Weather

< < Menu

Proveravanje Vremenska prognoza

Napomena: Pomoćni sadržaj je zasnovan na sledećoj verziji aplikacije: 8.50.9x i više. Pojedini modeli telefona možda ne podržavaju najnoviju verziju aplikacije.
Upotrebljavajte aplikaciju i vidžet Vremenska prognoza za kontrolu trenutnog vremena i prognoze vremena za nekoliko narednih dana. Uz svoj trenutni položaj dodatno možete prikazivati i prognozu vremena za druge gradove širom sveta.
  1. Na početnom ekranu dodirnite All apps button, a zatim nađite i dodirnite Vremenska prognoza. Videćete prognozu vremena za različite gradove, uključujući i onaj u kom se nalazite.
  2. Dodirnite grad da vidite prognozu vremena.
  3. Povucite prstom preko kartica Vremenska prognoza i Na sat kako biste videli prognozu na Vašoj odabranoj lokaciji.
  4. Za proveravanje vremenske prognoze u drugim gradovima, dodirnite Ikona za prikaz padajuće liste, a zatim izaberite željeni grad.
  5. Za dodavanje više gradova, dodirnite Dodajte, a zatim unesite lokaciju.
  6. Za promenu skale temperature, rasporeda ažuriranja i više, dodirnite > Podešavanja.
    Slika koja pokazuje dostupne opcije u aplikaciji Vremenske prognoze.
Vaša podešavanja u aplikaciji Vremenska prognoza, takođe, upravljaju informacijama koje su prikazane u aplikaciji Sat.