Me HTC®:llä olemme sitoutuneet tekemään innovatiivisia tuotteita vastuullisesti – kunnioittaen ihmisiä, ympäristöä ja niitä yhteisöjä, joissa me toimimme. Yrityksemme maailmanlaajuisten vastuustandardien ja kestävyystavoitteiden tarkoituksena on

 • luoda vakaa ja palkitseva työympäristö, joka saa työntekijät kukoistamaan.
 • minimoida markkinoille tuotavien tuotteiden ympäristövaikutukset.
 • ylläpitää vastuullista tuotantoketjua, jonka ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi, sekä toimittajaketjua, joka tukee ja noudattaa edellyttämiämme yritys- ja yhteisötoiminnan standardeja.

Henkilöstö

Liiketoimintamme menestys ja innovaatiokyky ovat suoraan yhteydessä arvokkaimman voimavaramme – henkilöstön – hyvinvointiin. Yrityksemme kyky luoda kestävä ja palkitseva työympäristö kumpuaa henkilöstömme luotettavuudesta ja rehellisyydestä, ja tälle vakaalle pohjalle voimme rakentaa vastuullisia, vilpittömiä ja eettisiä liiketoiminnan käytäntöjä.

 • Ihmisoikeudet

  Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksien perusperiaatteita koko henkilöstömme osalta. Erityisesti tehdastyöntekijöidemme osalta kunnioitamme ihmisoikeuksien turvaamista ja varjelua YK:n ihmisoikeusjulistuksessa linjatulla tavalla. Suhteemme työntekijöihin, asiakkaisiin ja toimittajiin sekä maihin ja yhteisöihin, joissa toimimme, noudattaa tässä tekstissä määritettyjä periaatteita. Lisäksi vastustamme pakkotyötä, häirintää ja syrjintää.

 • Työajat

  Pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme tasapainoiset työajat, jotka noudattavat paikallisia työaikakäytäntöjä. Tehdastyöntekijöidemme osalta noudatamme EICC:n (Electronic Industry Citizenship Coalition) standardeja liiallisen ylityön rajoittamiseksi. Tavaratoimittajien on noudatettava toimittajille määrittämiämme menettelyohjeita ja varmistettava työntekijöilleen vähintään 24 tunnin yhtämittainen lepoaika jokaisena seitsemän päivän jaksona.

 • Työsuojelu

  Pyrimme luomaan työntekijöillemme terveen ja turvallisen työympäristön. Esimerkiksi tehdastyöntekijämme saavat jatkuvaa työsuojelukoulutusta työtehtäviensä mukaan, ja tuotantolaitoksiamme valvotaan tarkasti asianmukaisen suunnittelun, tekniikan ja hallinnollisten toimenpiteiden avulla. Lisäksi työturvallisuutta tuetaan ennaltaehkäisevillä huoltotoimenpiteillä ja luomalla turvallisia työskentelykäytäntöjä. Työoloja valvotaan säännöllisillä tarkastuksilla.

  Työsuojeluohjeet päivitetään vuosittain kulloisenkin työsuojelutilanteen mukaisesti. Ohjeet koskevat haitallisten materiaalien käsittelyä ja työtapaturmien ehkäisyä. Työturvallisuusjärjestelmämme on OHSAS18001:2007-sertifioitu, minkä lisäksi olemme automatisoineet tiettyjä osia kokoonpanoprosesseistamme vähentääksemme rasitusvammojen riskiä työntekijöillämme.

  Työsuojeluohjeiden keskeisimmät kohdat:

  • Asianmukaisten hallintakeinojen, turvallisten työtapojen, ennaltaehkäisevien huoltotoimien, turvavälineiden ja muiden turvatoimenpiteiden tarjoaminen työsuojeluriskien vähentämiseksi.
  • Hätätilanteen toimintaohjeiden kehittäminen työntekijöiden kouluttamiseen, varoittamiseen ja evakuointiin hätätilanteen sattuessa.
  • Työntekijöiden kannustaminen osallistumaan yrityksen järjestämiin hyvinvointiohjelmiin. Taiwanissa ja Kiinassa sijaitsevien tehtaidemme työntekijöille on tällä hetkellä tarjolla kuntosalikäyntejä, työpaikalla järjestettäviä terveystarkastuksia sekä kuntotestejä.
 • Syrjintä- ja häirintäkielto

  Monimuotoisuus on maailmanlaajuisen yrityskulttuurimme keskeinen arvo, jonka avulla voimme täyttää asiakkaidemme, yhteisöjemme ja kumppaniemme vaihtelevat tarpeet. Me kohtelemme työntekijöitämme tasa-arvoisesti, emmekä soveltuvien lakien mukaisesti syrji ketään rodun, sukupuolen, iän, fyysisen tai psyykkisen vamman, uskonnon, kansallisuuden tai muun henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella rekrytoinnissa tai muissa työntekijää koskevissa käytännöissä.

