စတင္ျခင္း youtube _Q2_IPj79h4 လြယ္ကူစြာ လႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ား HTC ဖုန္းသို႔ အျခားေဒတာမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၏ဆက္သြယ္ရန္ေဒတာမ်ား ႏွင့္ setting ခ်ထားသည္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ပိုမုိလြယ္ကူလာပါသည္။ အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာမ်ားသည္ ရုိးရွင္းလ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ။ Setting ခ်ထားသမွ်အားလံုးကို ေျပာင္းလဲလုိက္ပါ။ သင့္ HTC ဖုန္း အသစ္ကို တပ္ဆင္ၿပီး၊ သင္လိုခ်င္သည့္ပံုစံေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ ကေလာက္ဒ္သို႔ သင့္ေဒတာမ်ားကို Backup ျပဳလုပ္ပါ။ ေန႔စဥ္ အလိုအေလွ်ာက္ Backup ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ပါ။ ေဒတာလႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္း မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရသည္ကို ေလ့လာပါ အန္းဒ႐ိြဳက္ဖုန္း အေဟာင္းမွ HTC ဖုန္းအသစ္ဆီသို႔ iPhone မွ HTC ဖုန္းအသစ္ဆီသို႔ အျခားေသာ ဖုန္းမ်ားမွ HTC ဖုန္းအသစ္ဆီသို႔ ေဒတာလႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္း အန္းဒ႐ိြဳက္ဖုန္း အေဟာင္းမွ HTC စမတ္ဖုန္းအသစ္ဆီသို႔ သင့္အန္းဒ႐ိြဳက္ ဖုန္းအေဟာင္းမွ ပါဝင္သည့္အရာမ်ားကို သင့္ HTC ဖုန္းအသစ္သုိ႔ HTC လႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္းတူးလ္ သံုးပါ။ Google Play မွ HTC လႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္း တူးလ္ကို သင့္ဖုန္းအေဟာင္းတြင္ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္၍ ၎ကိုဖြင့္ပါ၊ ၿပီးလွ်င္ စခရင္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပေနေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လုိက္လုပ္ပါ။ သင့္လႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုး မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ေရာက္သြားလိမ့္မည္ အဆက္အသြယ္မ်ား၊ ဆက္တင္မ်ားႏွင့္ နံပါတ္မ်ားအားလံုး အလိုအေလ်ာက္ ဆြဲတင္ၿပီးသား ျဖစ္မည္ ကင္မရာ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ျပခန္းထဲမွ အရာအားလံုးကို စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း လႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ ခလုတ္ႏွိပ္၍ သင္၏သီခ်င္း လိုင္ဘရီကို ေျပာင္းေရြ႕ပါ။ စာသား မဲေဆ့ခ်္မ်ား အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားလိမ့္မည္ သင့္အႀကိဳက္ ဆိုက္မ်ားႏွင့္ စာၫႇပ္မွတ္သားထားမႈအတြက္ ေရွာ႔ကတ္မ်ားအားလံုးကို တိုက္႐ိုက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းနုိင္ပါသည္။ ျပကၡဒိန္မ်ား စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားလိမ့္မည္ ဤေနရာတြင္ မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ရသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္- သင့္ဖုန္းအသစ္တြင္ သြားျပီး ေနရာခ်ထားျခင္းကိုႏွိပ္ပါအေၾကာင္းအရာေျပာင္းလဲျခင္းကို အျခား အန္းဒ႐ိြဳက္ မ်ားမွ လႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္းကို ေ႐ြးပါ HTC ေဒတာလႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္း*]]> ကိရိယာႏွစ္ခုကို အစံုလိုက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ဖုန္းႏွစ္ခုလံုးတြင္ရွိ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုိက္နာပါ။ တူညီေသာ PIN နံပါတ္ ဖုန္းႏွစ္ခုလံုးတြင္ အတူတူ ေပၚလာေၾကာင္း အတည္ျပဳပါ။ သင့္ဖုန္းအေဟာင္းတြင္ သင္ေျပာင္းေ႐ႊ႕လုိသည့္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးအစားကို ေရြးၿပီး၊ ႏွိပ္လိုက္သည္ႏွင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါၿပီ *သင့္ဖုန္းအေဟာင္းတြင္ HTC လႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္းတူးလ္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ Android 2.3 သို႔မဟုတ္ ပိုျမင့္သည့္ဗားရွင္း ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ youtube brfsysmuzF4 ေဒတာလႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္း iPhone မွသည္ HTC ဖုန္း ဆီသို႔ HTC Sync Manager ကို အသံုးျပဳပါ- သင့္ iPhone အေဟာင္းႏွင့္ HTC ဖုန္းကို ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး၊ HTC Sync Manager ကိုဖြင့္ကာ၊ iPhone လႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္းကို ႏွိပ္ပါ။ iTunes: သင့္ iTunes သီခ်င္းႏွင့္ သီခ်င္းစာရင္းမ်ားကို သင့္ကြန္ပ်ဴတာမွ သင့္ HTC ဖုန္းအသစ္သို႔ ထည့္သြင္းပါ (ကာကြယ္ထားသည့္သီခ်င္းတို႔မပါဝင္ပါ)။ သင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား၊ နံပါတ္မ်ား၊ ႏွင့္ ဖုန္း ဆက္တင္ မ်ားကို သင့္ HTC ဖုန္းအသစ္ထဲသို႔ ဆြဲတင္သြားလိမ့္မည္။ ကင္မရာ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ျပခန္းထဲမွ အရာအားလံုးကို စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း လႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ စာသား မဲေဆ့ခ်္မ်ား အထစ္အေငါ့မရွိ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားလိမ့္မည္ သင့္အႀကိဳက္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ စာၫႇပ္မွတ္သားထားမႈအတြက္ ေရွာ႔ကတ္မ်ားအားလံုးကို တိုက္႐ိုက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားမည္။ နံရံကပ္စကၠဴမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ဆြဲတင္သြားလိမ့္မည္ ျပကၡဒိန္မ်ား စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားလိမ့္မည္ ဤေနရာတြင္ မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ရသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္- သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ iPhone ဘက္အာ့ပ္ျပဳလုပ္ရန္ iTunes 9.0 သို႔မဟုတ္ ပိုျမင့္ေသာ ဗားရွင္းကိုသံုးၿပီး ျပဳလုပ္ပါ။ သင့္ကြန္ပ်ဴတာကို သင့္ HTC ဖုန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။ ေဒါင္းလုပ္လုပ္၍ ဖြင့္ၾကည့္ပါ။HTC Sync Manager ကိုသင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ iPhone ေ႐ႊ႕ေျပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္း အတြက္ ပို၍ > ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ၊ ၿပီးလွ်င္ စတင္ပါ ကို ႏွိပ္ပါ။ အိုင္ဖုန္းအရံသိမ္းဆည္းျခင္းဖိုင္ကို ေရြး၍ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။OK သင္ေျပာင္းေရြ႔လိုတဲ့ အိုိင္ဖုန္းထဲရွိအေၾကာင္းအရာကိုအမ်ိဳးအစားကိုေရြးပါ။ စတင္ပါ ကိုႏွိပ္လွ်င္ သင္အဆင္သင့္ျဖစ္ပါၿပီ။ ေဒတာလႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္း အျခားေသာ ဖုန္းမ်ားမွ HTC စမတ္ဖုန္းဆီသို႔ ဘလူးတူ႔ေျပာင္းေရြ႔ျခင္းျဖင့္၊ သင့္၏ ၀င္းဒိုးအေဟာင္း၊ ဘလက္ဘယ္ရီ၊ (သို႔) အျခားေသာဖုန္းတို႔မွ သင္၏ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို သင့္ HTC ဖုန္းအသစ္သို႔ ဘလူးတူ႔ကိုသံုး၍ေျပာင္းေရြ႔ပါ။ ဤေနရာတြင္ မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ရသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္- သင့္ဖုန္းအသစ္တြင္ ဆက္တင္ သို႔မဟုတ္ အက္ပ္တပ္ဆင္ျခင္း သို႔သြားပါ သင္၏ ဖုန္းအေဟာင္းအမည္ႏွင့္ ေမာ္ဒယ္ကိုေ႐ြးပါ သင့္ဖုန္းအေဟာင္းတြင္၊ ဘလူးတူ႔ကိုဖြင့္၍ရွာေဖြရန္မုတ္ကို ျပဳလုပ္ပါ။ ကိရိယာႏွစ္ခုကို အစံုလိုက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ဖုန္းႏွစ္ခုလံုးတြင္ရွိ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုိက္နာပါ။ သင္ေျပာင္းေ႐ႊ႕လိုသည့္ ေဒတာအမ်ိဳးအစားကို ေ႐ြးလိုက္သည္ႏွင့္ ေျပာင္းရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါၿပီ။ စတင္ပါ ကၽြႏ္ုပ္၏ HTC ဖုန္းအသစ္ကို ဘက္အာ့ပ္လုပ္ၿပီး၊ ယခင္အတိုင္းျပန္သိမ္းဆည္းပါ HTC ဘက္အာ့ပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္အေကာင့္မ်ား၊ အသုံးခ်ပ႐ိုဂရမ္မ်ား၊ စာၫႇပ္အမွတ္အသားမ်ား၊ မူလစခရင္ အသြင္အျပင္၊ ဆက္တင္မ်ားႏွင့္ ဝစ္ဂက္မ်ားကို ကေလာက္ဒ္တြင္ သိမ္းထားေသာေၾကာင့္၊ အကယ္၍ မွားသြင္းမိျခင္း၊ စနစ္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား လုပ္မိျခင္းေၾကာင္း လိုအပ္သည္မ်ားရွိလွ်င္ ကေလာက္ဒ္မွ သင့္ HTC ဖုန္းအသစ္သို႔ အျမန္ျပန္လည္ ယခင္ေဒတာမ်ားအတိုင္းရယူႏိုင္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ဘက္အာ့ပ္ျပဳလုပ္ရန္ကိုပင္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ျမန္ျမန္ႏွင့္လြယ္လြယ္ တပ္ဆင္ျခင္း အီးေမးလ္ေနရာခ်ျခင္းျခင္း၊ သင့္ေ၀ါေပပါႏွင့္ဖုန္းျမည္သံတို႔ကို ကိုယ္ပိုင္ပံုစံျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳပံုမ်ားရွာေဖြျခင္းတို႔အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာကိုသံုးျပီး၊ ထုိ႔ေနာက္ သင့္ HTC ဖုန္းအသစ္ကို ေနရာခ်ရန္ျပဳလုပ္ပါ။ သင့္ HTC ဖုန္းကို မည္သို႔ ဘက္အာ့ပ္ ျပဳလုပ္ရမည္နည္း- ကိရိယာတပ္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္တင္မ်ားတြင္ သံုးႏိုင္မႈ ဖြင့္ေနစဥ္တြင္ ဖုန္းကို ေန႔စဥ္ဘက္အာ့ပ္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေရြးခ်ယ္၍ HTC ဘက္အာ့ပ္ကို ဖြင့္ပါ ဖြင့္ၾကည့္၍ သတိေပးခ်က္ panel ကို ႏွိပ္ပါ ေနရာခ်ထားျခင္း ဘက္အာ့ပ္ျပဳလုပ္ျခင္း ခလုတ္ အဖြင့္/အပိတ္ လုပ္ရန္ ႏွိပ္ပါ HTC အေကာင့္ကို သင့္ ဘက္အာ့ပ္ အေကာင့္အေနျဖင့္ ေရြးပါ။ သင့္အေကာင့္သို႔ ဆိုင္းအင္ ဝင္ပါ- သင့္ HTC အေကာင့္ သို႔မဟုတ္ Facebook အေကာင့္ျဖင့္လည္း ဆိုင္းအင္ဝင္ႏုိင္သည္။ သင့္ Google အေကာင့္သို႔ ဆိုင္းအင္ဝင္လွ်င္၊ သင့္ဘက္အာ့ပ္ အေကာင့္မွ HTC အေကာင့္သို႔ ေျပာင္းရန္ ထိႏွိပ္ပါ Dropbox ကို ဖန္းတီးျခင္း (သို႔) ၀င္ၾကည့္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။ HTC ဘက္အာ့ပ္ျပဳလုပ္ျခင္းက သင့္ Dropbox ကုိ ရယူသံုးစြဲရန္ ထိႏိွပ္ၿပီး ခြင့္ျပဳပါ။ သင့္ဖုန္း ဘက္အာ့ပ္ျပဳလုပ္ျခင္းၿပီးပါက၊ ေနာက္ဆံုး ဘက္အာ့ပ္လုပ္ခဲ့သည့္ ရက္စြဲႏွင့္ အခ်ိန္ကို ဘက္အာ့ပ္မွတ္တမ္းတြင္ေတြ. ႏိုင္ပါသည္ ဘက္အာ့ပ္ျပဳလုပ္ျခင္းကို လူျဖင့္စတင္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ယခု ဘက္အာ့ပ္ျပဳလုပ္ျခင္း ကို ႏွိပ္ပါ။ အေပၚသို႔ ျပန္သြားပါ