld voortdurend de gezondheids- en veiligheidstrainingen die vereist zijn voor hun functie, en onze productiefaciliteiten worden nauwkeurig beheerd door middel van het juiste ontwerp-, constructie- en administratiecontroles, preventief onderhoud en veilige werkprocedures. Er worden regelmatig inspecties uitgevoerd.

  Onze richtlijnen voor gezondheid en veiligheid worden jaarlijks bijgewerkt op basis van huidige gezondheids- en veiligheidstoestanden. De richtlijnen omvatten het beheer van gevaarlijke materialen, het verminderen van verwondingen op de werkvloer en het terugbrengen van het gebruik van gevaarlijke materialen. Teneinde het risico op RSI te verminderen hebben wij, overeenkomstig certificaat OHSAS18001:2007 voor beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op de werkvloer, automatisering geïmplementeerd in bepaalde onderdelen van de productieketen in onze fabrieken.

  De belangrijkste onderdelen van onze richtlijnen voor gezondheid en veiligheid:

  • Het bieden van gepaste beheermethoden, veilige arbeidsprocedures, preventief onderhoud, veiligheidsuitrusting en andere beschermende maatregelen om risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verminderen.
  • Het ontwikkelen van een noodhulpbeleid: werknemers trainen, inlichten en evacueren in geval van nood.
  • Het aanmoedigen van deelname aan door het bedrijf gesponsorde wellness-programma's door fabrieksarbeiders. Bij onze productiefaciliteiten in Taiwan en China bieden wij op dit moment sportschoollidmaatschap, gezondheidsconsults op de werkvloer en wellness-screeningdiensten aan.

  Geen discriminatie en pesterij

  Diversiteit is een van de voornaamste waarden van onze internationale bedrijfscultuur. Hiermee kunnen wij tegemoetkomen aan de steeds wisselende behoeften van onze klanten, gemeenschappen en partners. Wij zijn een equal opportunity-werkgever en wij discrimineren bij de selectie en behandeling van werknemers niet op basis van ras, geslacht, leeftijd, fysieke of mentale handicap, religie, nationale herkomst of andere eigenschap die wordt beschermd door toepasselijke wetgeving.

  Geen kinderarbeid

  Kinderarbeid is een serieuze zaak. Wij nemen proactieve maatregelen om het gebruik van minderjarige werknemers in onze productiefaciliteiten en die van onze productieleveranciers te voorkomen. Wij stellen een bewijs van leeftijd verplicht voor werknemers teneinde te voldoen aan alle plaatselijke wetten en vereisten. Onze Gedragscode voor productieleveranciers verbiedt alle vormen van onrechtvaardige arbeidspraktijken en verwoordt in duidelijke taal onze verwachting dat alle fabrieksarbeiders de wettelijk vereiste leeftijd hebben. Daarnaast voeren wij regelmatig arbeidsinspecties uit en communiceren wij onze verwachtingen inzake rechtvaardige arbeidspraktijken aan onze productieleveranciers.

Milieu

Wij streven ernaar voortdurend innovatieve manieren te zoeken om energieverbruik te verminderen, afval te reduceren en materialen te hergebruiken teneinde de impact op het milieu te minimaliseren en een duurzame ecologische voetafdruk te ontwikkelen.

 • Energieverbruik en uitstoot

  Teneinde de uitstoot en onze ecologische voetafdruk te verminderen, hebben wij een zeer korte leveranciersketen ontworpen en bevinden de meeste van de fabrieken van onze leveranciers zich in de buurt van onze hoofdproductielocaties in Taoyuan, Taiwan en in Shanghai, China. Onze technici en ontwerpers richten zich op het ontwerpen van apparaten die efficiënter energie gebruiken. Daarnaast hanteren wij de normen in onze Gedragscode voor Leveranciers en controleren wij de milieunormen tijdens de inspectie van leveranciers. Wij monitoren ook onze bronnen en uitstoot van broeikasgas overeenkomstig de ISO 14064-1-normen.