 • Lapsityövoiman kielto

  Lapsityövoima on meille erittäin vakava asia. Pyrimme aktiivisin keinoin estämään alaikäisen työvoiman käytön sekä omissa että toimittajiemme valmistuslaitoksissa. Työntekijöiden on todistettava ikänsä rekrytoinnin yhteydessä, jotta voimme noudattaa kaikkia paikallisia työlakeja ja vaatimuksia. Toimittajille määrittämässämme menettelyohjeessa kielletään kaikki epäoikeudenmukaiset käytännöt työntekijöitä kohtaan ja ilmaistaan selkeästi, että edellytämme laillista täysi-ikäisyyttä kaikilta tehdastyöntekijöiltä. Lisäksi suoritamme säännöllisiä työpaikkatarkastuksia ja tiedotamme oikeudenmukaisia työvoimakäytäntöjä koskevista vaatimuksista tavarantoimittajillemme.

Ympäristö

Pyrimme jatkuvasti löytämään innovatiivisia tapoja vähentää energiankulutusta ja jätteen määrää. Pyrimme lisäksi käyttämään materiaaleja uudelleen voidaksemme minimoida ympäristövaikutukset ja saavuttaa kestävän ekologisen jalanjäljen.

 • Energiankäyttö ja päästöt

  Voidaksemme vähentää päästöjä ja pienentää hiilijalanjälkeämme olemme suunnitelleet tuotantoketjustamme hyvin lyhyen. Useimpien toimittajiemme tehtaat sijaitsevat lähellä omia valmistuslaitoksiamme Taoyuanissa Taiwanissa ja Kiinan Shanghaissa. Insinööriemme ja suunnittelijoidemme tavoitteena on suunnitella entistä energiatehokkaampia laitteita. Lisäksi edellytämme tavarantoimittajilta menettelyohjeen sisältämien standardien noudattamista ja arvioimme toimittajien ympäristökäytäntöjä tarkistuksilla. Valvomme myös tuotannon kasvihuonekaasujen lähteitä ja päästöjä ISO 14064-1 -standardien edellyttämällä tavalla.

 • Haitallisten aineiden ja materiaalien käsittely

  Jätteiden, kemikaalien ja muiden materiaalien asianmukainen käsittely on ratkaisevaa ympäristönsuojelun ja tehdastyöntekijöidemme työturvallisuuden kannalta. Edellytämme, että tavarantoimittajamme noudattavat sovellettavia lakeja ja alan standardeja, kuten RoHS-direktiiviä tiettyjen haitallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Käynnissä on useita hankkeita, joiden tavoitteena on varmistaa jätteen asianmukainen käsittely ja hallinta. Näitä ovat tavarantoimittajien tarkastukset, tehdaskäynnit sekä kemikaalien ja jätemateriaalien turvallinen käsittely ja säilytys. Olemme lisäksi ottaneet käyttöön tarkastusjärjestelmän, jossa suoritetaan kemiallisia ja fyysisiä analyyseja sekä dokumentointia koko tuotantoketjussa, jotta ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä pystyttäisiin vähentämään tai poistamaan kokonaan.

 • Uusiokäyttö ja kierrättäminen

  Meille jätteiden määrän vähentäminen alkaa jätetuotannon vähentämisestä. Olemme sitoutuneet tuotantoprosessissamme syntyvän teollisuusjätteen määrän vähentämiseen ja materiaalien kierrättämisen lisäämiseen. Tämän sitoumuksen ansiosta olemme pystyneet kierrättämään vuositasolla keskimäärin 60 prosenttia tuotannossa syntyneestä jätteestä. HTC:n pääkonttorissa kaikki pakkaus- ja jätemateriaalit, kuten pahvilaatikot, säiliöt ja muoviset pakkausmateriaalit kerätään ja lajitellaan kierrätykseen. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja vähentää jätettä. Olemme esimerkiksi ottaneet Yhdysvalloissa käyttöön palautusohjelman, jossa kuluttajat voivat palauttaa käytetyt elektroniikkalaitteet maksutta uudelleenkäytettäviksi tai kierrätettäviksi. Käynnissä on myös pilottiohjelma laturien jättämiseksi pois laitteiden myyntipakkauksista.

