File Manager

< < Menu

Quản lý file và thư mục trong ổ USB ngoài

Nếu điện thoại hỗ trợ lưu trữ USB ngoài, bạn có thể xem và quản lý các file và thư mục trên đó.
  1. Mở ứng dụng Quản lý tập tin.
  2. Kết nối bộ chuyển đổi USB sang ổ USB ngoài và điện thoại.
  3. Bạn có thể thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Trên điện thoại chạy Android 6 hoặc cao hơn: Bạn sẽ thấy cửa sổ bật lên có hướng dẫn cho phép truy cập vào bộ lưu trữ USB. Chạm vào Tiếp theo, rồi chạm vào Xong để đóng cửa sổ bật lên. Chạm vào > Hiện bộ nhớ trong. Chạm vào Drawer button, chạm vào tên ổ USB, sau đó chạm vào Chọn. Trên màn hình chính Quản lý tập tin, vuốt vào tab Lưu trữ USB, rồi sau đó điều hướng tới file hoặc thư mục muốn mở.
    • Trên điện thoại chạy Android 5 Lollipop: Mở ứng dụng Quản lý tập tin, và sau đó vuốt đến tab Lưu trữ USB. Điều hướng tới file hoặc thư mục muốn mở.