  Beheer van schadelijke stoffen en materialen

  Het correcte beheer van afval, chemicaliën en andere materialen is essentieel voor het beschermen van het milieu en van de gezondheid en veiligheid van onze fabrieksarbeiders. Wij eisen dat onze productieleveranciers voldoen aan toepasselijke wetten en branchenormen, zoals de richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment). Wij hebben verschillende programma's voor het garanderen van correct beheer van en controle op afvalmateriaal, waaronder controles van productieleveranciers, fabrieksinspecties en het veilig behandelen en opslaan van chemicaliën en afvalmaterialen. Wij hebben ook een inspectiesysteem geïmplementeerd met chemische en fysieke analyses en inzameling van documenten over de gehele toeleveringsketen teneinde de aanwezigheid van potentieel schadelijke stoffen te verminderen of elimineren.

  Hergebruik en recycling

  Voor ons begint het reduceren van afvalstoffen bij het terugbrengen van afvalproductie bij de bron. Wij leggen ons toe op het verlagen van het volume industrieel afval bij onze fabricageprocessen, en het verhogen van recycling. Dit streven heeft ervoor gezorgd dat wij een gemiddeld jaarlijks recyclingpercentage van 60 procent van het productieafval hebben. Bij de hoofdkantoren van HTC wordt alle verpakkingsmateriaal en afvalmateriaal zoals kartonnen dozen, containers en plastic verpakkingsmateriaal verzameld en gescheiden voor recycling. Daarnaast zoeken wij naar manieren voor het verminderen van afval, zoals het implementeren van een teruggaveprogramma in de VS, waardoor klanten gebruikte elektronische apparaten kosteloos kunnen inleveren voor recycling, en het introduceren van een proefprogramma voor het verwijderen van opladers uit onze verkoopverpakkingen.

  Milieuzorg en rapportage

  Wij hebben de ISO 14000-certificaten voor milieuzorg behaald teneinde de impact op het milieu te blijven minimaliseren en te voldoen aan toepasselijke wetten, regelgevingen en andere milieunormen. Onze certificaten omvatten:

  • ISO 14001:2004 voor het opstellen van criteria voor een milieuzorgsysteem, waaronder het verminderen van de kosten voor afvalbeheer en een besparing in het verbruik van energie en materialen.
  • ISO 14064-1:2006 voor het rapporteren van de uitstoot en het elimineren van broeikasgassen voor het ontwerpen, ontwikkelen, beheren, rapporten en verifiëren van onze broeikasgasinventarisatie.
  • ISO 50001:2011 voor het stimuleren van voortdurende verbetering ten bate van energiebesparing, waaronder vereisten volgens wetten en regelgevingen en beproefde methoden voor efficiënt verbruik van energie.
  • IECQ QC 080000 HSPM voor het onderhouden van ontwerp- en productieprocessen die vrij zijn van schadelijke stoffen, waaronder naleving van wetten en branchenormen en een minimale impact op het milieu.

Toeleveringsketen

Als voorwaarde voor zakendoen met ons eisen wij van onze productieleveranciers dat zij voldoen aan de principes en normen van onze Gedragscode voor Leveranciers met betrekking tot mensen, gezondheid en veiligheid en het milieu. Download onze Gedragscode voor Leveranciers voor meer details. Wij voeren regelmatig inspecties van onze productieleveranciers uit teneinde naleving te garanderen, en monitoren nauwkeurig leveranciers die dreigen zich niet aan onze Gedragscode te houden.

 • Gedragscode voor Leveranciers

  In de Gedragscode voor Leveranciers (Code) van HTC worden onze vereisten op het gebied van bedrijfsmatige en sociale verantwoordelijkheid voor productieleveranciers beschreven. Als voorwaarde voor zakendoen met HTC verwachten wij van onze productieleveranciers (en hun leveranciers) dat zij deze vereisten erkennen en implementeren en verantwoordelijke handelspraktijken garanderen. Wij toetsen regelmatig naleving van deze vereisten en nemen dit in overweging bij het selecteren van partners.