 • Ympäristöjohtaminen ja raportointi

  Olemme hankkineet ympäristöjärjestelmillemme ISO 14000 -sarjan sertifioinnin voidaksemme jatkuvasti vähentää ympäristövaikutuksiamme ja noudattaa soveltuvia lakeja, säännöksiä ja muita ympäristöön liittyviä standardeja. Sertifikaatteihimme lukeutuvat

  • tehokkaan ympäristönhallintajärjestelmän kriteerit määrittävä ISO 14001:2004, johon sisältyy jätehallinnan kulujen sekä energian ja materiaalien kulutuksen vähentäminen.
  • kasvihuonekaasujen päästöjen ja korvaamisen raportointiin liittyvä ISO 14064-1:2006, johon sisältyvät kasvihuonekaasuihin liittyvään suunnitteluun, kehitykseen, hallintaan, raportointiin ja verifiointiin kohdistuvat vaatimukset.
  • energian säästämisen jatkuvaan kehittämiseen liittyvä ISO 50001:2011, joka sisältää juridiset säännöstenmukaisuusvaatimukset ja parhaat käytännöt energiatehokkuuden mittaamiseen.
  • haitallisista aineista vapaan tuotesuunnittelun ja valmistusprosessin ylläpitämiseen liittyvä IECQ QC 080000 HSPM, joka käsittelee lakien ja alan standardien noudattamista sekä ympäristövaikutusten minimointia.

Tuotantoketju

Yhteistyön edellytyksenä vaadimme tavarantoimittajiltamme HTC:n toimittajien menettelyohjeiden periaatteiden ja standardien noudattamista niin henkilöstön, työsuojelun kuin ympäristönkin osalta. Lisätietoja saat lataamalla HTC:n toimittajien menettelyohjeen. Suoritamme säännöllisiä tarkastuksia tavarantoimittajiemme tuotantolaitoksissa varmistuaksemme ohjeiden noudattamisesta, ja jos siinä havaitaan potentiaalisia riskejä, kyseinen toimittaja otetaan tarkkaan valvontaan.

 • Toimittajien menettelyohje

  HTC:n toimittajien menettelyohje (”Menettelyohje”) kuvaa yritys- ja yhteisövastuun vaatimukset, jotka tavarantoimittajiemme on täytettävä. Ehtona yhteistyölle HTC:n kanssa on, että tavarantoimittajat (alihankkijoineen) hyväksyvät nämä vaatimukset, panevat ne täytäntöön ja varmistavat vastuullisten liiketapojen noudattamisen. Arvioimme säännöllisesti vaatimusten noudattamista ja otamme sen huomioon kumppanuusvalinnoissaan.

  Menettelyohjeessa kuvatut työvoimaa, ympäristöä, työsuojelua ja eettisiä periaatteita koskevat vaatimukset ovat yhdenmukaisia EICC:n (Electronic Industry Citizenship Coalition), YK:n ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:nasettamien standardien kanssa. Menettelyohje käsittää

  • työvoima- ja ihmisoikeudet, mukaan lukien lapsi- ja pakkotyökielto, oikeudenmukainen kohtelu, järjestäytymisvapaus ja säännöstenmukaisuus.
  • työsuojelukäytännöt, mukaan lukien hätäsuunnitelmat ja työturvallisuuskäytännöt.
  • ympäristökäytännöt, mukaan lukien saasteentorjunta, jätehallinta ja säännöstenmukaisuus.
  • eettisyys- ja rehellisyysperiaatteet, mukaan lukien mineraalien hankintakielto kriisialueilta, tietosuoja ja oikeudenmukaiset liiketavat.
  • hallintajärjestelmän, mukaan lukien juridinen säännöstenmukaisuus, tarkastukset, arvioinnit ja dokumentaatio.
 • Toimittajien tarkastusohjelma

