Themes

< < Menu

Preuzimanje tema ili pojedinačnih elemenata

Pronađite i preuzmite teme i elemente koji vam olakšavaju personalizaciju vašeg telefona.
  1. Pritisnite i držite prazan prostor na Početnom ekranu.
  2. Dodirnite opciju Tema.
  3. Ako prvi put koristite Teme, dodirnite Početak, a zatim se prijavite sa nalogom koji želite.
  4. Na ekranu Preporučeno, prevucite nagore i nadole da biste videli različite teme i elemente tema i dodirnite More options button pored svake kategorije za pretraživanje preporučenih stavki.
  5. Dodirnite sličicu da biste videli ekran sa detaljima.
  6. Dodirnite Preuzmi.
Savet: Ako ne želite odmah da preuzmete ovu temu ili bilo koji element, možete da dodirnete Bookmark button da biste je prvo obeležili.

Za primenu teme, nakon što ste je preuzeli, dodirnite Primeni. Ako tema koju ste izabrali sadrži zvukove, vaši tonovi zvona, zvuk obaveštenja i zvuk upozorenja takođe će se promeniti.