သင့္ပုံေသထုတ္ကုန္ကို မွတ္ထားပါ "{0}" ကို သင့္ ပုံေသ HTC ထုတ္ကုန္ ျဖစ္လိုပါသလား။ ဟုတ္ကဲ့ ဟင့္အင္း
 • 05.30.14

  သင္သည္ ယခင္က Google Chrome တြင္ မီဒီယာကို ဖြင့္ပါက (ေတးဂီတ သို႔မဟုတ္ YouTube) တို႔ကဲ့သို႔ အက္ပ္တစ္ခုခုတြင္ မီဒီယာကို ဖြင့္ထားစဥ္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေတြ႔ႀကံဳရမည္။

  • ထိပ္ဆံုးစပီကာမွ အသံသာ ျပန္ပြင့္သည္။
  • အသံအတိုးအေလ်ာ့ခလုတ္မ်ားကိုႏွိပ္႐ံုျဖင့္ မီဒီယာအသံ ၫွိိ၍ မရပါ။

  အထက္ပါတို႔မွ တစ္ခုခုျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္၏ Google Chrome ကို ေနာက္ဆံုးဗာရွင္ (35.0.1916.122 သို႔မဟုတ္ ပိုျမင့္သည့္အရာ)သို႔ အသစ္ေျပာင္းပါ။

  သင္သည္ ေခတၱမွ် အင္တာနက္အသံုးျပဳ၍မရေသး၍ အသစ္မေျပာင္းႏိုင္ေသးပါက Google Chrome ဘေရာက္ဇာကို ပိတ္ပါ။ လတ္တေလာအက္ပ္မ်ား ခလုတ္ (မူလစာမ်က္ႏွာခလုတ္ေဘးတြင္)ကို ႏွိပ္ၿပီးေနာက္ Google Chrome ကိုအေပၚသို႔ တင္၍ ပိတ္ပါ။
 • 07.04.13
  ကြာဟခ်က္မရိွျခင္း ဆိုတာ groundbreaking technology ကိုရည္ညြန္းျပီး ေခ်ာေမြ႕ေသာသတၱဳ ကိုယ္ထည္ေက်ာဘက္ ႏွင္႕ ေပါင္းစပ္ထားျပီး မ်ားျပားလွေသာ ဧရီယာတိုင္ဟာ တစ္ခုႏွင္႕ တစ္ခုေႏွာက္ယွက္မႈ မရိွေအာင္ ဖန္တီးေပးပါတယ္။