Themes

< < Menu

Brisanje teme

Možete obrisati temu ako je više ne želite imati na telefonu.
  1. Pritisnite i držite prazno područje na početnom zaslonu.
  2. Dodirnite Tema.
  3. Dodirnite Show navigation drawer button > Moje teme ili Moji dizajni.
  4. Pronađite i dodirnite stavku radi brisanja.
  5. Dodirnite More options button > Ukloni.
Bilješka: Ako se stavka trenutno koristi, ona će se i dalje primjenjivati na vaš telefon sve dok ne primijenite neku drugu temu.