• 07.04.13
    ကြာဟခ်က္မရိွျခင္း ဆိုတာ groundbreaking technology ကိုရည္ညြန္းျပီး ေခ်ာေမြ႕ေသာသတၱဳ ကိုယ္ထည္ေက်ာဘက္ ႏွင္႕ ေပါင္းစပ္ထားျပီး မ်ားျပားလွေသာ ဧရီယာတိုင္ဟာ တစ္ခုႏွင္႕ တစ္ခုေႏွာက္ယွက္မႈ မရိွေအာင္ ဖန္တီးေပးပါတယ္။
  • 12.28.12
    HTC က Android 4.1 ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိရိယာအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ယူေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ Android ေဆာ့ဖ္ဝဲအသစ္ေျပာင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား အမ်ားစုထဲမွ အခ်ိဳ႔အတြက္ အေျဖမ်ားကိုလည္း ေပးလိုပါသည္။
သင့္ပုံေသထုတ္ကုန္ကို မွတ္ထားပါ "{0}" ကို သင့္ ပုံေသ HTC ထုတ္ကုန္ ျဖစ္လိုပါသလား။ ဟုတ္ကဲ့ ဟင့္အင္း