ခ်က္ခ်င္းစတင္ျခင္း
“HTC ကိုစတင္အသံုးျပဳနည္း” ျဖင့္ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္၏အဆင္အျပင္အားလံုး ကို၀ဘ္ေပၚတြင္အလြယ္တကူဖန္တီးအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သို႕မဟုတ္သင္ရဲ႕ေန႕စဥ္ဘ၀အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မည့္ပံုစံကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
အြန္လိုင္းအကူအညီစင္တာ
အကူအညီစာမ်က္ႏွာတြင္ မ်ားစြာေသာ သင္ၾကားျပသမႈဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ေဆာင္းပါမ်ား၊ ျပႆနာေျဖရွင္းပံုမ်ား၊ ေဒါင္းလုပ္မ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကူညီေရးစင္တာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ေတြ႕ရမည္။