HTC Sync Manager

< < Menu

ฉันจะสำรองข้อมูลโทรศัพท์ของฉันไปยังคอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร? (Android 8 และก่อนหน้านั้น)

เมื่อคุณทำการสำรองข้อมูลโทรศัพท์ HTC ของคุณ HTC Sync Manager จะตั้งชื่อไฟล์สำรองข้อมูลโดยใช้รุ่นของโทรศัพท์
  1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
  2. ใน HTC Sync Manager ให้คลิกที่ โฮม > ถ่ายโอนและสำรองข้อมูล
  3. ภายใต้ สำรองและเรียกคืนข้อมูล:
    • เลือกว่าจะรวมเนื้อหาสื่อจากโทรศัพท์ของคุณเข้าในการสำรองข้อมูลหรือไม่
    • เลือกว่าจะสำรองข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณทุกครั้งที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่
  4. คลิกที่ สำรองข้อมูลทันที
  5. หากเป็นการสำรองข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณในครั้งแรก ให้เลือกว่าจะตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับไฟล์สำรองข้อมูลหรือไม่ ป้อนรหัสผ่านของคุณและยืนยัน และจากนั้น คลิกที่ ตกลง