File Manager

< < Menu

Quản lý tập tin HTC

Ghi chú:
 • Nội dung trợ giúp ở đây dựa theo phiên bản ứng dụng sau: 7.80.9x.
 • Nếu điện thoại chưa cài Quản lý tập tin HTC, có thể tải về từ Google Play Store.
 • Khi mở ứng dụng Quản lý tập tin lần đầu, bạn sẽ được nhắc cấp quyền truy cập dữ liệu trên điện thoại.
Sử dụng ứng dụng Quản lý tập tin để duyệt và sắp xếp các file và thư mục của bạn trong bộ nhớ điện thoại và thẻ nhớ.

Bạn cũng có thể xem và quản lý file và thư mục trên thiết bị lưu trữ USB ngoài nếu tính năng này được hỗ trợ trên điện thoại của bạn.

Chuyển đổi giữa các kiểu lưu trữ

 1. Từ Màn hình chính, chạm All apps button, sau đó tìm và chạm vào Quản lý tập tin.
 2. Vuốt sang trái hoặc sang phải để chuyển đến lưu trữ file nơi bạn muốn duyệt tìm hoặc sắp xếp các file.
 3. Nếu bạn có lưu trữ USB bên ngoài được kết nối và nhìn thấy thông báo Cấp quyền truy cập vào lưu trữ USB, chạm vào Kế tiếp > Xong. Sau đó làm như sau:
  • Chạm vào Nút Thêm các tùy chọn > Hiện bộ nhớ trong.
  • Chạm vào , chạm vào tên của lưu trữ USB trong menu trượt ra, và sau đó chạm vào Chọn.

Tìm kiếm các file

 1. Trong Quản lý tập tin, chạm vào Tìm kiếm.
 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập một vài ký tự của tên file, sau đó bấm phím Enter. Các tên file phù hợp với từ gốc và thư mục con sẽ được hiển thị.
 3. Chạm vào file để mở.

Sắp xếp các file của bạn

 1. Trong Quản lý tập tin, chạm vào Nút Thêm các tùy chọn > Sắp xếp.
 2. Chọn cách bạn muốn sắp xếp các file và thư mục.

Sao chép hoặc di chuyển các file

 1. Trong Quản lý tập tin, duyệt đến file hoặc thư mục.
 2. Chọn các mục để sao chép hoặc chuyển.
  Ảnh chụp màn hình các file chọn Quản lý file
 3. Chạm vào Sao chép hoặc là Chuyển tới .
 4. Duyệt đến thư mục bạn muốn sao chép hoặc di chuyển các file.

  Hoặc chạm vào Nút Thêm các tùy chọn > Tạo thư mục để tạo thư mục mới.

 5. Chạm vào Dán.

Đánh dấu các file là mục yêu thích

 1. Trong Quản lý tập tin, duyệt đến file hoặc thư mục.
 2. Chọn các mục vào mục yêu thích.
 3. Chạm Yêu thích.

Để xóa một mục khỏi tab Yêu thích, chọn mục đó và chạm vào Xóa bỏ khỏi mục ưa thích.

Xóa các file hoặc thư mục

 1. Trong Quản lý tập tin, duyệt đến file hoặc thư mục.
 2. Chọn mục để xóa.
 3. Chạm vào Xóa.