  De vereisten op het gebied van arbeid, milieu, gezondheid en veiligheid en ethiek die worden omschreven in de Code, zijn overeenkomstig internationaal erkende normen die zijn opgesteld door de EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition), de Verenigde Naties en de ILO (International Labor Organization). Onze Code omvat:

  • Arbeids- en mensenrechten, waaronder het voorkomen van kinderarbeid en onvrijwillige arbeid, rechtvaardige behandeling, vrijheid van vereniging en naleving van regels.
  • Gezondheids- en veiligheidspraktijken, waaronder paraatheid bij noodgevallen en bedrijfsveiligheidsbeleid.
  • Milieubeleid, waaronder het voorkomen van verontreiniging, afvalverwerking en naleving van regelgeving.
  • Ethiek en integriteit, waaronder een conflictvrij mineraalwinningsbeleid, privacy en rechtvaardige handelspraktijken.
  • Beheersysteem, waaronder naleving van wetten en regelgevingen, inspecties en beoordeling en documentatie.

  Leveranciersinspectieprogramma

  Inspecties van productieleveranciers zijn een essentieel onderdeel van het garanderen van de integriteit van onze toeleveringsketen. Daarom beheren wij het inspectieproces actief en beschikken wij over een toegewijd leveranciersinspectieteam dat de locaties van productieleveranciers bezoekt om te controleren of deze voldoen aan de vereisten van plaatselijke regelgeving, en zich houden aan onze Gedragscode voor Leveranciers. Ons leveranciersinspectieteam is verantwoordelijk voor het regelmatig inspecteren van onze productieleveranciers. Er wordt onder andere gecontroleerd of zij onze regels voor arbeidsomstandigheden, milieu, gezondheid en veiligheid naleven. Wij volgen door de branche erkende en internationaal geaccepteerde normen zoals de richtlijnen voor elektronische bedrijven die zijn opgesteld door de EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition). Leveranciers bij wie problemen met naleving worden geconstateerd, worden ingelicht en krijgen onmiddellijk de opdracht om plannen op te stellen voor het corrigeren van de aangegeven problemen.

  Verantwoordelijke winning

  Ons winningsbeleid vereist dat grondstoffen die worden gebruikt in onze producten, worden ontgonnen, verwerkt en geproduceerd op een verantwoordelijke manier die aansluit op ons milieubeleid en ons ethische beleid. Het gebruik van conflictmineralen in de elektronische industrie is een aanzienlijk probleem. Als lid van de EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) onderschrijven wij de EICC-gedragscode, die vereist dat deelnemers een winningsbeleid hanteren dat garandeert dat tantaal (ook bekend als coltan), tin, wolfraam en goudmineralen die in hun producten worden gebruikt, niet ten voordele komen van bewapende groeperingen die de mensenrechten schenden in de Democratische Republiek Congo en omliggende gebieden. Omdat het bepalen van de herkomst lastig blijft, heeft HTC het winnen van mineralen uit de Democratische Republiek Congo en Centraal-Afrika in het geheel gestaakt. Als voorwaarde voor zakendoen met HTC moeten onze leveranciers ons verantwoordelijke winningsbeleid erkennen en accepteren. Wij controleren het mineraalwinningsbeleid van onze leveranciers via ons leveranciersinspectieprogramma.

Gemeenschap

Een goede wereldburger moet eerst een goede lokale burger zijn. Wij ondersteunen een reeks programma's in onze gemeenschappen, waaronder academische en educatieve programma's op het gebied van milieubescherming, cultuur en kunsten en vrijwillige diensten. Bijvoorbeeld:

 • In Taiwan promoten de werknemers van ons hoofdkwartier via het HTC Fonds karaktervormingsprogramma's en -lessen voor kinderen en jongeren als onderdeel van het stimuleren van burgerparticipatie. Sinds 2008 heeft het educatieproject Pan Shi (vertaald “Fundament”) in totaal NT$ 24 miljoen geleverd voor financiering, training en beurzen voor 100 verschillende scholen en 68.000 onderwijzers en leerlingen in Taiwan.
 • Wij werken samen met World Vision Taiwan voor de financiering van onderwijs voor kinderen uit huishoudens met een laag inkomen in Centraal-Amerika en Afrika.
 • Ons hoofdkwartier in Noord-Amerika sponsort de Bellevue Boys and Girls Club en draagt bij aan het TXL (Teen Excellence) Center, dat leerlingen in de middelste en bovenste klassen technologische vaardigheden en creativiteit bijbrengt.
 • Wij bieden ook sinds 2007 een aantal beurzen voor studenten uit huishoudens met een laag inkomen in de afgelegen noordwestelijke gebieden in China, Sichuan, Liaoning en Qinghai.