Themes

< < Menu

Pronalaženje tema

Teme koje ste preuzeli, obeležili ili kreirali mogu se pronaći u vašoj kolekciji tema.
  1. Pritisnite i držite prazan prostor na Početnom ekranu.
  2. Dodirnite opciju Tema.
  3. Dodirnite Show navigation drawer button > Moje teme ili Moji dizajni.