  Tavarantoimittajien tarkastukset ovat keskeinen osa tuotantoketjun yhdenmukaisuuden varmistamisessa. Siksi tarkastusprosessia hallinnoidaan aktiivisesti ja olemme perustaneet erityisen tarkastustiimin, joka vierailee tavarantoimittajien tuotantolaitoksissa varmistamassa, että ne vastaavat paikallisia säännöksiä ja noudattavat HTC:n toimittajien menettelyohjeita. Toimittajien tarkastustiimin vastuulla ovat tavarantoimittajien säännölliset tarkastukset esimerkiksi työvoiman, ympäristöseikkojen ja työsuojelun säännöstenmukaisuuden osalta. HTC noudattaa alan vakiintuneita ja kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja, kuten EICC:n (Electronic Industry Citizenship Coalition) elektroniikka-alan yrityksille vakiinnuttamia ohjeistuksia. Jos toimittajalla huomataan olevan ongelmia säännösten noudattamisessa, sitä pyydetään välittömästi luomaan parannussuunnitelma tunnistettujen ongelmien korjaamiseksi.

 • Vastuullinen materiaalihankinta

  Materiaalihankinnalta vaadimme, että tuotteissamme käytettävät raaka­aineet louhitaan, käsitellään ja tuotetaan vastuullisella tavalla, joka noudattaa ympäristöä ja eettisyyttä koskevia käytäntöjämme. Kriisialueilta tulevien mineraalien käyttö elektroniikkateollisuudessa on merkittävä ongelma. EICC:n (Electronic Industry Citizenship Coalition) jäsenenä noudatamme EICC:n menettelyohjetta, joka edellyttää, että tuotteissa käytettävän tantaalin (koltaanin), tinan, volframin ja kullan hankinta ei saa hyödyttää aseellisia ryhmiä, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin Kongon demokraattisessa tasavallassa ja sitä ympäröivillä alueilla. Koska raaka-aineiden alkuperän jäljittäminen on vaikeaa, HTC on lopettanut kokonaan mineraalien hankinnan Kongon demokraattisesta tasavallasta ja Keski-Afrikan alueelta. Ehtona yhteistyölle HTC:n kanssa myös toimittajien on noudatettava tätä vastuullista hankintakäytäntöä. Toimittajien mineraalihankintaa tarkkaillaan osana toimittajien tarkastusohjelmaa.

Yhteisö

Yritys voi olla hyvä globaali yrityskansalainen vain olemalla ensin hyvä paikallinen yrityskansalainen. Tuemme yhteisöissämme erilaisia toimintaohjelmia, joihin sisältyy perus- ja yliopistotason koulutustoimintaa, ympäristönsuojelua, taiteen ja kulttuurin tukemista sekä vapaaehtoistoimintaa. Esimerkkejä:

 • Taiwanissa pääkonttorimme työntekijät järjestävät HTC Foundation -säätiön tukemana lapsille ja nuorille erilaisia kansalaistoimintaan rohkaisevia kasvatusohjelmia ja -kursseja. Vuodesta 2008 lähtien säätiön Pan Shi (”Peruskallio”) -koulutusprojektissa on tarjottu yhteensä 24 miljoonan Taiwanin dollarin edestä rahoitusta, koulutusta ja stipendejä sadalle eri koululle ja 68 000 opettajalle ja opiskelijalle eri puolilla Taiwania.
 • Rahoitamme Keski-Amerikan ja Afrikan köyhissä perheissä elävien lasten koulutusta yhteistyössä Taiwanin World Visionin kanssa.
 • Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltain-pääkonttorimme sponsoroi Boys & Girls Clubs of Bellevue -järjestöä ja sen TXL (Teen Excellence) Center -keskusta, jossa opetetaan yläkoulun ja lukion opiskelijoille tekniikkaan liittyviä taitoja ja luovuutta.
 • Olemme myös vuodesta 2007 asti tarjonneet stipendejä köyhistä perheistä tuleville opiskelijoille Kiinan syrjäisissä luoteisosissa sekä Sichuanin, Liaoningin ja Qinghain maakunnissa.

Yhteystiedot

Yritysvastuuseen liittyvät kysymykset ja kommentit voi lähettää osoitteeseen Corporate_Responsibility@htc.com